Kvinne ble sendt frem og tilbake mellom sykehus – døde av kreft

En eldre kvinne ble sendt mellom Ahus og Oslo Universitetssykehus og var innom flere avdelinger på sykehusene. Hun døde av kreft.

En eldre kvinne ble sendt mellom Ahus og Oslo Universitetssykehus og var innom flere avdelinger på sykehusene. Hun døde av kreft.

Kvinnen kontaktet leger og sykehus i 2011 for plager i magen. Kort tid senere oppsto det mistanke om kreft, og det ble i to år tatt flere prøver av henne. I løpet av denne perioden var hun innom både sykehus og legekontor og ble undersøkt uten at hun fikk diagnose eller behandling.

Fylkeslegen ser alvorlig på at de har hatt flere lignende saker der pasientforløpet for pasienter med kreft er blitt forsinket som følge av dårlig koordinering og avklaringer mellom henvisende sykehus og OUS.

Aftenposten har tidligere skrevet omLene Dalsæg Sætre som måtte vente i ti måneder.

Kritikkverdig ventetid

Ifølge tilsynsrapporten fra fylkesmannen i Oslo og Akershus tok det fem uker fra kreftdiagnose ble stilt til det ble bestemt at pasienten skulle opereres raskest mulig. Deretter tok det fem uker før operasjonen ble utført. Totalt tok utredningsfasen ett år, noe fylkeslegen finner kritikkverdig.

Etter at kvinnen døde kontaktet hennes pårørende Norsk Pasientforening, og det ble sendt klage på Oslo universitetssykehus til fylkesmannen. Kvinnens pårørende ønsker ikke å snakke med Aftenposten om klagen.

Men fylkeslegens konklusjon er skarp: Sykehuset har brutt pasientrettighetsloven og drevet uforsvarlig.

Utredes uten forsinkelse

Ifølge tilsynsrapporten fra fylkesmannen og Oslo og Akershus skal pasienten i tilfeller der det er mistanke om kreft, alltid utredes uten nødvendig forsinkelse, så man ikke forspiller muligheten for helbredelse eller god palliativ behandling.

— I denne saken ble henvisninger, prøvesvar og røntgensvar sendt frem og tilbake. Kommunikasjonen har foregått både skriftlig og over telefon. Resultater og plan for videre utredning og behandling blir purret på telefonisk, skriver fylkeslege Petter Schou i tilsynsrapporten.

Les også:

Les også

Påfallende ofte er det OUS som står igjen som den største syndebukken når pasienter forteller sine skrekkhistorier.

Prøver måtte tas på nytt

Han sier at kvinnen ble vurdert på tverrfaglige møter, men at beslutninger om henne ble utsatt. Det forelå undersøkelser som ble utført, men de ikke fulgt opp slik at de måtte tas på nytt.

Aftenposten skrev i går om Lene Dalsæg Sætre (21), som måtte vente nesten to år fra det ble oppdaget en hevelse på halsen hennes til hun ble undersøkt for kreft. Sætre ble operert og er nå kreftfri.

Sætre tok også kontakt med Norsk Pasientforening. Generalsekretær Knut Fredrik Thorne sier at de to sakene ikke er enestående, og at problemstillingen ikke er ny.

Da Aftenposten omtalte saken til Sætre, svarte OUS at de ikke kunne kommentere den før fylkeslegen hadde behandlet saken ferdig. Det skuffer generalsekretær Knut Fredrik Thorne.

— Det er utrolig passivt av OUS at de ikke vil uttale seg. De burde iverksatt tiltak med en gang og beroliget befolkningen med at dette ikke skal skje igjen. To tilfeller med kaos og rot på kort tid er for mye, sier Thorne.

Pasientkoordinator mangler

Han mener begge sakene preges av at pasienten ikke har en koordinator som følger dem i spesialisthelsetjenesten, og at pasienten er blitt borte i systemet eller falt mellom to stoler.

— I disse sakene er det flere glipper. Henvisningene blir ikke tatt tak i, prøver blir ikke tatt når de skal tas, når det tas prøver tar det for lang tid. Noen ganger har ikke legen engang lest journal, sier han.

Fylkeslege Petter Schou har gitt sykehuset frist ut september for å redegjøre for tiltak som skal forhindre lignende svikt i fremtiden. Av uttalelsen fra OUS fremgår det at det var utfordringer med lange ventetider til den typen operasjon pasientens skulle gjennomgå. Vi ber derfor også om en oversikt over tiltak som er blitt iverksatt for å bedre situasjonen samt angivelse av hvor lang ventetidene, skriver Schou.

Knut Fredrik Thorne er glad for fylkeslegens krav.

— Det sitter igjen etterlatte og pasienter som blir skadelidende for dette, som ikke er annet enn tragiske resultater av rot og slendrian og dårlige systemer.

OUS beklager

— Jeg vil få beklage at denne pasienten ikke fikk den oppfølgingen hun burde ha fått, med forsinkelser i utredningen og tidspunkt foroperasjon, sier klinikkleder Sigbjørn Smeland ved kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken ved OUS.

— Jeg understreker at det for denne pasienten dreide seg om et komplisert utredningsforløp. Vi tar denne saken på største alvor, og vi har allerede arbeidet med flere forhold som reduserer tiden det tar fra pasientene blir henvist til oss og til de er under behandling. Det dreier seg om kapasitet både på utredning og operativ behandling og også utarbeidelse av standardiserte pasientforløp med klar ansvarsplassering med hensyn til gjennomføring av forløpet for den enkelte pasient. Detaljene i denne saken må vi få tid til å besvare innen denfristen vi har fått av fylkesmannen, sier Smeland.

Les mer: