Bærum kommune gir ikke opp drømmen om kunstig «friluftsøy» i Lysakerfjorden

For andre gang fremmer Statsforvalteren innsigelse mot Bærums øyplaner. De mener de negative konsekvensene for natur og miljø blir for store.

Slik ser Bærum kommune for seg at den nye kunstige øya i Lysakerfjorden kan se ut.

Midt ute i Lysakerfjorden, på østsiden av Fornebulandet, har Bærum kommune lenge hatt store planer. De ønsker å bygge en helt ny kunstig øy. En «friluftsøy» kaller de den.

Målet er å øke tilbudet av gode friluftsarealer i strandsonen utenfor Fornebu, der antallet boliger skal dobles i fremtiden.

Øya skal bygges med restestein fra både E18-utbyggingen og bygging av Fornebubanen, hvis kommunen får det som den vil. På den måten unngår man å måtte frakte steinen vekk med lastebiler. En vinn-vinn-situasjon, mener kommunen.

Før jul var forslaget ute på høring.

Nå fremmer Statsforvalteren innsigelseinnsigelseInnsigelse er et virkemiddel for å sikre nasjonale og regionale interesser i kommunens planer. Kommunen kan ikke se bort fra en innsigelse, men må enten endre planen eller begrense de negative konsekvensene. mot øyplanene.

Broforbindelse til land

Men aller først litt bakgrunn.

Planene for Fornebu ble vedtatt i 2019. Bærums-halvøya der Norges hovedflyplass en gang lå, skal utvikles til et nytt og urbant område med bygater, parker og boliger. Det legges opp til en økning av boligantallet fra 6300 til cirka 11.000 boliger.

Det gir økt press på friluftsområdene på Fornebu. Det er altså bakgrunnen for friluftsøy-drømmen, som fikk sitt første planprogram allerede i 2017.

Den kunstige øya kommunen vil bygge er ca. 30 dekar stor. Det tilsvarer omtrent Kadettangen i Sandvika. Den er foreslått plassert ca. 100 meter fra land, rett utenfor hovedkontoret til Telenor, med broforbindelse inn til fastlandet.

Øya skal ikke være flat. Kommunen ser for seg flere koller på opptil 7 meter for å få variasjon i landskapet. De ser også for seg stier, badeplasser, lekeområder, båtrampe, gressletter og vegetasjon.

– Oslofjorden er under stort press

«Vi har forståelse for at kommunen ønsker å etablere øya, men mener samfunnsnytten av tiltaket ikke veier opp for de negative konsekvensene tiltaket vil få for natur og miljø i Oslofjorden.»

Det skriver Statsforvalteren om planene. De mener forslaget kommer i konflikt med flere hensyn, spesielt hensynet til dyrelivet i og rundt Oslofjorden.

«Oslofjorden er under stort press og det er planlagt en utfylling i sjø som vil påvirke et område med stor verdi for naturmangfoldet, både på land og i sjø», står det videre.

Omtrent her vil Bærum kommune legge «friluftsøya».

Det er imidlertid ikke første gang Statsforvalteren sier nei til øyplanene.

Allerede da planforslaget først ble lagt frem, i 2020, la de innsigelse på bordet. De etterlyste blant annet å få vite mer om konsekvenser for naturen, truede fugle- og fiskearter og vannkvalitet.

Dermed måtte kommunen tilbake til tegnebrettet og lage et nytt forslag – denne gangen med konsekvensutredning. Det er dette som nylig har vært på høring, og som Statsforvalteren nå har vurdert.

Frykter for hekketiden

I det nye forslaget er det gjort flere endringer. Kommunen har blant annet tatt til seg bekymringene om fuglelivet ved fjorden og tegnet inn en liten holme for sjøfugl utenfor sørspissen av friluftsøya.

Men Statsforvalteren er ikke særlig imponert.

«Vi stiller oss spørrende til verdien av dette tiltaket og mener dette ikke vil kompensere for den negative påvirkningen øya vil ha for fuglelivet», skriver de og fortsetter:

«Friluftsøya vil kanalisere mer ferdsel inn et område der forstyrrelser i hekketiden allerede er et utstrakt problem», skriver Statsforvalteren.

De påpeker også at øya vil føre til økt menneskelig aktivitet nær naturreservatet Lagmannsholmen, en liten holme ikke langt fra Equinors kontorer på Fornebu. Her holder flere rødlistede fuglearter til.

«Vi fremmer derfor innsigelse til planforslaget grunnet mangelfull ivaretagelse av truede fuglearter og deres leveområder», avsluttes det.

Statsforvalteren mener forslaget heller ikke ivaretar naturmangfoldet, truede naturtyper og truede fiskearter og heller ikke er godt nok dokumentert og utredet.

Dermed må Bærum kommune trolig tilbake til tegnebrettet.