Oslo

Oslo før: Her finner du Oslos historie på nett

I fem utgaver siden 1938 har Oslo Byes Vel speilet byens skiftende sannheter i «Oslo byleksikon».

Oslo byleksikons seks utgaver: Siden 1938 har det i alt kommet fem trykte utgaver av Oslo byleksikon. Nå foreligger den 6. utgaven på nett, til fri glede for alle Foto: Leif Gjerland/OsloByleksikon

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Nå ligger oppslagsverket lett tilgjengelig på internett som oslobyleksikon.no sammen med oslobykart.no.

Tre hovedkategorier og fornuftige undergrupper gjør det lett å lete etter artikler, som dessuten vil bli justert løpende etter som byen endrer seg. I tillegg oppfordres vi alle til selv å foreslå tekstendringer i artiklene, for Oslo er jo som kjent under konstant utvikling: Av og til i rykk og napp, og av og til raskt. Av og til fremover, og av og til i revers.

Bli nå med på noen dykk ned i 1938-utgaven på sentrale og kjente steder i Oslo som har endret seg og se hvordan de ble beskrevet den gang kontra dagens tekst i nettutgaven.

Bispebrua

Slik så området rundt Dronning Eufemias gate ut i 1930. Foto: Inger Munch/Oslo museum

Frem til Akerselvas utløp ble stengt på 1960-tallet, lå det to broer nedenfor Grønland. Den ytterste var en forlengelse av Bispegata og het følgelig «Bispebrua». Den gang gikk den over en sluse mellom Bispevika og Bjørvika, og 1938-utgaven av Oslo byleksikon beskriver den slik: «Bispebrua går over Akerselva nederst med bru over Slusa. Den er bygd i 1885–87 og bragte samband i stand mellom Jernbanebrygga og Bispegt. Ny Bispebru planlagt fra 1938.»

Dagens nye nettutgave av Oslo byleksikon oppsummerer Bispebruas videre skjebne nøkternt: «Etter hvert sterkt trafikkbelastet, ombygd i 1938-39, fjernet da elven ble lagt i tunnel mot utløpet i 1960-årene.»

Den opprinnelige Bispebrua forsvant altså da det ble lagt et betonglokk over Akerselva. Men siden Bispegata i dag fortsetter som Dronning Eufemias gate, er det akkurat der det er laget et vannspeil som skal illudere Akerselvas utløp at Bispebrua en gang gikk. Det synes jeg at nettutgaven burde ha nevnt.

Havnebanen

Havnebanen anno 1935. Foto: Oslo Museum

Frem til Oslotunnelen mellom Oslo S og Skøyen stasjon ble åpnet i 1980, gikk det jernbanelinje mellom Vestbanestasjonen og Østbanestasjonen, dvs. dagens Oslo S. Den het «Havnebanen» og forsinket til stor irritasjon datidens stadig økende gjennomgangstrafikk over Rådhusplassen.

I 1938 var det imidlertid lite misnøye med Havnebanen: «Anlegget åpnet i 1907 og krevde oppfylling bl.a. av Sadelmagerhullet. Det knytter seg store, vidløftige planer både med oppfylling av havnen og med sambandet av gater (Rådhusg. – Bispegt.) til beste for den viktige øst-vestgående gjennomgangstrafikken.»

Mens Havnebanens fremtidsbilde var rosenrødt i 1938, problematiserer nettutgaven av Oslo byleksikon mer nøkternt: «Typisk var jernbanemannen som gikk foran med håndbjelle og rødt flagg for å varsle trafikanter om tog når det kjørte over gategrunn. Togene, som gikk i gangfart, var et kjent innslag i bybildet og blokkerte trafikken når de passerte Rådhusplassen ... En del av traseen forbi muren til Akershus festning ble vernet 2003 for å hindre at tunnelene fylles igjen. En del av traseen er også omgjort til park.»

Klingenberg

Klingenberg, Stortingsgata anno 1877. Foto: Ole Tobias Olsen / Oslo Museum

I dag lever bare Klingenberg som et kinonavn, mens 1938-utgaven kan fortelle mer: «Klingenberg, også kalt Klinkenberg, var et lavt berg i flukt med Piperviksberget. Det ble tomten for det eldste og mest navngjetne forlystelsesstedet i hovedstaden, nevnt som slikt første gang i 1689. Det var lenge mindre anstendig og hadde et dårlig ord på seg.»

Dagens nettutgave nyanserer den «mindre anstendige» historien ved å fortelle at stedet riktignok fikk dårlig rykte. Men også at det utviklet seg til et av byens sentrale forlystelsessteder i løpet av 1800-tallet med et vertshus med skjenkestue, Klingenberg Festsal, Apollo-Salongen og Christiania Tivoli. Og endatil en tollstasjon!

Klikker vi oss videre til Pipervika, oppsummeres strøkets fortid svært nøkternt: «I Pipervika lå bordellene «Dueslaget» og «Napoleons slot». Deretter kommer beretningen om totalsaneringen fra 1930-tallet: «Høyesterettsadvokat Hieronymus Heyerdahl var blant dem som så de muligheter som bød seg ved å legge byens nye rådhus i Pipervika, samtidig som en omfattende sanering av området.»

Sørenga

Middelalderparken og Vannspeilet ca. 1970. Foto: Ukjent fotograf / Oslo museum

Underlig nok nevner ingen av Oslo byleksikon-utgavene at navnet Sørenga kommer av at det var «Opsloe Ladegaards søndre Eng». Ei heller problematiseres det noe rundt virkningene av massive jernbaneanlegg og togskinner gjennom det viktige byhistoriske området.

Ja, 1938-utgaven forherliger til og med 1800-tallets voldsomme inngripen: «Store deler av Sørenga, også de gamle bygninger der, har jernbanen slått til seg. Skjæringen tvers gjennom hele området er i høy grad kommet forskningen av og kjennskapet til fortiden i Oslo til gode, selv om de har nødvendiggjort ødeleggelsen av mange ruinklenodier.»

Dagens leksikonutgave fortsetter over i en ny virkelighet: «Ruinene er nå frilagt og en del av Middelalderparken. Den ligger ned mot et vannspeil som markerer det gamle Oslos strandlinje og Alnas opprinnelige utløp. Parken ble anlagt i 1999 og åpnet i 2000. Hensikten var å gi bedre tilgang til, og en mer verdig ramme omkring, ruinene fra middelalderen. Sammen med Minneparken og Oslo Ladegård utgjør parken Nordens største sammenhengende bevarte ruinområde.»

Klosterenga

Klosterenga « ... mellom Lindern og Valle» på slutten av 1890-tallet. Foto: Ukjent fotograf / Oslo museum

Klosterenga skulpturpark i Gamlebyen skal nå realiseres. Men mens Klosterenga i 1938 kun blir omtalt med en setning som dessuten plasserer stedet feil « ... mellom Lindern og Valle», gir dagens utgave en frodig beretning om historiens gang med rike klikkmuligheter videre til dagens Klosterenga skulpturpark.

Bare klikk deg inn og se!

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Oslo