Oslo

7 kutt i kommunebudsjettet som rammer noen av de svakeste

Onsdag la byrådet i Oslo frem sitt budsjettforslag for 2015.

Da byrådet presentere sitt budsjettforslag for 2015 onsdag, var det mange frivillige organisasjoner som fulgte nøye med. Mange av dem ble skuffet. Fra venstre: Finansbyråd Eirik Lae Solberg (H), byrådsleder Stian Berger Røsland (H), kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) og eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF).
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Hvert år må de kjempe om det som er småpenger i den store budsjettsammenhengen. Organisasjonene på listen vises lite nåde i budsjettforslaget for 2015.

Osloby har gått gjennom listen over tilskudd til organisasjoner og tiltak i helse— og sosialsektoren. Under er de noen av dem som fikk tilskudd i fjor, men som får mindre i år. Listen er ikke prioriert.

Les også:

Les også

Oslo-budsjettet passerer 50 milliarder – slik vil byrådet fordele pengene

1. Juss-Buss

Kutt: 80.000 kroner - Tilskudd i 2014: 680.000

Nesten årlig må Juss-Buss kjempe for livets rett. Organisasjonen tilbyr rettshjelp til dem som ikke har råd til det, og drives i stor grad av frivillige.

— Vi hjelper dem som er minst ressurssterke i samfunnet. Vi synes det er synd at det gang på gang foreslås kutt, sier Hanne Skårberg, medarbeider i Juss-Buss.

Juss-Buss må trolig holde stengt om sommeren dersom kuttforslaget går gjennom.

— I sommer behandlet vi mange hundre saker, fordi alle de andre stedene med gratis rettshjelp er stengt. Det er en mulig konsekvens av kuttet, sier Skårberg i Juss-Buss.

I fjor ga de gratis rettshjelp i 5.500 saker.

Les også:

Les også

Frivillige organisasjoner: Vi drukner i byråkrati

2. Oslo Røde Kors

Flyktningguiden

Kutt: 110.000 — Tilskudd i 2014: 1.200.000

Flyktningguidene skal integrere migranter i lokalsamfunnet. Uformelle møter skal bidra til å lære bort språket, forklare innholdet i brev fra det offentlige, hjelpe til med jobbsøking eller bare sosialt samvær.

Les også:

Les også

I ti år er flyktninger kurset. Aldri har resultatene vært dårligere

3. Gatejuristen

Kutt: 170.000 kroner — Tilskudd i 2014: 700.000 kroner

— Sammenlignet med et kommunebudsjett er dette små summer, men for gatejuristen er det mye penger og har store konsekvenser, sier Anne Cathrine Mørch, fungerende leder i Gatejuristen.

De gir gratis rettshjelp til rusmisbrukere, og har i likhet med Juss-Buss også hatt kniven på strupen flere ganger.

For Gatejuristen kan kuttet gå ut over det oppsøkende arbeidet, noe som er viktig når man skal hjelpe de tyngste rusmisbrukerne.

Et kutt vil føre til at de må kvitte seg med ansatte, og dermed blir det vanskeligere å følge opp like mange frivillige som driver oppsøkende arbeid.

— Vi har klienter som ikke er i stand til selv å oppsøke rettshjelpen. Det er ofte de tyngtste rusavhengige vi hjelper, og det er ganske krevende å hjelpe dem, sier Mørch.

Les også:

Les også

«Noen skylder på regjeringen. Andre vil skylde på den forrige regjeringen.»

4. Fransiskushjelpen

Sykepleie på hjul

Kutt: 335.000 kroner — Tilskudd i 2014: 970.000 kroner

— Det er det samme kuttet som var foreslått i budsjettet i fjor. Det er overraskende, for da vi ba om å få en begrunnelse var det fordi vi ikke jobbet i tråd med sentrumssamarbeidet. Det gjør vi i år og det vet byråden veldig godt, sier leder Jenny Sandaker.

Les også:

Les også

Rusmisbrukende sommerturister reiser til Oslo for mer rus for mindre penger

Sykepleie på hjul oppsøker Oslos rusmisbrukere. Bildet er fra en reportasje i A-magasinet i juni.

Fransiskushjelpen driver tilbudet Sykepleie på hjul. De oppsøker noen av Oslos tyngste rusmisbrukere.— Vi stiller oss undrende til kuttet. De tjenestene vi utfører blir også utført av andre, sies det. Jeg er nysgjerrig på hvem det er. Vi er mye i bydelen og er der alene som helsetilbud. Som et eksempel, er vi de eneste som deler ut metadon til rusmisbrukere som er syke en dag eller to. Samarbeidspartnere ringer også til oss når de trenger hjelp, sier Sandaker.

— For våre brukere kan dette i verste fall bety at vi må kutte i bemanningen. Vi skal kjempe for å beholde det tilbudet vi har.

Pleietjenesten

Kutt: 860.000 kroner - Tilskudd i 2014: 14.860.000 kroner

Også pleietjenesten til Fransiskushjelpen kan måtte klare seg med mindre penger neste år.

De driver med omsorg, pleie og lindrende behandling av kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem, og tilbyr også hjelp til pårørende. For å kunne holde tjenesten på samme nivå til neste år, ba de om 15.060.000 kroner. Pleietjenesten har spesialutdannede syke- og hjelpepleiere, og kan måtte gå ned i antall årsverk.

— Mange ønsker å være hjemme i livets siste fase. I Oslo er hjemmedødsprosenten på 7,8 prosent. Undersøkelser viser at omlag 50 prosent av de spurte ønsker å kunne dø hjemme hvis det er tilrettelagt for god omsorg og pleie, sier leder Liv Ane Stavik i pleietjenesten.

Les også:

Les også

Får mindre i erstatning fordi han snart skal dø

— Med dette budsjettet kan vi måtte kutte årsverk i en tjeneste som er veldig sårbar, sier Stavik, og utdyper:

— Vi har én sykepleier på bakvakt og som regel én nattevakt som skal dekke hele Oslo kommune. Dette budsjettforslaget vil medføre et generelt dårligere tilbud til alvorlig syke og deres pårørende, og mindre muligheter til å tilrettelegge for verdifull hjemmetid.

5. Fattighuset

Kutt: 27.000 kroner - Tilskudd i 2014: 63.000 kroner

Fattighuset kan bli fattigere dersom forslaget går gjennom budsjettbehandlingen. Styremedlem Hanne Funder sier de opprinnelig søkte om én million kroner.

Fattighuset hjelpe folk i økonomisk nød, blant annet med mat og klær.

— Det er litt forsmedelig med 36.000 kroner. Det dekker litt over en tredjedel av husleien vi betaler hver måned. Grunnen til at vi søkte om én millioner kroner er at vi opplever et økt behov, sier Funder til Osloby. Fattighuset er avhengig av donasjoner for å overleve.Les også:

Les også

Debattstorm etter at Fattighuset søkte etter luksusjakke

— Vi kan ikke basere vår drift ene og alene på kommunen, for det tør vi ikke. Det føles spesielt i og med at de har sagt at de skal satse på fattigdom, og så avspiser de oss med 36.000 kroner, sier Funder.

6. Kirkens bymisjon

Lønn som fortjent

Kutt: 150.000 kroner - Tilskudd i 2014: 2.550.000

Lønn som fortjent er et arbeidstilbud som skal være et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Mye av arbeidet består av rydding av Oslo gater og T-banestasjoner og vogner.

De har også et eget kvinnetiltak, der kvinner med rusrelaterte problemer lager glassengler av knust glass.

7. Frelsesarmeen

Frelsesarmeen kan i år risikere to kutt innenfor rusomsorgen, og ett kutt i tilbudet til eldre.

Jobben (Rusomsorg)

Kutt: 1.590.000 kroner - Tildeling i 2014: 12.800.000 kroner

Major Knut Haugsvær er leder for Frelsesarmeens rusomsorg. Jobben tilbyr arbeidstrening, formidler jobbtilbud

— Det siste året har vi gitt plass til alle, og det har kommet mange folk. Om vi må kutte kan vi risikere at flere av de sårbare menneskene vi jobber med ikke får et jobbtilbud. Det igjen kan gjøre at de ruser seg mer, sier Haugsvær.

Fyrlyset (Rusomsorg)

Kutt: 300.000 kroner - Tildeling i 2014: 5.970.000 kroner

Fyrlyset er et lavterskeltilbud og værested for rusavhengige.

Les også:

Les også

«Dette er fattige som gjør hva de kan for å overleve»

— Det har vært et spleiselag mellom kommunen og Frelsesarmeen. Et kutt betyr at vi nok en gang må gå gjennom hva slags tilbud dette skal være, sier Haugsvær.

— Dette er både et helsetilbud og et værested. De aller mest sårbare kommer hit.

Vi over seksti

Kutt: 130.000 kroner - Tildeling i 2014: 330.000 kroner

Vi over 60 driver besøktjeneste, telefontjeneste og arrangementer for eldre. Der foreslås det å kutte 130.000 kroner neste år.

Haugsvær presiserer at ikke alt er mørkt.

— Jeg er samtidig glad for at vi får en solid støtte. Kommunen støtter oss virkelig, blant annet med Spedet på Sagene, et nytt tilbud for dem som vil ut av rusen.

Byråden: - Vil ikke kommentere enkeltkutt

Byråd for helse og sosiale tjenester Øystein Eriksen Søreide fikk anledning til å kommentere de enkelte kuttene i denne saken. Det ønsket han ikke, med henvisning til at det er Velferdsetaten som har fordelt pengene ut fra et sett kriterier og politiske føringer fra byråden.

— Vi har prioritert barn og unges situasjon og barnevernrelaterte tiltak, folkehelse og rus og ettervern, sier Søreide, og legger til at alle som har søkt om penger får en begrunnet tilbakemelding.

- Ikke bli avhengig av offentlig støtte

I forslaget fra byrdået er det 10 millioner kroner mer i potten enn i fjor. Ifølge Søreide, er det 55 organisasjoner som får mer penger i år sammenlignet med det bystyret vedtok i fjor.

— I fjor foreslo vi å tildele penger til 109 organisasjoner, i år er det 122 på forslagslisten vår. Da vil det være noen som får mindre når man gjør prioriteringer.

Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide viser til at potten er større i år, og at flere har fått tildelt penger.

— Hvis dere hadde mer penger, hvorfor valgte dere å spre dem utover flere og dermed kutte hos noen som har bygd opp et apparat?- Jeg synes det er et poeng i seg selv å også kunne støtte nye organisasjoner, hvis de viser seg å være gode og kommer med et supplement. Det er egenverdi at vi kan imøtegå nye organisasjoner.

- Jeg vil advare mot å gjøre seg helt avhengige av offentlige midler, uansett hvem det er. Det er et kriterium vi legger vekt på i tildelingen, sier Søreide.

Fornøyd med mindre bydelskutt

— Som finansbyråden har redegjort for i dag, er vi en by i vekst. Det krever historisk store investeringer, og det er klart at det presser driftsrammene i kommunen.

Søreide er også ansvarlig for bydelene, og fremhever at de har tilbakeført 119 millioner kroner, sammenlignet med kuttene man sto overfor etter økonomiplanen. De vil også styrke helsestasjonene og skolehelsetjenestene.

— Det blir mindre kutt i bydelene enn det mange fryktet, sier byråden.

Les også

  1. Opposisjonen raser over kutt i bydelene

  2. Får kritikk for å kun bygge 350 nye barnehageplasser i Oslo neste år