Oslo

Hafslund pålegges fjernvarmekontroller og nitid rapportering

NVE pålegger Hafslund Varme å sjekke sveiseskjøtene i fjernvarmeledningen, og vil følge selskapet tett i flere år fremover.

I februar 2014 ble fjernvarmeledningen i Akersgaten boret i stykker. Titusener av Oslo-folk var uten varme og varmtvann i opptil to døgn. Uhellet var utgangspunktet for den prosessen som nå er avsluttet med at NVE har gitt Hafslund pålegg om å gjennomføre kontroller og skjerpet rapporteringsplikt.
  • Stein Erik Kirkebøen

I flere år har Hafslund Varme visst at sveiseskjøtene i fjernvarmeledningen som blant annet forsyner 160.000 boenheter i Oslo med varme og varmtvann, ikke er forskriftsmessig kontrollert. I 2009 ble det avslørt at firmaet som skulle gjøre jobben jukset.

I 2011 fikk Hafslund laget en rapport hvor Force Technology fastslo at det ikke bare er klare svakheter i kontrollene av sveiseskjøtene, men at det også er alvorlige mangler ved mange av de (få) sveisene de har kontrollert.

«Sveisene er ikke problemet»

Force foreslo en plan for å sjekke tilstanden nøyere. Den har Hafslund aldri fulgt opp.

Tvert imot så hevder Hafslund at det ikke er sveisene som er problemet i ledningen, det er ikke der lekkasjer og brudd har oppstått. De vil bruke sine ressurser på andre områder hvor problemet har vært større, spesielt når det gjelder ventiler som ruster og ryker.

Det er ikke godt nok for Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).

— Det er fint at de tar tak i andre problemer som angivelig er større, men det er ikke noe argument for ikke å gjøre noe med ett problem at andre angivelig er større, sier Ingvild V. Malvik, i NVE.

Påviste svakheter

- Hvorfor så opptatt av sveiseskjøter når Hafslund hevder at det er ikke der problemet ligger?

Fjernvarmerørene er store og solide, men NVE vil likevel ha mer informasjon om hordan ledningens tilstand egentlig er.

— Fordi Force har påvist at det er svakheter og mangler ved sveisene i fjernvarmeledningen. Når planene Force foreslo for å sjekke ut dette ikke er fulgt opp, så gjør det oss urolige. Ledningen er viktig, og den har et stort skadepotensial hvis det skjer et uhell. Derfor mener vi det er viktig å få mest mulig kunnskap om dens tilstand. Når Hafslund ikke viser vilje til å ta tak i dette, må vi gi pålegg, sier Malvik.NVE har pålagt Hafslund å utføre en uavhengig kontroll av et antall sveiseskjøter i fjernvarmenettet i Oslo sentrum for å få et grunnlag for å vurdere ledningens tilstand. Hafslund må legge en plan for en stikkprøvekontroll frem for NVE senest 1. oktober i år.

— Det er for tidlig å si hva dette vil koste, vi vil vite mer når vi går i dialog med leverandørene, sier kommunikasjonsdirektør Truls Jemtland i Hafslund.

Spesialoppfølging av Hafslund

I tillegg til den pålagte kontrollen, vil NVE følge Hafslunds fjernvarmeledning svært tett de neste tre årene.

I Beredskapsforskriften er fjernvarmeoperatører pålagt å rapportere alvorlige hendelser, som er definert som brudd av mer enn 12 timers varighet. Men Hafslund skal underlegges et helt annet regime.

— Ja, vi pålegger Hafslund Varme å rapportere alle tilfeller av rørbrudd og lekkasjer i konsesjonsområdet gjennom skriftlige rapporter hvert kvartal de neste tre årene, sier Malvik.

Må rapportere om alt

I Oslo sentrum skal NVE ha rapport om alle hendelser, uavhengig av hvor langvarige de er, «uten ugrunnet opphold».

- Betyr det at dere ikke har tillit til Hafslund Varme?

— Det betyr at vi har et informasjonsbehov som forskriftens krav ikke dekker. Vi vil rett og slett bli informert om alt som skjer for å ha en best mulig oversikt over ledningens tilstand.

- Ja, men betyr det at dere ikke har tillit til Hafslund Varme?

— Vi vet at det ikke ble rapportert i henhold til forskriftens krav etter uhellet i Akersgaten, men poenget vårt er at vi ønsker best mulig innsikt i og oversikt over situasjonen i anlegget som forsyner en stor del av Oslo med varme og varmt vann og som vi vet har et stort skadepotensial. Derfor er det viktig for oss å få flest mulig og best mulig data, sier Malvik.

NVE varsler også om at det vil bli vurdert å treffe vedtak om tvangsmulkt dersom vedtak ikke blir fulgt fra Hafslunds side.

Legger seg flate

Hafslund Varme ser i ettertid at de burde hatt bedre dokumentasjon av vurderingene de gjorde etter at jukset ble kjent og etter at de fikk Force-rapporten, og legger seg fullstendig flate. De tar pålegg om kontroll og utvidet rapportering til etterretning.

Ett eneste lite forbehold tar kommunikasjonsdirektør Jemtland:

— Vi er underlagt lov om offentlig anskaffelse. Derfor er det ikke sikkert vi klarer å få på plass den pålagte planen for gjennomføring av kontroll innen fristen, men vi vil gjennomføre prosessen så raskt det er mulig.

- Ser dere påleggene fra NVE som et uttrykk for mistillit til Hafslund Varme?

— Vi ser NVEs krav til rapportering som et tegn på at de ønsker bedre innsikt i driften av og tilstanden på en samfunnskritisk infrastruktur. Det er ikke unaturlig etter at det har vært flere hendelser på relativt kort tid. Vi har gjort svært mange tiltak i etterkant av hendelsene, og vi fortsetter å gjøre tiltak. At NVE ønsker at vi også skal kontrollere sveiseskjøtene, tar vi til etterretning, sier Jemtland.

Les også

  1. Tusener har mistet varmen i Oslo

  2. Nytt fjernvarmebrudd i Oslo - Hafslund vet fortsatt ikke årsaken

  3. Hafslund Varme risikerer tvangsmulkt

  4. Hafslund får kraftig kritikk fra NVE etter fjernvarmebruddet

  5. Fortsatt over 500 husstander uten fjernvarme