Oslo

Nye Oslo S kan få bussterminal på toppen

En ny Oslo S med bussterminal på toppen er ett skritt nærmere. Onsdag blir forslaget fra Ruter lagt ut på høring, men Bane Nor er ikke begeistret.

  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

I flere år har man diskutert forskjellige løsninger for en ny Oslo S. Nå har Ruter landet på et alternativ som Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler.

Oslos nye bussterminal foreslås plassert over dagens sporområde. Det betyr også at jernbanestasjonen utvides østover med nye innganger fra Nylandsveien, ikke så langt fra stedet der trafikkmaskinen var for få år siden.

Forslaget tilrettelegger for å doble antall reisende fra dagens cirka 50 millioner til 100 millioner på sikt.

  • LES OGSÅ: Fremtidens Oslo S er ett skritt nærmere
Hvis planene for en ny Oslo S med bussterminal over sporområdene blir realisert, vil 100 millioner reisende benytte seg av kollektivpunktet om noen år. Høyblokken til høyre for bussterminalen, og de to tårnene ytterst til venstre, er foreløpig ikke vedtatt.

– Hvis det ikke bygges ny stasjon, så blir alternativet å ruste opp dagens stasjon. Vi mener at løsningen som Ruter har utarbeidet, er nødvendig og fremtidsrettet. Prosjektet er også viktig for å nå Oslo kommunes mål om å redusere biltrafikken med 30 prosent innen 2030, sier Målfrid Nyrnes, enhetsleder i PBE.

Planen legges ut på høring onsdag. Etaten har også invitert naboer og andre interesserte til et åpent møte 16. januar.

Bare for få år siden var Nylandsveien sterkt trafikkert og førte tusenvis av biler til trafikkmaskinen. Om få år kan den fremstå slik.

Representanter fra etaten har blant annet besøkt Haag, Rotterdam, Amsterdam og Utrecht for å hente inspirasjon derfra. Etaten mener at planforslaget vil gi Oslo et moderne kollektivtilbud, som i Rotterdam og Berlin.

Byutviklingsprosjekt

Nyrnes ser ikke på planene bare som et kollektivprosjekt, men også som et byutviklingsprosjekt. Når alt er klart, vil Oslo S få fire innganger.

Enhetsleder Målfrid Nyrnes i PBE og seniorarkitekt Paul L. V. Koefoed sier at forslaget for Oslo og bussterminalen vil gi et områdeløft for Grønland. Her viser de en modell av alternativet de foreslår.

– Dette hovedgrepet med flytting av bussterminalen til lokk over perrongene på Oslo S muliggjør gjenåpning av Akerselva ned til sporområdet og legger til rette for en byutvikling som vil løfte indre øst, ruste opp byrommene i området og binde nabolaget Grønland bedre sammen med fjorden, sier Nyrnes.

– Når kan den nye stasjonen være klar?

– Vi er opptatt av at prosjektet blir realisert så raskt som mulig. Jo tidligere, jo færre passasjerer blir berørt, svarer Nyrnes.

Saken blir sendt til byrådet i løpet av 2018, og deretter til politisk behandling i bystyret.

Slik skal «stasjonstorget» se ut med de nye planene for Oslo S. Legg merke til glasstaket.

Slik ser Mad arkitekter for seg nye Oslo S med hotell på toppen. Det ønsker ikke Plan- og bygningsetaten:

Bane Nor vil komme med innsigelse

Det er Bane Nor Eiendom som er grunneier for området der PBE foreslår ny Oslo S og bussterminal. Selv om etaten har vært i dialog med grunneier underveis, er ikke Bane Nor Eiendom overbevist.

– Vi er negative til dette forslaget. Denne planen får store konsekvenser for jernbanetrafikken i anleggsperioden. Det blir stengning av mange spor over Oslo S i flere år, sier Tor Saghaug, prosjektdirektør i Bane Nor Eiendom.

Han legger ikke skjul på at Bane Nor vil komme med en innsigelse mot planen.

– Er det behov for en så stor bussterminal over Oslo S? Det har pågått et grundig utredningsarbeid i Oslo for å se på fremtidige løsninger for kollektivtrafikken gjennom Oslo (KVU-Oslonavet), hvor både Bane Nor og Ruter har vært med. Konklusjonen i dette arbeidet er at det kun er regionbussene som kan kjøre inn til bussterminalen i sentrum, sier Saghaug og legger til at øvrige busser skal mate til kollektivknutepunkter utenfor sentrum, slik at de reisende kan ta tog, T-bane og trikk derfra til sentrum.

– Vi mener derfor det ikke er behov for en ny bussterminal i sentrum. Av sikkerhetshensyn er vi også skeptiske til å bygge over hele sporområdet, sier Saghaug.

Hvem skal finansiere?

Han er for øvrig enig i at Oslo S-området trenger en oppgradering.

– Hvis vi kommer med en innsigelse, så må saken behandles av et overordnet organ. Derfor kan vi ikke si hva som blir resultatet til slutt.

– Hvem kommer til å finansiere den nye stasjonen?

Ruter har ansvaret for finansiering av en eventuell ny bussterminal i Oslo sentrum. Nye Oslo S som jernbanestasjon og kollektivknutepunkt finansieres med statlige midler over statsbudsjettet, og alle kommersielle arealer (butikker, spisesteder, kontor og ev. hotell) finansieres med midler fra Bane Nor Eiendom.

Viktig møteplass

Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten, er ikke enig med Bane Nor Eiendom.

– Ny bussterminal vil være en effektiv brikke for å gjøre kollektivtransporttilbudet i hovedstaden mer robust. Planforslaget vil også ruste Oslo S og byen bedre for avvikssituasjoner, og ikke minst for usikkerhet for når og om de ulike prosjektene i KVU Oslo-Navet blir gjennomført. I fremtiden blir terminaltorget også en viktig portal og møteplass for reisende til Oslo som hovedstad.

Ellen de Vibe er direktør i Plan- og bygningsetaten.

– Hva tenker dere om at Oslo S kan bli stengt i flere år på grunn av byggearbeid?

– Det er ikke er noen som foreslår å stenge Oslo S i flere år. Det er tenkt arbeider i flere faser. Kun enkelte spor og plattformer stenges av gangen og tas ut av drift i perioder. Dette vil gi endringer i sporbruk på Oslo S for et stort antall tog, men det er ikke snakk om en stengning av stasjonen, sier de Vibe. Hun legger til at ulempene ved ikke å ruste opp Oslo S vil bli større på lang sikt, for både byen og de reisende.

– Oppgradering av all samferdselsinfrastruktur medfører ulemper for de reisende, men selv om et prosjekt smerter i anleggsperioden, kan man ikke la være å bygge viktige, riktige og nødvendige kollektivtransportprosjekter.

Hun presiserer at høringen av reguleringsplanen for ny bussterminal skal gi svar på nødetaters og andre instansers behov knyttet til prosjektet, både når det gjelder evakuering og innsatstid.

Sprengt kapasitet

Halvor Jutulstad, leder for plan og infrastruktur i Ruter, skriver i en e-post til Aftenposten at reguleringssaken er fremmet for å undersøke muligheter og gjennomførbarhet som knytter seg til løsningen med å plassere bussterminalen over sporområdet.

«Ruter er i dag den største brukeren av dagens bussterminal i Galleri Oslo, hvor kapasiteten er sprengt. En bussterminal over sporområdet vil bli en sømløs integrert del av knutepunktet, med bedre overgangsmuligheter til skinnegående trafikk, som bare blir viktigere og viktigere for fremtidens mobilitet. Prosjektet gjør også togstasjonen mer effektiv, idet det tilbyr flere oppganger fra plattformene, og reduserer dermed trengselen», skriver Jutulstad.

– Hvorfor har Ruter fremmet en reguleringssak for en eiendom som tilhører Bane Nor Eiendom?

– Ruter har på bestilling fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel utarbeidet konseptvalgutredning (KVU), konsekvensutredning (KU) og forslag til reguleringsplan for ny bussterminal på Oslo S.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Grønland
  3. Ruter
  4. Tog