Oslo

Slik skal de rødgrønne styre Oslo: Kjøttfritt skolemåltid, gratis AKS på 1.–3. trinn, billigere kollektivtransport

Innføring av et gratis skolemåltid var ett av Aps viktigste løfter i valgkampen. Skolemåltidet som nå varsles innført i Oslo-skolen, skal være kjøttfritt.

Lan Marie Berg (MDG), Raymond Johansen (Ap) og Sunniva Eidsvoll (SV) la frem den rødgrønne regjeringsplattformen for de neste fire årene. Foto: Olav Olsen

 • Solveig Ruud

Etter fire uker med forhandlinger la Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti frem den nye politiske plattformen for byrådet i Oslo tirsdag.

Bare plattformen ble presentert, ikke endringer i byrådets sammensetning. Raymond Johansen lovet imidlertid at dette kommer onsdag.

– Det er klart, sier han, som selv fortsetter som byrådsleder.

Samtaler med Rødt og Venstre

De tre byrådspartiene har ikke flertallet av representantene i rådhuset i Oslo i ryggen. De er derfor avhengige av støtte fra ett eller flere andre partier for å få sin politikk gjennom. I

– Vi har hatt sonderingssamtaler med Venstre og Rødt, og jeg har ikke behov for å kommentere det utover det, sa Johansen.

Dette er konkret politikk de tre partiene varsler for de fire neste årene:

Barnehage:

 • Det skal gjennomføres forsøk med gratis kjernetid (20 timer) i barnehagen
  for alle ettåringer i Vestre Aker, Stovner, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Bjerke og Gamle Oslo. Videre opptrapping skal vurderes etter at ordningen er evaluert.

Aktivitetsskole (AKS)

 • Alle elever på 1., 2. og 3. trinn i. skal få gratis aktivitetsskole.
 • Kvaliteten på aktivitetsskolen skal heves, blant annet gjennom samarbeid med idrett, kultur og frivillighet.

Skolemat/kantinemat:

 • Byrådet vil starte innføringen av et gratis, kjøttfritt skolemåltid. Ordningen med gratis frukt/grønt til alle ungdomsskoleelever videreføres
 • Vegetarmat skal innføres som standardvalg på kommunale arrangementer. Det skal alltid tilbys et fullverdig vegansk alternativ.
 • Kjøttforbruket i kommunens kantiner og institusjoner skal halveres innen utgangen av 2023.
 • Byrådet lover ikke egne kjøkken på sykehjem, men ønsker å prøve ut måltidsverter og menyvalg. De vil også prøve ut en ordning med såkalt spisevenn på sykehjem og for hjemmeboende.

Ungdomsgaranti:

 • Byrådet sier de vil sikre alle unge under 24 år enten « jobb, utdanning eller
  opplæring», blant annet gjennom nye jobbprogrammer, sommerjobber og tilrettelagte arbeidsplasser for ungdom.

Kollektivtransport:

 • Prisen på enkeltbilletter skal kuttes med 20 prosent.
 • Familierabatten skal utvides til hele uken utenom rushtid, og den planlagte prisøkningen for Ruter-billetter i 2020 avlyses.
 • Byrådet lover « flere tusen nye ukentlige avganger med buss, trikk og
  T-bane, særlig i ytre by» og «fem- og timinutters frekvens på de viktigste» rutene i rushtiden.

Vei/bompenger/bilisme:

 • I løpet av bystyreperioden skal summen av bompenger,
  parkeringsrestriksjoner og innstramminger i kjøremulighetene opp på et «nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken». Samtidig sier byrådspartiene at de vil «sikre finansiering av viktige kollektiv- og sykkelprosjekter.»
 • Byrådet sier det vil videreføre det gode samarbeidet med staten og Akershus/Viken om Oslopakke 3, og gir uttrykk for at «bompengesamarbeidet skal bidra til å redusere biltrafikken i Oslo med en tredjedel og gjøre transporten i regionen utslippsfri innen 2030».
 • Byrådet mener prosjektene i Oslopakke 3 må bidra til å redusere klimagassutslipp og biltrafikk. Store veiprosjekter som ikke bidrar til dette, slik som E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst, skal ikke gjennomføres.
 • De tre partiene vil jobbe for 30-sone som ny standard fartsgrense i byen og 60 km/t hele året på hovedveiene. Kommunen vil be staten om lov til å innføre 20-sone rundt barneskoler.
 • Byrådet vil prøve ut en støtteordning der innbyggere kan bytte bilen med for eksempel kollektivreiser, bildeling eller elvaresykkel.
 • Byrådets mål er at biltrafikken skal reduseres med en tredjedel fra 2015 til 2030 og med 20 prosent innen utgangen av 2023.

Klima:

 • 300 millioner kroner settes av til kommunens klimafond for å støtte folk
  som vil reise klimavennlig til jobb, bytte ut bilen, eller bedrifter som kjøper elvaresykkel.
 • Byen skal styres etter et klimabudsjett med konkrete og forpliktende tiltak for å nå målet om 95 prosent kutt i klimagassutslippene i 2030.
 • Byrådet skal søke staten om å etablere en pilot med miljøsone innenfor «Bilfritt by-livsområdet.» Målet er at det i løpet av 2020 kun skal være tillatt med utslippsfrie privatbiler her, og fra 2023 kun utslippsfrie, lette varebiler.

Sykkelveier:

 • Sykkelplanen skal fremskyndes: 100 kilometer ny eller oppgradert
  sykkelvei skal bygges innen 2023.
 • Det skal etableres minst 4000 ordinære sykkelparkeringsstativer de neste fire årene.

Parkeringsplasser

 • Flere parkeringsplasser skal reserveres bildeling.
 • Taxiholdeplasser og parkeringsplasser for næringskjøretøy i sentrum skal gradvis forbeholdes utslippsfrie kjøretøy.
 • Prisen på gate- og beboerparkering skal gradvis økes.
 • Elbiler skal etterhvert betale for parkering, men det skal alltid koste mindre for elbil å parkere enn for fossilbil.
 • Parkeringsplasser som kommer i konflikt med sykkelveiutbygging, skal fjernes. Videre skal gateparkering på innsiden av sykkelfelt gradvis fjernes.

Cruisetrafikk

 • Byrådet vil fjerne tilrettelegging for cruisetrafikk ved Søndre Akershuskai og Vippetangen, og ikke legge til rette for slik trafikk på nye Filipstad.

Offentlig/privat velferd:

 • Alle Oslos sykehjem skal være drevet av kommunen eller ideelle aktører
  innen 2023.
 • Bruken av kommersielle selskaper i barnevernet skal fases ut.
 • Det skal bygges ut flere barnehager i offentlig og ideell regi, altså ikke av private selskaper.

Bolig:

 • Byrådet vil utrede nytt kommunalt boligselskap som skal bygge
  rimeligere boliger, slik at det blir lettere å komme seg inn på boligmarkedet.
 • Byrådet vil gjennomføre forsøk som lar beboere i kommunal boliger få kjøpe boligen gjennom leie-til-eie eller lignende.
 • Byrådet vil gjennomgå de ulike personrettede støtteordningene med mål om å avvikle dagens ordning (gjengs leie) for kommunale boliger.
 • Det skal bygges og kjøpes opp flere små og mellomstore bygårder. Her skal det legges til rette for en variert beboersammensetning. Kommunale boliger skal spres over hele byen.
 • byrådet vil åpne for langsiktige leiekontrakter for barnefamilier og jobbe for at barn får mulighet til å fortsette på nærskolen sin.

Rasisme/diskriminering:

 • Omfanget av rasisme og diskriminering i Oslo kommune skal kartlegges.
 • Byrådet vil evaluere og utvikle nye verktøy for å forebygge og håndtere rasisme, herunder vurdere å opprette et ombud.
 • Byrådet vil gjøre det lettere å inndra skjenkeløyve på serveringssteder som diskriminerer.

Eiendomsskatt

 • Byrådet vil videreføre det de kaller en moderat eiendomsskatt, og jobbe opp mot staten for å få lov til å innføre en egen eiendomsskatt på sekundærboliger.

Grøntområder

 • Byrådet vil jobbe for nye grøntområder. Det skal bl.a. skje her: Filipstad, Skøyen, Ensjø, Veterinærhøyskolen, Nydalen, Hovinbyen og Ensjø. Det planlagte fotografiets hus på Sukkerbiten droppes.
 • Byrådet vil utrede å muligheten for å gjøre hele området til friområde.

Kultur:

 • Det skal settes i gang forsøk med lavere pris på kulturskolen i enkelte bydeler der en lav andel i dag bruker tilbudet. Tilbudet med gratis kulturskole i AKS skal utvides til flere skoler.

Les mer om

 1. Oslo
 2. Økonomi
 3. Byrådet (Oslo)
 4. Oslopolitikken
 5. Bystyret