Ni grafer som viser hvordan ungdomskriminaliteten i Oslo utvikler seg

Flere unge havner i politiets registre. Volden øker. Jenter er ofre for seksuallovbrudd over tre ganger så ofte som gutter. Her er grafene som viser deg utviklingen.

I 2016 økte den registrerte ungdomskriminaliteten med 20 prosent, etter mange år med nedgang. (Illustrasjonsbilde)

Pilen har snudd: Flere unge anmeldes

Etter seks år med nedgang, økte den registrerte ungdomskriminaliteten i Oslo med over 20 prosent i 2016.

Dette er noe av det som kommer frem i den ferske Salto-rapporten, som utarbeides årlig i samarbeid mellom Oslo kommune og politiet i hovedstaden.

Økningen i ungdomskriminaliteten gjelder begge kjønn, og både for gruppen over og under 15 år. Andelen registrerte straffbare forhold begått av jenter under 18 år økte fra 13,3 prosent i 2015 til 20,8 prosent i 2016.

Det er vinningslovbrudd som er anmeldt flest ganger, foran vold og trusler.

Volden øker blant ungdom

Volden er derimot blant kriminalitetstypene der man tydeligst kan se en utvikling.

De siste årene har antallet straffbare forhold hvor unge er mistenkt eller siktet for å ha brukt fysisk vold økt. Det skjer etter flere år med nedgang.

Politiet har tidligere uttalt at volden blant stadig yngre blir mer brutal.

I 16 av voldshendelsene fra i fjor ble fire personer eller flere under 18 år anmeldt for å utført volden sammen. Dette utgjør altså langt flere straffbare forhold. I overkant av halvparten av de anmeldte voldshendelsene med gjerningsmann under 18, var også offeret under 18 år.

Mange barneskoleelever tatt for vold

Av dem som blir mistenkt eller siktet for vold, er flere av dem svært unge. Hver femte er jente, mens resten er gutter.

De yngste som i fjor ble mistenkt eller siktet for vold, var ti år. Minst 41 av dem som ble anmeldt for fysisk vold i løpet av fjoråret var barneskoleelever.

Blant dem under 15 år har volden økt de siste årene: I 2012 og 2013 ble nærmere 60 unge under 15 anmeldt for fysisk vold. I fjor var det nesten 40 flere.

Over 50 prosent flere narkotikalovbrudd enn i 2015

I 2016 registrerte politiet 305 narkotikaforhold med gjerningsperson under 18 år. Dette er over 50 prosent mer enn i 2015, da antall forhold var 199.

Samtidig er 2016-tallet lavere enn de ni foregående årene.

De yngste som ble registrert med narkotikalovbrudd i 2016 var 14 år på gjerningstidspunktet. Dette gjaldt 15 personer.

I alt ble 16 unge under 18 år anmeldt for tre eller flere narkotikalovbrudd i løpet av 2016. Gutter i alderen 15 til 17 år sto for en femtedel av de registrerte narkotikalovbruddene.

I Salto-rapporten påpekes det at antall anmeldte forhold for narkotika er en dårlig indikator på omfanget av narkotikabruk blant ungdom og i befolkningen generelt:

Det er i all hovedsak politiet selv som står for anmeldelsene. Statistikken påvirkes dermed i stor grad av politiets valgte strategier og innsats.

Rapporten henviser til NOVAs spørreundersøkelse «Ung i Oslo» og den europeiske ESPAD-undersøkelsen, som begge viser nedgang i alkohol- og rusbruk blant Oslo-ungdom.

Jenter ofre for seksuallovbrudd over tre ganger så ofte som gutter

Den vanligste kategorien lovbrudd som unge under 15 år ble utsatt for i 2016 var vold og trusler. Dette utgjorde 56,1 prosent av forholdene for begge kjønn samlet sett. Tilsvarende tall for 2015 var 48,6 prosent.

Oslo-tallene for 2016 viser at over tre ganger så mange jenter under 18 år ble ofre for seksuallovbrudd som gutter.

521 jenter under 15 år ble i fjor registrert som ofre i straffbare forhold. Én av seks ble rammet av tyverier, mens en femtedel av forholdene var seksuallovbrudd.

Gutter under 18 år rammes oftest av familievold og tyverier

Både i 2016 og de foregående årene har flere gutter enn jenter under 15 år blitt registrert som offer for mishandling i nære relasjoner, særlig for mishandling med fysisk vold.

Mishandling i nære relasjoner med kroppskrenkelse, altså familievold, var det vanligste lovbruddet unge under 15 år ble utsatt for i 2016. Totalt 296 forhold av denne typen ble registrert i 2016, som er en økning på nesten 50 prosent fra 2013.

I rapporten hevdes det at økningen «må knyttes til innsatsen for å avdekke denne typen forhold.» Familievold har vært et uttalt satsingsområde for politiet og fra politisk hold i flere år.

I aldersgruppen 15 til 17 år var tyverier den vanligste kategorien av lovbrudd ofrene ble utsatt for, tross en nedgang i antall forhold fra 2015.

Lurer du på hvorfor ungdomskriminaliteten endrer seg?