Kommunen vil politianmelde Rødt-leder

Partileder Bjørnar Moxnes' beslutning om å offentliggjøre Lindeberg-rapporten har fått kommunen til å se rødt.

Bjørnar Moxnes, leder i partiet Rødt.

Store deler av Forretningsutvalget i Oslo kommune stiller seg bak et forslag om å anmelde Moxnes for brudd på taushetsplikten, etter det Aftenposten erfarer.

Saken ble behandlet bak lukkede dører mandag, og skal opp til behandling i bystyremøtet onsdag. Moxnes sitter selv i bystyret som gruppeleder for Rødt.

Den såkalte Lindebergsaken begynte å rulle i november 2011, da hjelpepleier Stig Berntsen ble beskyldt for overgrep mot to beboere ved Lindeberg omsorgssenter. Berntsen ble politianmeldt og mistet jobben. Saken ble senere henlagt av politiet, og i november i fjor – etter lang tids kamp – fikk Berntsen omsider jobben tilbake.

I etterkant har mange vært kritiske til kommunens håndtering av saken. Kommunerevisjonen gransket derfor saksbehandlingen, noe som resulterte i en rapport på 91 sider. Den ble i utgangspunktet unntatt offentlighet, men 24. januar i år la Rødt ut store deler av dokumentet usladdet på sine nettsider.

Kontroversiell publisering

Publiseringen har skapt reaksjoner, først i forrige bystyremøte, 5. februar. Frode Jacobsen (Ap), leder for Kontrollutvalget, sa da følgende:

— Det er jo ikke sånn at de som er medlemmer av folkevalgte organer selv kan bestemme om dokumentets opplysninger som er taushetsbelagt kan offentliggjøres eller ikke. Det er ikke sånn at vi kan drive privatpraksis på dette området. Der er lovene ganske klare.

Jacobsen kalte offentliggjøringen både «alvorlig», «uheldig» og «ulovlig», og ba bystyret følge opp saken.

Ordfører Fabian Stang (H) ga klare signaler om at dette ville bli gjort.

— Forretningsutvalget tar også skarp avstand fra det som er skjedd fra Rødts side, sa Stang.

Nå er også kommuneadvokaten koblet inn i saken, ifølge Aftenpostens opplysninger. Et eventuelt vedtak om politianmeldelse må likevel komme fra bystyret.

Resultatet kan altså bli at bystyret vedtar å politianmelde et av sine egne medlemmer.

Det kan i så fall være historisk. På spørsmål om det har forekommet anmeldelse av bystyrepolitikere tidligere, opplyser bystyrets sekretariat at det ikke finnes en oversikt over hvorvidt dette har skjedd i nyere tid.

- Forsøk på knebling

— Det vil være et forsøk på politisk knebling hvis den politiske ledelsen i kommunen går til anmeldelse av meg. Prinsipielt sett er det svært betenkelig. Meg bekjent har dette tidligere ikke skjedd, sier Bjørnar Moxnes.

Forretningsutvalget mener publiseringen av Lindeberg-rapporten bryter med straffelovens §121, hvor det står:

«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder».

Rødt-lederen avviser at partiet har vært uaktsomme.

- Kontrollutvalget påstår at det er sannsynlig at Rødts publisering gjør pasienter identifiserbare. Det er en grov påstand som ikke medfører riktighet, sier Moxnes.

Rødt viser til at personopplysninger fortsatt er sladdet i det offentliggjorte dokumentet. De øvrige hemmeligholdte opplysningene som tidligere var sladdet, er i hovedsak beskrivelser av kommunale lederes tjenestehandlinger, handlinger som i ettertid er blitt kraftig kritisert. Feilene må frem for at de skal kunne rettes, mener partiet.

Overfor Aftenposten utdyper han:

— Hemmeligholdet hindrer innsyn i mulige tjenestefeil hos ledere på ulike nivå i kommunen, helt opp til byråden. Dette er fakta som befolkningen bør ha innsyn i.

Angrep på ytringsfriheten

Moxnes mener en eventuell anmeldelse både vil være er et angrep på ytringsfriheten, og et forsøk på å flytte fokus vekk fra kommunens egen håndtering av Lindeberg-saken.

Forretningsutvalgets medlemmer kan ikke kommentere saken fordi den er unntatt offentlighet. Ordfører Fabian Stang har heller ikke vært tilgjengelig for kommentar.