Ap: Høyre forsøker å sabotere vår eldresatsing. Høyre: For noe tull.

Høyres Eirik Lae Solberg har i en e-post bedt Høyres bydelspolitikere bruke byrådets eldremillioner på hva de vil. – Et rent forsøk på å sabotere, mener Aps Raymond Johansen.

Aps byrådsleder i Oslo mener Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg er så opptatt av at byrådet mislykkes med sin eldrepolitikk, at han forsøker å sabotere den.

– Eirik Lae Solberg forsøker å stikke kjepper i hjulene og sabotere et helt nødvendig løft for eldre. Det er et uverdig politisk spill, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– For noe tull, sier Høyres byrådslederkandidat Lae Solberg, som anklager Johansen for å nekte Oslos bydelspolitikere å bruke pengene der behovene er størst – og for å undergrave lokaldemokratiet.

Byrådet lover, bydelene utfører

Bakgrunnen for feiden er følgende: 500 nye årsverk i hjemmetjenestene var ett av Aps viktigste løfter i forrige valgkamp. Finansiering av løftet var en av hovedgrunnene til innføring av den omstridte eiendomsskatten.

Men ved utgangen av august i år var kun 236 av disse stillingene faktisk besatt. Byrådet har nå satt av midler til 500 stillinger. Med de siste bevilgningene i 2019-budsjettet håper byrådet å komme i mål.

Men det forutsetter at alle bydelene – også de som er styrt av Høyre-politikere – bruker pengene slik byrådet forventer og har bedt dem om.

Det er ifølge Eirik Lae Solbergs e-post til sine egne «ingen grunn til at Høyre-styrte bydelsutvalg skal gjøre som byrådet sier» hvis behovene lokalt tilsier noe annet.

Høyre: Ingen grunn til gjøre som byrådet sier ...

Ikke alle disse pengene er spesifikt øremerket til nye stillinger. Og det har Høyres byrådslederkandidat og tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg funnet ut at han vil gjøre sine egne partifeller i bydelene oppmerksomme på.

I en e-post oppfordrer han dem til ikke å «la byrådet diktere prioriteringene deres.»

«Byrådet må gjerne forvente, men det er hvert enkelt bydelsutvalg som avgjør hva pengene skal brukes på i deres bydel. Og det er ingen grunn til at Høyre-styrte bydelsutvalg skal gjøre som byrådet sier hvis det ikke samsvarer med de behovene som er størst lokalt,» skriver han til sine egne.

Han påpeker i e-posten at det kun er penger til rehabilitering og demens som er øremerket, altså kun en tredjedel av den pengepotten det strides om.

Lae Solberg om øremerking: Et taktskifte

Høyres byrådslederkandidat vedkjenner seg e-posten. Han poengterer imidlertid at den på ett punkt «ikke gjelder lenger». Det dreier seg om hans påstand om at bydelsutvalgene står fritt til å bruke penger satt av til aktivitetstid «på det dere mener er best.»

Her viser han til at et flertall i bystyret forrige onsdag strammet inn bydelenes handlingsrom og presiserte at dette er øremerkede midler. Men alt det andre står han inne for.

– Det har skjedd et taktskifte når det gjelder å øremerke midler. Det bekymrer meg, sier han og fortsetter:

– Det undergraver det lokale selvstyret.

– Svekker lokaldemokratiet

Lae Solberg poengterer at én bydel kan ha behov for å styrke eldreomsorgen mens en annen kan ha behov for å bruke mer på barn og unge – mens en tredje kanskje vil ruste opp rusomsorgen.

– Det burde si seg selv at bydelene som styres av egne folkevalgte, burde få bestemme selv, sier han. Han legger til at når det ikke skjer, er det alvorlig fordi det går ut over tjenestene til innbyggerne og svekker lokaldemokratiet.

Konfrontert med at en av hans egne partifeller så sent som i fjor foreslo å øremerke stillinger for å bedre eldres ernæringssituasjon, svarer han at det var småbeløp sammenlignet med de beløpene det nå dreier seg om.

Ap: Vi har lagt veldig sterke føringer

– For Oslo Høyre virker det som om det er viktigere ikke å gjøre som vi sier, enn å styrke eldreomsorgen, sier Raymond Johansen. Han insinuerer at Lae Solberg har sendt mailen for å kunne påstå før neste års kommunevalg at Ap brøt valgløftet sitt.

Han understreker at byrådet har lagt veldig sterke føringer på pengene og begrunner det med et stort behov for flere stillinger.

Han mener at en naturlig konsekvens av Lae Solbergs mail, er at han går ut og sier at «eldreomsorgen er så god at det ikke er noe behov for å styrke den».

– Det har jeg ikke hørt noe om fra noen bydel. Etter 20 år med borgerlig styre er bildet fortsatt at det er lite folk, hastverk og at folk ikke får gjort jobben sin godt nok. Det var utgangspunktet, og en bedring trodde jeg det var tverrpolitisk enighet om.

Lae: Enige om satsing

– Men kan byrådet ha lovet for mye på vegne av bydelene?

– Vi har antagelig lovet for lite, sier Raymond Johansen, som legger til at 500 nye årsverk bare er en start.

På spørsmål om ikke også Høyre mener det er behov for flere stillinger i hjemmetjenestene når Oslo legger ned sykehjemsplasser og legger opp til at folk skal bo hjemme lenger, svarer Lae Solberg slik:

– Vi ønsker også å styrke hjemmetjenestene, sier han og poengterer at det Høyre-styrte byrådet også økte antall årsverk da det satt med makten.

– Det er ikke uenighet om å styrke eldreomsorgen. Problemet er å nekte bydelene å bruke penger der behovet er størst.

Ugyldig Frogner-vedtak

Lae Solbergs oppfordring er fulgt opp i enkelte borgerlig styrte bydeler.

I Frogner, der Høyre har rent flertall, har bydelsutvalget omdisponert 2,7 millioner eldrekroner under budsjettbehandlingen i forrige uke. De åtte Høyre-politikerne har flyttet midler fra tre årsverk i hjemmetjenesten til to nye helsesøstre, en feltarbeider for ungdom og 800.000 kroner til Frelsesarmeens Jobben-tiltak.

Omdisponeringen førte til at bydelsdirektøren anket vedtaket inn til bystyret som ugyldig. De aktuelle omdisponeringene er satt på vent.

– Man har brukt ordet øremerket. Salderingen som flertallet vedtok strider derfor med gjeldende regelverk og føring fra byrådet og bystyret. Det betyr at jeg som bydelsdirektør har anket vedtaket inn til bystyret, forklarer Frogners bydelsdirektør, Odd Rune Andersen.

Det er ifølge ham første gang et budsjettvedtak i Frogner er anket til rådhuspolitikerne.

En annen vri i Høyre-styrte Nordstrand

I bydelsbudsjettet for Nordstrand oppsto det også kluss. Her vedtok BU-flertallet at bydelen skulle kunne bruke eldremidlene til å kjøpe aktivitetstid fra private tjenesteleverandører, hvis brukerne ønsker dette og allerede får tjenester fra private. Bydelsadministrasjonen ventet på en avklaring om dette er innenfor byrådets føringer for de tildelte midlene.

Torsdag fikk dette vedtaket tommelen opp fra Rådhuset.

Også i Nordre Aker fremmet Høyre endringer. Der ble det foreslått å omdisponere to årsverk fra hjemmetjenesten til skolehelsetjenesten, men forslaget fikk ikke flertall.