Obos eier den verneverdige kiosken som har brent fire ganger på kort tid. Nå skal den flyttes på lager.

Lokalbefolkningen er bekymret for Sota-kiosken på Vålerenga der det har vært fire branner på kort tid. Nå vil Obos flytte kiosken, men lover at den kommer tilbake.

Siden desember har det brent fire ganger i Sota-kiosken på Vålerenga. Nå går det mot flytting av kiosken. Den vil være tilbake i forbindelse med Obos’ planer for boligbygging og etablering av torg i Etterstadgata 2–6.

I årevis har Sota-kiosken i Etterstadgata på Vålerenga forfalt. 19. januar brant kiosken for fjerde gang på kort tid. Obos har etter brannen inngjerdet kiosken som står på gul liste hos Byantikvaren.

Obos eier nemlig Etterstadgata 2–6 og har lenge ønsket å bygge boliger der. Etter en befaring på tomten, er Obos, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten (PBE) enige om at kiosken kan flyttes til et lager.

I et brev skriver PBE at etaten er enig i at det er «viktig at skadeomfanget på konstruksjonen begrenses og at det derfor er hensiktsmessig å flytte bygningen midlertidig til et tørt og trygt sted. Dette har også Byantikvaren akseptert som en mulig løsning».

Kommunen ønsker å få kiosken tilbake til tomten i forbindelse med utbygging av boliger. Denne innebærer at kiosken blir totalrehabilitert før den kommer tilbake til Vålerenga. Det er ikke sikkert at den da får dagens plassering.

Les også

Vålerengas fødestue kan bli revet

Ønsker ikke at kiosken flyttes

– Vi vil at kiosken blir stående der den er. Den har stor historisk verdi for området og oss som bor her, i tillegg er det et viktig tidsdokument. Obos vil legge til rette for at de får bygget størst og utnyttet tomten mest mulig. Vi ønsker at den nye bygningsmassen i mest mulig grad integreres i de gamle bygningene som tilhører tomten. Da må det bygges i tråd med det som allerede er der, sier Marius Hole Stubberud, leder i Vålerenga vel.

Sota-kiosken på Vålerenga har sett bedre dager. Dette bildet er fra 1998. Den gamle kiosken ligger på andre siden av Etterstadgata for Sotahjørnet, der Sota Kafé lå.

Han legger til at det allerede er flyttet et gammelt hus fra tomten til et annet sted på Vålerenga. Vålerenga vel stiller seg skeptisk til flytting av eksisterende bygningsmasse, men er positive til utvikling av området.

– Vi vil gjerne se Obos’ nye planer for tomten før vi mener noe om eventuell flytting av kiosken. Aller helst ønsker vi at den blir rehabilitert og får stå på samme sted, sier Hole Stubberud.

Les også

Vil flytte «rønna» på Vålerenga

Obos: - Vil verne kiosken

– Vi har et ønske om å ta vare på kiosken og bevare den i nærmiljøet. I mellomtiden ønsker vi å flytte den til et lager, sier Geir Graff-Kallevåg, direktør for utvikling og bygging i Obos Eiendom.

– Mange klandrer dere for dårlig sikring av kiosken. Hva sier dere til det?

– Vårt fokus nå er å sikre kiosken så godt som mulig. Vi har satt i gang den prosessen. Kiosken er nå gjerdet inn. I tillegg har vi satt i gang ytterligere sikringstiltak, svarer Graff-Kallevåg.

Til påstand om at Obos vil utnytte tomten mest mulig, sier Graff-Kallevåg at Obos er opptatt av god byutvikling og å tilrettelegge for boligbygging.

– Det er stort underskudd på regulerte tomter for nybygging og en fornyelse og fortetting er en del av løsningen for å skaffe nye boliger. Vi mener tomten i Etterstadgata egner seg for en blokkbebyggelse som en avslutning av dagens boligbebyggelse på Vålerenga mot nord.

Obos ønsker å bygge boliger i Etterstadgata 2–6. Det er også planlagt et torg på tomten. Reguleringsplanen er foreløpig ikke ferdigbehandlet av kommunen.

Boligbyggelaget har allerede sendt søknad til PBE for å få tillatelse til å flytte kiosken. Flyttingen vil skje så snart tillatelsene foreligger.

Byantikvaren har tidligere støttet PBEs planforslag som forutsetter kiosken flyttet og restaurert i tilknytning til et nytt torgareal ut mot Strømsveien. Restaurering på nytt sted er i planforslaget ivaretatt ved at torget med kiosken skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til nye boliger.

Les også

Sorry, Etterstad, du er nok ingen drabantby, men du er OK likevel | Ivar Sekne

Skal invitere til dialogmøte

Obos vil nå invitere representanter og andre interesserte på Vålerenga til dialogmøte for å høre beboernes innspill om fremtidig plassering og bruk av kiosken.

Her fra brannen fredag 10. januar.

– Vi vil i samarbeid med Byantikvaren kalle naboene til et møte der vi i første omgang vil gi informasjon om flytting av kiosken. Deretter vil vi sammen med beboerne se på fremtidig plassering og hva slags bruk den skal ha. Kiosken har en geografisk tilhørighet i nærområdet. Vi har ikke tenkt å sette den på museum, sier Graff-Kallevåg.

Hole Stubberud i Vålerenga vel har foreløpig ikke hørt noe om dialogmøtet Obos planlegger, men er positiv til at de vil involvere naboene.

– Vi vil absolutt delta på et møte, men jeg ikke hørt noe om planer for møtet før nå.