Vil ikke gjøre Munchmuseet til en egen stiftelse

Byrådet fikk i oppgave å vurdere Munchmuseets fremtidige organisering. Fortsett som før, er svaret.

Museumsdirektør Stein Olav Henrichsen (t.v.) er skuffet over konklusjonen til kulturbyråd Hallstein Bjercke og resten av byrådet.
  • Christian Sørgjerd

Det ble klart på møtet i byrådet torsdag.

De innstiller overfor bystyret på at Munchmuseet også i fremtiden skal være organisert som en kommunal etat, uten et eget styre.

Disse organisasjonsformene er vurdert:

  • Kommunal etat
  • Kommunalt foretak
  • Aksjeselskap
  • Stiftelse
    — Vi er svært fornøyd med måten museet drives på i dag, og mener at de lykkes godt både kunstnerisk og organisatorisk. Derfor ser vi ingen overveiende grunner til å gå inn i en større organisasjonsendring, særlig ikke når museet parallelt skal forberede seg på innflytting i et nytt museumsbygg om få år, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V).
Hallstein Bjercke

Byrådet innrømmer at en stiftelse ville gitt museet en friere stilling. Samtidig ville det fratatt kommunen direkte innflytelse, noe de er kritisk til all den tid kommunen og museet uansett er knyttet tett sammen.— Vi har gått gjennom erfaringene fra andre institusjoner og andre land, og veid hensynene opp mot hverandre. Vi ser klare fordeler og ulemper med de ulike organisasjonsformene, sier Bjercke.

Museet er skuffet, vil bli stiftelse

Bakgrunnen for saken er at bystyret ba byrådet behandle Munchmuseets fremtidige organisering i forlengelsen av at museet skal flyttes til et nytt bygg i Bjørvika i 2019. Særlig skulle de vurdere om en stiftelse er hensiktsmessig.

— Vi hadde håpet på en annen konklusjon. All erfaring jeg har som leder ved museet gjennom fire år, tilsier at en organisasjonsform som gjør museet til et eget rettssubjekt, vil være bedre tilpasset museets utfordringer og behov, sier museumsdirektør Stein Olav Henrichsen.

Stein Olav Henrichsen

Direktøren påpeker at kommunens eierskap til samlingene bør ligge fast, en at selve driften av dem bør skje utenfor den kommunale forvaltningen. — For meg er prinsippet om en armlengdes avstand, som er vestlige demokratiers «grunnlov» i kunstpolitikken, sentralt. Det har en ytringsfrihetsdimensjon, og vi har lagt vekt på dette som prinsipp. Det andre aspektet er økonomi. De kommunale økonomisystemene er ikke egnet for å drive et moderne kunstmuseum. Vi mener det vil gi et betydelig inntektstap å være del av kommunens forvaltning, sier Henrichsen.

- Hvorfor det?

— Det gjør det vanskeligere å hente inn samarbeidsavtaler, sponsoravtaler og liknende. Det blir også vanskeligere å drive den kommersielle delen av virksomheten vår optimalt.

I tillegg peker han på kompetanse, han skulle ønske at museet hadde et eget styre.

— Å ha et kompetent, godt sammensatt og profesjonelt styre ville gitt anledning til å drøfte langsiktige, strategiske spørsmål for museet i et kvalifisert organ. Beslutningene, som vil være rammene for virksomheten, ville blitt tatt i et bredt sammensatt kollegium. Ikke som i dag, hvor det er direktøren som er ansvarlig, innenfor rammene av kommunale vedtak, sier Henrichsen.

Han understreker imidlertid følgende:

— Vi vil lojalt følge opp vedtaket som bystyret fatter i saken. Men frem mot vedtaket vil vi i diskusjonen være åpne med at det finnes flere muligheter, og vi vektlegger dette annerledes enn byrådet har gjort. Så får vi se hva bystyret gjør.

Åpner for ny vurdering i 2019

En armlengdes avstand mellom de som bevilger midlene (politikerne) og de som mottar dem (kulturinstitusjonen) har man også i dag, mener byrådet.

Forutsetningen er at kommunen «må ha en god rolleforståelse overfor kunstinstitusjoner som mottar bevilgninger eller tilskudd fra kommunen. Det må utvises stor varsomhet med hensyn til å sette betingelser for tilskuddet eller avsetninger som kan gripe inn i institusjonenes kunstneriske frihet.»

— Munchmuseet er blant de aller flinkeste i klassen til å skaffe private sponsormidler og andre bidrag. De vil også søke midler fra Statens gaverforsterkningsordning for museer. Jeg tror ikke det er organisasjonsformen som er avgjørende på dette punktet, her viser Munchmuseet at evne, vilje og tydelig satsing på feltet gir gode resultater, sier byråd Bjercke.

Byrådet holder likevel døren på gløtt for stiftelse. De vil ha bystyret med på et vedtak om at det skal gjøres en ny gjennomgang etter at museet i Bjørvika åpner.

— Vi ser at for Munchmuseet nå, i den fasen de er i, er det riktig å forbli en etat i kommunen. Så utelukker vi ikke at en annen organisasjonsform kan være aktuell og riktig på et senere tidspunkt, sier kulturbyråd Bjercke.

Saken vil antagelig bli behandlet i bystyret før sommeren.