18.000 færre etnisk norske i Groruddalen

Hvert år tappes Groruddalen for 1.000-2.000 etnisk norske. Omtrent like mange ikke-vestlige innvandrere flytter inn.

Flyttestrømmen går fra indre øst til Groruddalen og videre til Akershus, viser en ny flytterapport fra Statistisk sentralbyrå. SSB har studert tall fra 1999 til 2010, og finner at i snitt 1000-2000 personer med norsk bakgrunn flytter fra Groruddalen hvert år.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har knadd flyttetall til og fra og innen Oslo og finstudert perioden 1999-2010. Ett av hovedfunnene er at det er innvandringen som har gitt Oslo såkalt flytteoverskudd (se tabell). I tillegg forteller statistikken en tydelig historie om at folk med norsk bakgrunn flytter fra Groruddalen. Og at de ofte velger seg Akershus.

Frykter svake skoler

Sosialantropolog og storbyforsker Bengt Andersen tror folk flytter fra Groruddalen til Akershus for å kunne oppfylle hagedrømmen til en overkommelig pris. Men mener også at økt innvandrerandel har noe å si.

- Det var strømmer ut av Groruddalen før det kom innvandrere dit, men at dette også er blitt en faktor tror jeg er hevet over tvil, sier han.

Les også

Null støtte til hel-<br/> norske klasser

Andersen tror såkalt «hvit flukt» handler mye om skole. Hans inntrykk er at en del foreldre er usikre på om læringsmiljøet på enkelte skoler med høy minoritetsandel er godt nok. Flere er ikke villige til å ta det de opplever som en «risiko» for sine barn.

- Debatten påvirker nok også. Man kan jo spørre seg om de hadde vært like bekymret hvis mediene ikke hadde skrevet om dette, sier han og tror utskiftningen kommer til å fortsette.

- Mitt inntrykk er at dette ikke kommer til å ta slutt. Det har noe å gjøre med hvem som flytter inn til byen, og det er stort sett innvandrere. Og det er i Groruddalen og Søndre Nordstrand man har et boligmarked med relativt store leiligheter som ikke er for dyre.

2404innutflytting.pdf

Færre ut — færre innMens det årlig forsvant 1680 etnisk norske i første del av perioden (1999-2004), sank tallet til 1317 i andre del (2005-2010). Dette er nettotall, det vil si innflytting minus utflytting. Ser man på ikke-vestlige innvandrere, var tilstrømningen til Groruddalen først på 1797 personer i året, senere på 1407 mot slutten av 2000-tallet (se grafikk).

Logikken er slik, påpeker SSB-forsker Lasse Sigbjørn Stambøl, at jo flere som flytter ut, jo flere boliger blir fristilt. Dermed kan flere flytte inn. Når Groruddalen opplever at de mister færre etnisk norske mot slutten av 2000-tallet, kan dette være noe av forklaringen til at innflyttingen av ikke-vestlige innvandrere avtar .

Forskeren mener nedgangen også kan forklares med økonomi.

- Tross finanskrisen var den økonomiske utviklingen sterkere mot slutten enn første del av 2000-tallet. Sentraliseringen er noe sterkere i høykonjunktur enn i lavkonjunktur og det kan virke dempende på utflyttingen.

«Partysvensker» til vest

Ser man på bakgrunnen til de som flytter til Oslo fra resten av landet, er det åpenbare forskjeller mellom vest og øst.

Mens 84 prosent av flytteoverskuddet fra andre fylker utenom Akershus til de vestlige delene av byen har etnisk norsk bakgrunn, har 70 prosent av flytteoverskuddet til øst og sør ikke-vestlig bakgrunn.

- Jeg vil tro det har med etnisk nettverk å gjøre. Du har kanskje slekt og venner der. I tillegg handler det om priser. Det er mye dyrere på vestkanten, og mange etnisk norske anser vestkanten for å være høystatus, men hvis du kommer fra andre steder eller andre land så vet du ikke noe særlig om det mentale kartet over byen, sier Andersen.

- Bør eller kan det gjøres noe med dette?

- Det er et politisk spørsmål og et stort spørsmål. Det er klart at det har sine utfordringer med tanke på skole og språk. Mange snakker om at det har noe å si for frivillighet og foreldredeltagelse. Men man kan ikke tvinge folk til å bo, da må man i tilfelle drive en helt annen boligpolitikk, og det tror jeg ikke kommer til å skje.

Les også

Starter kristen skole mot fraflytting

Den direkte innvandringen fra utlandet varierer sterkt i første og andre del av perioden. Mens nettoinnvandringen fra utlandet til Oslo vest var på 349 personer i året i 1999-2004, økte tallet kraftig til 2493 personer i årlig snitt i andre del av perioden.

- Vi ser at innvandringen til vest blir ganske høy. Dette skyldes blant annet stor innvandring av svensker, sier Stambøl.

«Ekte groruddøler» blir boende

Det er innflytterne, ikke de som er født og oppvokst i Oslo, som dominerer flyttetallene, påpeker demograf Kjetil Sørlie.

Forskeren ved NIBR (Norsk institutt for by— og regionforskning) har selv sett på flyttemønsteret i Oslo. Da skilte han mellom innflyttere og de som er født og oppvokst i hovedstaden. Deres flyttemønster er nemlig som natt og dag.

-Groruddalen var det området i byen hvor folk i størst grad ble boende av dem som hadde vokst opp der. De som vokser opp i indre by flytter mest, og de som er vokst opp i Groruddalen ble faktisk i større grad boende enn de som hadde vokst opp i ytre vest, sier Sørlie.

Ser man på alle som kommer flyttende til Oslo, flytter hele 60–70 prosent ut igjen på et senere tidspunkt, og rundt halvparten av disse havner i Akershus og omegn, legger han til. Sørlie synes det er vanskelig å si noe om hvorfor tendensen til at etnisk norske flytter ut av Groruddalen avtar noe utover 2000-tallet, men ser det i sammenheng med at indre øst ble rustet opp fra 1997 til 2003.

- I den perioden økte flytting fra indre øst til Groruddalen, og som følge av det økte også flyttingen ut fra Groruddalen for de etnisk norske. Dermed er det naturlig at denne strømmen senere avtok igjen, etter at strømmen fra indre øst ikke lenger økte, forklarer Sørlie.

Han påpeker at Oslo er preget av gjennomtrekk og at flytting er et livsfasefenomen. De som er vokst opp her flytter i langt mindre grad ut enn tilflytterne. Og det er svært mange innflyttere i Oslo.

-Hvis du ser på antall 15-åringer i Oslo og følger det samme kullet til de er 30 år vil det være mer enn tredoblet på grunn av innflytting. Så man må tolke alt dette i lys av at det er et gjennomtrekk i Oslo.