Byrådet parkerer planen om å legge E18 under lokk

For to år siden sa byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) at hun ville ha E18 under bakken langs Oslos sjøside. Nå skal landets mest trafikkerte motorvei gå i dagen også i fremtiden.

Slik ser det aktuelle området ut i dag. Nå skrinlegges planen om å legge E18 under lokk, slik at motorveien fortsatt blir en barriére mellom byen og sjøen. Hva som skjer med båtopplagstomten er derimot et uavklart spørsmål. Lokalt ønsker mange seg en stor park, men byrådet er skeptisk.
  • Christian Sørgjerd

Hvordan blir fremtidens Skøyen?

Områdene rundt jernbanestasjonen vest i Oslo er utpekt som et av de største knutepunktene i hovedstaden fremover. Kommunen planlegger at 4800 nye boliger og nesten 4000 kontorarbeidsplasser skal komme her.

Etter flere runder frem og tilbake ble et endelig forslag til reguleringsplan for området nylig lagt ut på høring av Plan- og bygningsetaten. Det var i sommer at byrådet bestilte en rekke konkrete endringer i forslaget, og disse er nå innarbeidet.

Den viktigste endringen at visjonen om å legge E18 under lokk/i tunnel i fremtiden, er tatt helt ut av planen. Nå planlegger kommunen for europaveien i dagen i fremtiden.

Les også

«Bedre sykkelveier har liten effekt på bilbruken i byene», mener Ray Pritchard

Var positiv til tunnel før

I 2017 var byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) positiv til gjøre noe med E18.

– Den ønsker vi bort. Enten skal den legges i tunnel, eller så skal den gjøres om til en by-boulevard, sa hun til Aftenposten.

Nå er tunnel droppet, og det finnes ingen konkrete planer om å bygge om veien. Marcussen begrunner snuoperasjonen slik i en e-post:

«E18 i tunnel forbi Skøyen er et dyrt gigantprosjekt som ikke er vedtatt i bystyret og som det heller ikke finnes finansiering til. Det er rett og slett urealistisk, og derfor har jeg sagt til etaten at vi nå må planlegge fremtidens Skøyen uten tunnel».

Også i fremtiden skal E18 gå i dagen langs hovedstanden sjøside. Det er urealistisk og for kostbart å endre på det, mener byrådet.

Byrådet har nå inntatt en nesten konsekvent linje mot slike motorvei-lokk. I den nye byrådserklæringen, som ble lagt frem forrige måned, går de imot det store E6 Oslo øst-prosjektet, og de ønsker å stanse det store E18-prosjektet i Bærum. Begge steder er tunneler et sentralt virkemiddel.

Les også

Snart kan utsikten forsvinne. I et av Oslos eldste nabolag har kommunen tillatt to ekstra etasjer.

Veivesenet protesterte

Helt fra Plan- og bygningsetaten (PBE) startet opp arbeidet med Skøyen-planen, har en grunntanke hos planleggerne vært å legge E18 under bakken

«Dagens motorvei gjennom Skøyen er uforenlig med ønsket byutvikling», slo de fast i det opprinnelige planforslaget.

«E18 er hovedkilden både til støy, forurensing og konflikter mellom harde og myke trafikanter», skrev de også.

Hanna Marcussen, byutviklingsbyråd (MDG)

Nå er slike formuleringer strøket.

Torsdag kveld ble forslaget presentert i et folkemøte på Skøyen. Beate Siebke-Løge, som er prosjektleder for Skøyen hos PBE, hadde en todelt begrunnelse for at lokk i siste liten er blitt droppet.

Dels skyldes det at Statens vegvesen har vært uenige i det, og man har ikke kommet til enighet med dem. Men dels skyldes det også byrådets politikk, understreket hun.

– Siden vi startet arbeidet med planen, er den politiske interessen for tunnelløsninger blitt mindre, sa Siebke-Løge.

Den største konsekvensen er at de har måttet justere ned antall boliger som kan bli bygget på Skøyen. Områdene nærmest E18 må i stedet brukes til kontorer.

Les også

De kjemper for «Central park» på Skøyen

Forslår kontorbygninger i strandsonen

Til våren sendes planforslaget til politisk behandling. I beste fall kan det bli vedtatt i bystyret i løpet av 2020.

Den antagelig største uenigheten kommer til å handle om hva arealene sør for E18 skal brukes til, området hvor det i dag er småbåtopplag. Det er eid av kommunen selv, så politikerne står fritt til å velge.

Plan- og bygningsetaten og byrådet har ønsket å bruke størstedelen av området til kontorbygninger, med en sjøpromenade og en mindre park ved vannet.

«Så er det selvfølgelig en diskusjon om hvor stor parken skal være og hvilken type bebyggelse man skal ha. Her må man veie behov opp mot hverandre. Bruk av bygg som skjerming mot støy og forurensning fra E18 er også et tema her, for å nevne noe», skriver hun i en e-post.

Slik har Plan og bygningsetaten visualisert at det kan bli.

Lokalt initiativ for stor park

Lokale krefter, både lokalpolitikerne i et samlet bydelsutvalg og mange beboere i området, har støttet et alternativ: Bruk brorparten av området til en stor folkepark samt for eksempel en offentlig svømmehall, noe Oslo vest mangler helt i dag.

I bystyret er det Frp og Venstre som tydeligst har støttet dette.

– Å jobbe for park og grøntområder blir en viktig sak for oss fremover, både her og flere andre steder, sier Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre.

Dette er bydelens og de lokale aksjonistenes drøm.

Byutviklingsbyråd Marcussen understreker at byrådet ikke har fattet en endelig beslutning.

«Dette er en sak som er til høring, så byrådet kommer ikke til å konkludere før innbyggerne og andre har kommet med sine tilbakemeldinger og etaten har kommet med et endelig forslag. Jeg ser frem til å få alle innspill og argumenter på bordet», skriver hun.