Oslo

- Byrådet har lurt psykisk utviklingshemmede

Oslo Ap ber byrådsleder Stian Berger Røsland (H) sørge for at et boligprosjekt for psykisk utviklingshemmede får samme støtte som andre prosjekter. Røsland sier nei.

Sterkt pleietrengende Sigrid Ovesen (20) skal med det første flytte inn en ny omsorgsbolig sammen med ni andre i Tamino borettslag på Ammerud. Her er Sigrid sammen med mor Berit Ovesen. Tamino-prosjektet er det første prosjektet for psykisk utviklingshemmede der foreldrene må ta opp lån for å få fullfinansiert boligene. Kommunen vil ikke ta regningen, selv om Tamino har fått mindre støtte enn andre prosjekter.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Tamino-prosjektet på Ammerud Gård i Oslo er det første boligprosjektet for psykisk utviklingshemmede med heldøgns pleie— og omsorgsbehov der foreldrene må sette seg i gjeld (en halv million kr pr. barn) for å få oppført boligene.

Byrådsleder Stian Berger Røsland mener foreldrene har seg selv å takke – fordi de har bygd for stort og for kostbart. Det sa hani Aftenposten i fjor. Påstandene gjentas nå i brev til bystyret.

Ap reagerer på påstandene.

Rina Mariann Hansen (Ap)

— Vi er i tvil om opplysningene fra byrådet er korrekte. Det kan se ut som om Tamino-prosjektet hverken er for stort eller for dyrt. Tvert imot. Hvis byrådet har feilinformert i denne saken, så er det veldig alvorlig, sier Aps nestleder i finanskomiteen, Rina Mariann Hansen. Hun sier Oslo Ap i lengre tid har bedt byrådet "oppklare" faktum i saken.

Har fått for lite

Nå viser byrådets egne dokumenter at Tamino har fått ekstra lite støtte, sammenlignet med andre prosjekter. Av prosjekter i 2010–2013 har Tamino fått nest minst i Husbanklån og tilskudd. Oslo har akseptert at andre prosjekter har hatt en prislapp på mer enn 3,2 mill pr. leilighet, mens Tamino ikke fikk overstige 2,8 mill.

— Det er ille å bli beskyldt, både på trykk i Aftenposten, men også i offentlige dokument for å bygge for dyrt. Når vi så endelig får se tallene, ser vi at andre prosjekter har fått mer penger og blitt fullfinansiert av kommunen, sier styreleder Berit Ovesen i Tamino. Hun er mor til sterkt pleietrengende Sigrid (20) som snart skal flytte inn i det nye borettslaget på Ammerud.

Nøytralitetslinje

Til Aftenposten, og i brev til bystyret, har byrådet hevdet at Tamino er dyrere enn andre prosjekter, og at "nøytralitetetshensyn" gjør at foreldrene derfor selv må ta regningen. Og at Tamino er bedt om å kutte utgifter, uten å gjøre det.

— Det er rett og slett ikke riktig. Vi har kuttet der vi kunne, men vi må forholde oss til offentlige krav og da har vi ikke greid å komme ned i 2,8 mill. Nå ser vi at heller ikke andre greier det, sier Ovesen.

Dokumenter fra byrådet, samt dokumentasjon fra Tamino, danner grunnlaget fra Oslo Aps utfall mot byrådet:

  • Byrådet har kritisert Tamino for at verneverdige bygg, stående på tomten, har fordyret prosjektet, og at Tamino har neglisjert advarsler om det. Dokumenter viser at byggene er skilt ut i eget selskap, og ikke påfører kommunen utgifter.
  • Byrådet har kritisert Tamino for å bygge for stort, og hevdet at totalarealet pr. beboer er 128 kvm. Da har byrådet inkludert personalrom, heissjakter, teknisk rom osv. Tegningene viser standardstørrelse på 54 kvm.
  • Byrådet har bl.a. kritisert oppføring av råloft. Dokumentene viser at det er et krav fra Byantikvaren (som har forlangt at byggingen skulle ligne opprinnelig bebyggelse) som har ført til at loftet ble oppført.
  • Tamino har som første prosjekt måttet ta hensyn til den nye byggtekniske forskriften TEK 10 i sin helhet, som bl.a.krav om minst 60% av energibruken ikke skal være elektrisk basert. Bare det siste kravet har gitt en merkostand på 1 million kroner.
  • Det er veldig mye vi lurer på i byrådets behandling av Tamino: Hvorfor trekker kommunen frem vedlikehold av verneverdige hus som fordyrende når dette er holdt helt utenfor? Og hvorfor sammenligner kommunen kostnadene for et nybygg for personer med svært spesielle behov og som fordrer plass til en personalbase, med kostnader for en bruktleilighet i nabolaget? spør Hansen.

- Tamino føler seg lurt og overkjørt av kommunen. Har de grunn til det?

— Ja. Jeg forstår godt at de føler seg lurt. Byrådslederen lovet, i Aftenposten i fjor, at han skulle rydde opp. Så skjedde det ingenting. Det er å lure folk. Og her snakker vi om en hardt prøvet gruppe, psykisk utviklingshemmede med døgnkontinuerlig pleiebehov. Byrådet har heller ikke gjort noe forsøk på å få momskompensasjon til prosjektet, slik andre kommuner har gjort. Det alene kunne ha spart foreldrene fra å ta opp lån, sier Hansen.

Skatt Øst og KS har gått god for momskompensasjon – hvis kommunene står som bestiller av prosjektet.

— Men byrådet kan fortsatt ordne opp – ved å gi samme støttebeløp til Tamino som andre har fått. Det vil være å likebehandle Tamino med andre.

- Vil Ap støtte det?

— Klart det, sier Hansen.

Avviser

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) avviser kontant Oslo Aps forslag.

Stian Berger Røsland (H)

— Vi gikk inn i denne saken i fjor, og fant ingen løsninger. Jeg kan ikke se at det har skjedd noe siden da, sier Røsland.

- Men du sa i fjor at Tamino-prosjektet var dyrere enn andre prosjekter, og derfor ikke kunne få mer støtte. Tall fra Velferdsetaten, oversendt bystyret (27/11-2013 side 6, red.anm.) viser at det ikke er riktig. Tamino fikk nest minst i støtte. Hva sier du til det?

— Det kan være individuelle forskjeller, som ulik tilrettelegging for brukerne, som forklarer det.

- Men brukerne i Tamino-prosjektet er blant de mest pleietrengende. Alle må ha heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Det skulle vel tilsi at Tamino da skulle få enda mer i støtte, ikke mindre , hvis vi skal følge logikken i ditt resonnement?

— Ifølge de opplysningene jeg har fått så er dette prosjektet det mest kostbare Oslo har hatt, sier Røsland.

- Men kommunens egne tall viser at det ikke er tilfelle. Oslo Ap har spurt byrådet flere ganger om dette, uten å få et klart svar. Hvordan kan du påstå det motsatte av det kommunens egne tall viser?

— Jeg kjenner ikke detaljene i dette, men det er færre beboere i andre prosjekt. Det kan bidra til å forklare forskjellene.

- Så du fastholder at Tamino fortsatt er dyrere enn andre prosjekter?

— Jeg kan ikke redegjøre i detalj for dette, men kan ikke se at det er noe som tyder på at prosjektet kommer dårligere ut.

- Så det er uaktuelt å gjøre som Oslo Ap foreslår – å gi Tamino det samme støttebeløpet som andre prosjekter har fått?

— Jeg må forholde meg til de opplysningene vi har fått, sier Røsland.

- Tamino føler seg lurt av deg. Hva tenker du om det?

-Jeg forstår at Tamino hadde ønsket at vi kunne kommet lenger, men jeg kan ikke se at kommunen innenfor de ordninger vi har kunne ha strukket seg lenger. Bystyret avviste også i desember et forslag om en annen konklusjon.