Syklister og fotgjengere skvises når det bygges i Oslo

Syklistene føler seg ofte overkjørt i jungelen av byggeprosjekter i Oslo. Nå skal det ryddes opp.

  • Astrid Løken

Det bygges mye i Oslo. Mange entreprenører er ikke flinke nok til å sikre rundt når det graves og bygges nær gatene.

En rapport fra Statens vegvesen viser at syklister og gående er svært utsatt for ulykker i veiarbeidsområder. Statens vegvesen gikk igjennom 23 dødsulykker i tilknytning til veiarbeid og anleggsarbeid nær veien i 2011. 12 av de 23 drepte var gående eller syklende. To av tre ble påkjørt av tunge kjøretøyer. Statens vegvesen konkluderte med at "Ulykkesanalysene avdekker mangelfull tilrettelegging for gående og syklende".

Eva Madsen Werner synes det er flott at vakter dirigerer trafikken i Østensjøveien. - De tar veldig hensyn, men som ny kan det være vanskelig å skjønne hvor man skal sykle, sier Werner, som gleder seg til arbeidene på Bryn er ferdige.

Statens vegvesen jobber med å rehabilitere Brynstunnelen. Østensjøveien, som ligger på toppen, er snevret inn i forbindelse med arbeidet. Bilene står i kø nedover Østensjøveien i morgenrushet. Vakter er satt inn for å dirigere trafikken. Syklister og gående sendes sammen inn i det ene sykkelfeltet i begge retninger.

– Dette er et av de bedre eksemplene, men ikke helt optimalt. Ideelt sett burde man ikke blande syklister og gående. Her er de mange syklister, og mange gående, siden T-banestasjonen ligger rett bortenfor. Da er det ikke ideelt å ha både gående og syklende i en trakt, sier Einar Wilhelmsen.

Wilhelmsen sykler Østensjøveien daglig. Han sitter også i bydelsutvalget i Østensjø bydel for MDG. Ifølge Wilhelmsen har de hatt møte med Statens vegvesen for å få gode løsninger for syklende og gående.

Her i Østensjøveien holder Statens vegvesen på med byggearbeider. Her er det både trafikkdirigenter og skilting. - Dette er et av de bedre eksemplene, men ikke helt optimalt. Det er ikke ideelt å ha gående og syklende sammen. Fotgjengere og syklister bør skilles, sier Einar Wilhelmsen, som sitter i bydelsutvalget i Østensjø bydel for MDG.

Statens vegvesen: – Vi sliter med å få plass til alle

– Dette er et veldig trangt område å jobbe på. Så der sliter vi med å få plass til alle trafikantgruppene. Vi har den plassen vi har. Og da blir det ikke ideelle forhold for noen av trafikantene. Hvis det er plass til å skille gående og syklende, så gjør vi det, sier Eystein Hanssen, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen.

Statens vegvesen jobber med tunnelen under Østensjøveien. Syklister og fotgjengere sendes sammen, i begge retninger, på den ene siden av veien. Trafikkdirigenter dirigerer syklister, bilister og fotgjengere.

Oslo kommunes sykkelprosjekt har laget en veileder som viser hvordan det skal tilrettelegges for gående og syklende når det bygges i og inntil gatene. Poenget er å hindre ulykker.

I Sykkeltrategien, som er politisk vedtatt, står det at det skal lages bedre retningslinjer for syklister rundt byggeprosjekter. Veilederen, som nå er ute på høring, er myntet på entreprenører, byggherrer og saksbehandlere i kommunen.

– Klager på byggeplasser er en gjenganger

– Vi har daglig kontakt med syklister i Oslo, spesielt på sosiale medier, meldes det om mange dårlige løsninger. Klager på byggeplasser er en gjenganger. Så det er tydelig at det er et stort behov for bedre retningslinjer, sier May Andrine Gran, kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommunes sykkelprosjekt.

– I arbeidet med veilederen har vi sett at mange entreprenører ikke legger til rette for syklister. I praksis betyr det at syklister må
velge om de vil være blant de gående eller blant bilistene når de skal passere en byggeplass, sier Gran.

Fotgjengere lider også

Hun påpeker at det går utover de gående, som da må dele plassen med syklister.

– Det er verken holdbart for syklisten eller fotgjengeren, påpeker Gran, som presiserer at veilederen ikke legger opp til at syklisten skal få en autostrada forbi byggeplassen.

30 km/t forbi byggeplasser

– Men det skal stå klart at hastigheten skal være lav forbi byggeplassen. I veilederen har vi foreslått at fartsgrensen som hovedregel skal være 30 km/t forbi byggeplassene. Om nødvendig skal det være fartsreduserende fysiske tiltak i gaten av hensyn til arbeiderne, syklister og fotgjengere, sier hun.

Hvor lenge byggearbeidet skal vare er også noe som ofte er i det blå.

– Mennesker er villige til å akseptere redusert fremkommelighet hvis de får en forklaring på hva som skjer, og hvor lenge det skal vare.

Skal sette opp plakat med utfyllende informasjon

I veilederen foreslås det derfor at den som er ansvarlig setter opp en plakat som viser hva som skjer, hvor lenge byggearbeidet skal pågå, og hvem som er ansvarlig.

– I veilederen har vi lagt inn en mal for en slik plakat. Det bør være mulig for enhver byggeansvarlig, som har tilgang på en printer, å fylle ut slik informasjon, sier Gran.

Skiltene plasseres på feil sted

Det er mye rar skilting. Entreprenører som skal bygge skal sette opp en skiltplan som i forkant skal godkjennes av Bymiljøetaten. Men det er ikke alltid at skiltene står slik som det er planlagt.

– Skiltene flyttes på, både av forbipasserende og entreprenører. Og så glemmer man, eller mangler rutiner for å sette dem tilbake, påpeker Gran.

Ideelt å skille gående og syklister

– Mange ganger ser man skilt som viser at gående og syklende sendes sammen, for eksempel opp på fortauet. Er de greit?

– Gående skal helst ikke plasseres sammen med syklister selv om det er trangt om plassen. Men hvert tilfelle må vurderes for seg, sier Gran.

Må vise alternative ruter

Hun minner om at det skal settes opp skilt som viser hvor syklisten kan kjøre i stedet, når et byggeprosjekt sperrer sykkelveien.

– Hvis man har to kjørefelt, to fortau og to sykkelfelt, og trenger to meter av arealet til bygging, må man vurdere hva som skal ut. Skal man ta sykkelfeltet, så må man vise hvor det er alternative ruter, påpeker hun.

Veilederen skal utfylle *Vegdirektoratets Håndbok om arbeid på veg*.

Trikkeskinner er sykkelfelle nummer én