Oslo

Slik blir Oslo universitetssykehus

Styret i Helse Sør-Øst vil flytte Ullevål til Gaustad og bygge nytt på Aker og Radiumhospitalet.

Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus. Blant annet planlegges et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet.
  • Tine Dommerud
    Journalist

Hvor skal fremtidens Osloborgere fødes? Og hvor skal de dø? Både på Aker og på Gaustad mener styret i Helse Sør-Øst RHF.

Etter en kort debatt ble forslaget enstemmig vedtatt på styremøte i Helse Sør-Øst torsdag ettermiddag.

Utslitte og gamle sykehusbygg, for mange pasienter på Akershus
universitetssykehus og ønske om bedre utnyttelse av fagfolk er motivasjonen for at styret i Helse Sør-Øst vil endre sykehusstrukturen i Oslo.

Administrerende direktør Cathrine Lofthus og styreleder Anne-Kristine Olsen er meget fornøyd med vedtaket om ny sykehusorganisering i Oslo.

Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus ved å:

  • Gjenoppstarte og bygge nytt på Aker sykehus.
  • Flytte ut av Ullevål og bygge nytt på Gaustad.
  • Pusse opp og bygge nytt på Radiumhospitalet.

Men arbeidet er langsiktig. Helse Sør-Øst håper at de første spadetakene på Aker og Radiumhospitalet kan tas på begynnelsen av 2020-tallet, men det er avhengig av hva som settes av på statsbudsjettet.

Da OUS la frem sine planer antydet de at nytt sykehus på Aker ville være klart om 17 år. Helse Sør-Øst mener dette er alt for lang tid, men kan ikke si noe om når sykehuset står klart.

Les også

Helse Sør-Øst går inn for å legge ned Ullevål sykehus

Skal utvikles trinnvis

Arbeidet vil starte med å bygge regional sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på Radiumhospitalet. Helse Sør-Øst legger vekt på at Aker sykehus etableres som lokalsykehus tidlig i utviklingen av Oslo universitetssykehus.

Det legges derfor opp til at første trinn i utviklingen av Aker skjer i parallell med første trinn på Gaustad. Det vil si i perioden frem mot 2025.

Det skal foregå pasientbehandling i stort omfang over lang tid i dagens bygningsmasse.

Les også

Den sprengte kapasiteten på norske sykehus truer pasientsikkerheten | Hermansen og By

Lokalsykehus på Aker

Lokalsykehuset utvikles i tett samarbeid med Oslo kommune. Dagens Samhandlingsarena Aker og den planlagte storbylegevakten blir sentrale elementer.

Aker sykehus vil overta ansvaret for bydeler fra Ullevål og gradvis overta de bydelene fra Oslo som i dag får sitt spesialisthelsetjenestetilbud ved Akershus universitetssykehus. Men det nye sykehuset ligger inn i tid, selv om styret ikke kan si om det er fem eller ti år.

Aker sykehus vil også inneholde psykisk helsevern, tverrfaglig rusbehandling, elektiv og akuttkirurgi, fødsler, akutt og elektiv indremedisin. I tillegg kommer forskning og undervisning, forteller Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Når alle trinnene er ferdig skal Aker og det nye sykehuset på Gaustad ha alle fødslene i Oslo.

– Hva må man gjøre med dagens bygningsmasse på Aker?

– Noe av bygningsmassen som er på Aker i dag må rives. Det er noen vernede bygg. Det som er utredet er at det er plass til et stort sykehus på Aker. Mye må bygges nytt, forteller hun.

Pasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner har de siste årene blitt sendt til Akershus universitetssykehus, Lovisenberg, Diakonhjemmet og Ullevål.

Groruddalen vil på sikt ha Aker som sitt lokalsykehus.

Inntil overføringen av Aker skjer, opprettholdes dagens avtale
der Diakonhjemmet Sykehus avlaster Akershus universitetssykehus ved å ta imot rundt 10 akuttpasienter fra Groruddal-bydelene daglig.

Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale
Sykehus skal videreføres.

Les også

Etter mange års kamp, blir Aker igjen lokalsykehus for Groruddalen

Nytt regionsykehus på Gaustad

Lofthus sier at det er høy risiko ved å gjøre noe på Ullevål. Infrastruktur går på kryss og tvers, og det er store rom med opptil seks pasienter samt toalett på gangen.

– Vi legger ikke ned Ullevål. Vi flytter det fra Ullevål til Gaustad, understreker hun.

På Gaustad vil de samle de regionale og nasjonale spesialiserte funksjonene i et komplett regionsykehus.

Dette forutsetter at også behandlingen av alvorlig skadede pasienter (multitraume) med tilhørende akuttfunksjoner flyttes til Gaustad. Gaustad skal også ha et nødvendig omfang av lokalsykehusfunksjoner som indremedisin og kirurgi, slik landets øvrige regionsykehus også har.

Det samlede regionssykehuset på Gaustad kan sammenlignes med for eksempel Haukeland og St. Olavs Hospital.

Slik er skissene av nye Gaustad sykehus. Sykehuset er planlagt på nordsiden av Ringveien ved Rikshospitalet.

Totalt sett planlegges det nå for om lag 87 000 kvadratmeter i tillegg til nåværende Rikshospitalet som er på 220 000 kvadratmeter.

Rikshospitalet skal i hovedsak fortsette sin drift og sine funksjoner som i dag.

Første etappe, med regionsfunksjoner, multitraumeavdeling, lokalsykehusfunksjoner for indremedisin og kirurgi, samt nyfødtmedisin og intensivkrevende kreftkirurgi, skal påbegynnes etter at nødvendige konkretiseringer er gjort.

– Det er avhengig av mye, blant annet om det blir gitt lån i statsbudsjettet etter hvert som det blir søkt om dette. Når det gjelder regional sikkerhetsavdeling vurderer vi hvor vi skal bygge på Ila eller Dikemark. Men det er sikkert at det blir nybygg, sier Loftshus.

Sykehuset er planlagt på nordsiden av Ringveien ved Rikshospitalet.

Les også

Ønsket å gi noe tilbake til sykehuset – samlet inn 1,5 mill

Spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet

Radiumhospitalet fortsetter som spesialisert kreftsykehus, og skal utvikle sin posisjon som faglig og forskningsmessig tyngdepunkt innen strålebehandling og medikamentell kreftbehandling.

Her vil det være regionfunksjoner innenfor kreft, og det skal være et kreftsenter med lokalsykehusfunksjoner. Det skal også opprettes brystkreft- og prostatakreftsenter på Radiumhospitalet.

Nytt klinikkbygg planlegges, og er det første prosjektet sammen med ny regional sikkerhetsavdeling som skal settes ut i livet.

Arbeidet på Radiumhospitalet skal koordineres med etableringen av protonsenter hvis dette legges til Oslo.

Det skal foregå pasientbehandling i stort omfang over lang tid i dagens bygningsmasse. Det er derfor nødvendig å legge til rette for at bygninger og utstyr vedlikeholdes og fornyes tilstrekkelig, slik at pasienter og ansatte sikres gode og trygge forhold gjennom sykehusets utviklingsperiode.

Høie: Jeg vil skjære gjennom før sommeren

Til syvende og sist er det helseminister Bent Høie (H) som bestemmer.

Han vil ikke kommentere vedtaket konkret, men han lover å behandle saken med Oslo-sykehusene raskt. Han sier til Aftenposten at han vil innkalle til et foretaksmøte før sommeren.

– Som helseminister vil jeg skjære gjennom denne saken, og vedta hvordan sykehusene i Oslo-regionen må se ut i fremtiden. Dette er noe som påvirker både de ansatte og kommende pasienter. Diskusjonen har tatt lang tid, og vi må falle ned på noe.

– Har du vært orientert om arbeidet til Helse Sør-Øst om å ta tilbake Aker, rive Ullevål og bygge nytt?

– Jeg kommer med mine vedtak før sommeren. Men jeg vil presisere at det er feil at det som er kommet fram fra Helse Sør-Øst er gigantplaner. Det er på nivå med, enn Haukeland, sier Høie.

Bjørn Eriksteins drøm: - Fremtidens sykehus for fremtidens pasienterMen drømmen brast: Gigantsykehuset utsatt

Les mer om

  1. Oslo
  2. Helse
  3. Sykehus