Oslo-menn tar lengst pappaperm

Ingen tar lengre sammenhengende pappapermisjon enn hovedstadens nybakte fedre.

Viktig arbeid blir utført i sandkassen når Dag Briseid (f.v.), sønnen Ole Skjøthaug Briseid (1 år og fem måneder), Lars Thingnes Briseid (1 år) og faren Atle Thingnes Briseid møtes i Åsenhagen åpen barnehage. Begge har tatt ut ekstra lang pappapermisjon.

Oslo-fedre topper statistikken på flere områder i ferske pappaperm-tall fra Arbeids— og velferdsdirektoratet.

Her kommer det blant annet frem hvor lenge nybakte fedre har valgt å være hjemme med barna sine, basert på første halvår i år.

Når Oslo-menn tar ut pappaperm, tar de lengre sammenhengende permisjoner enn det menn i resten av landet gjør. Fedrekvoten er nå som kjent på 14 uker lang. I Oslo valgte 33 prosent av fedrene å ta ut alle disse ukene eller enda mer, viser statistikken.

Oslo plasserer seg dermed godt over landsgjennomsnittet og såvidt over Akershus. Ser man hele landet under ett, er det 26 prosent av fedre som tar ut så mye permisjon.

I snitt en uke mer

Som en følge av dette scorer Oslo-menn også høyest på det gjennomsnittlige antallet dager som tas ut. I hovedstaden tok fedrene i snitt ut 42 dager, mens snittet for hele Norge er 37 dager. Forskjellen utgjør én permisjonsuke.

Les også

Pappaperm smitter mellom kolleger

Selv om tallene er hentet fra første halvår i år, understreker direktoratet at de gir et bilde utviklingen over tid.Sammenlignet med tilsvarende periode tidligere år har Oslo-menn tatt ut flest dager i snitt hvert år siden 2005. I tre år i denne perioden har imidlertid fedre i Troms og/eller Finnmark tatt ut like mange dager (i 2006, 2007 og 2011).

Blant Oslos fedre i pappaperm er det enda én gruppe som utmerker seg. Oslo har nemlig den høyeste andelen menn i pappaperm i aldersgruppen 35 år og eldre, med cirka 58 prosent mot 49 prosent på landsbasis.

Tar alt på én gang

Reglene åpner for gradert uttak, som betyr at man kombinerer arbeid med pass av barn og foreldrepenger — og dermed strekker perioden med uttak av foreldrepenger over et lengre tidsrom.

Dette har fedre i Oslo i liten grad valgt å gjøre.

Arbeids- og velferdsdirektoratet er opptatt av at dette må sees i sammenheng med hvor lange permisjonsperioder Oslo-menn tar. Fedre i Agder-fylkene benytter seg i større grad av gradert uttak, mens fedre i Oslo i større grad tar mer konsentrert uttak, påpekes det fra direktoratet.

Større kvote = lengre perm

Ifølge direktoratet øker fedre permisjonsuttaket sitt når fedrekvoten økes.

«Vi ser at endringen per 1. juli 2011 (fedrekvoteperioden økte fra 10 til 12 uker) gjør seg tydelig gjeldende i statistikken for 1. halvår 2013. I løpet av 1. halvår 2013 har 20 prosent av totalt antall fedre med foreldrepenger tatt ut akkurat 12 uker (60 dager)», utdypes det på Navs nettsider.

- Ved enhver regelverksendring som innebærer økning i antall uker fedrekvote, viser statistikken at fedrene øker sitt uttak, sier Anita Mølmesdal Sivertsen, kontorsjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

- Hvor rått er det ikke å kunne bruke en halvtime til butikken fordi Ole skal se på alt, og sette hans behov foran sine egne? sier Dag Briseid om permisjonstiden sammen med sønnen.

Uttaksmønsteret varierer fra person til person og fra fylke til fylke, men Mølmesdal Sivertsen mener det er en klar sammenheng mellom antall uker tilrettelagt fedrekvote og fedres uttak av foreldrepermisjon.Det er flere faktorer som spiller inn, som gjennomsnittsalder til far, utdanningsnivå og sosial påvirkning.

- Forskjellen mellom Oslo og andre deler av landet kan ha sammenheng med når i foreldrepengeperioden far tar ut fedrekvoten. Dette igjen blir påvirket av det lokale arbeidsmarkedet og kvinners karrièremuligheter, og også av hvordan foreldre fordeler arbeidet hjemme. Det er når mor har høy inntekt og karrière, at fedre tar ut flest dager med foreldrepenger. Hvis mor går tilbake til sitt arbeid, bruker far en større del av sin fedrekvote i tiden frem til barnehagestart. Hvis mor venter med å gjenoppta sitt arbeid, vil far stå mer fritt til å utsette deler av fedrekvoten til et senere tidspunkt, sier Mølmesdal Sivertsen.

- Tida kommer ikke tilbake

Brødrene Atle Thingnes Briseid og Dag Briseid har begge valgt å ta full pappapermisjon — pluss litt til.

I Åsenhagen Åpen barnehage sitter de i sandkassen med hver sin sønn - fetterne Lars Thingnes Briseid (1 år) og Ole Skjøthaug Briseid (1 år og fem måneder).

Atle synes det er fint å ha mulighet til å være hjemme og bli godt kjent med Lars. Han får bare positive reaksjoner når han forteller at han skal være hjemme et helt år.

- Det er veldig deilig og fint å ha mulighet til å koble vekk fra jobb og konsentrere meg 100 prosent om Lars. Tida kommer ikke tilbake, sier Atle.Han og kona har tatt et år permisjon hver fordi de vil vente til Lars er to år før han begynner i barnehage. De fleste vennene deres har tatt ut pappaperm, dessuten ble Dag inspirert da broren var hjemme med førstemann.

- Da jeg så hvor knyttet Atle ble til sønnen sin, tenkte jeg at en sånn far vil jeg også være, sier Dag, som har fire måneder permisjon med Ole.

Bra med kvote

- Ville dere tatt ut permisjon uten fedrekvoten?

- Hadde det ikke vært for kvoten, vet jeg ikke om jeg hadde gjort det. Det var diskusjon på hjemmebane. Aller helst skulle vi vært mer hjemme begge to, sier Dag.

Atle tror kvoteringen er med på å bevisstgjøre at man kan ta ut permisjon.

- Jeg ville nok tatt ut permisjon uansett, men jeg har jo også tatt mer enn kvoten, sier Atle.

Han valgte seks måneder med sønnen

Andreas Halse og samboeren delte fødselspermisjonen så likt de kunne.

Han styrer barnevognen med vant hånd langsmed Strømsveien på Vålerenga. Slik har hverdagen vært for Arbeiderparti-politikeren den seneste tiden — de siste fem månedene for å være mer nøyaktig.

Da han og samboeren fikk en sønn i september i fjor, var det nemlig viktig for dem å dele permisjonstiden så likt som mulig. Om en måneds tid går han tilbake til jobben som nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Da har han vært i pappapermisjon i seks måneder.

Han er ikke overrasket over tallene fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. De store byene går gjerne foran og viser vei, mener han.

- Det viser også hvilken utrolig suksess pappakvoten har vært. På veldig få år har vi klart å endre oppfatningen om at barneomsorg er kvinnens domene til noe vi er sammen om, sier Halse.

Han og samboeren snakket mye om hvordan de rent praktisk skulle løse permisjonstiden. Begge var interessert i å dele 50/50, forteller Halse.

Litt mer permisjon ble det likevel på mor, ettersom de valgte å følge rådet om å la henne være hjemme så lenge hun fullammet.

- De første månedene mine i permisjon var det noen logistiske utfordringer, fordi sønnen vår fremdeles skulle ammes. Da dro vi daglig til jobben til samboeren min så han fikk lunsj, forteller Halse.

Nå når permisjonstiden nærmer seg slutten mener han at løsningen de valgte var riktig for dem.