Oslo

Slik skal de rødgrønne styre Oslo: Kjøttfritt skolemåltid, gratis AKS på 1.–3. trinn, billigere kollektivtransport

Lan Marie Berg (MDG), Raymond Johansen (Ap) og Sunniva Eidsvoll (SV) la frem den rødgrønne regjeringsplattformen for de neste fire årene.

Innføring av et gratis skolemåltid var ett av Aps viktigste løfter i valgkampen. Skolemåltidet som nå varsles innført i Oslo-skolen, skal være kjøttfritt.

 • Solveig Ruud
  Journalist

Etter fire uker med forhandlinger la Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti frem den nye politiske plattformen for byrådet i Oslo tirsdag.

Bare plattformen ble presentert, ikke endringer i byrådets sammensetning. Raymond Johansen lovet imidlertid at dette kommer onsdag.

– Det er klart, sier han, som selv fortsetter som byrådsleder.

Samtaler med Rødt og Venstre

De tre byrådspartiene har ikke flertallet av representantene i rådhuset i Oslo i ryggen. De er derfor avhengige av støtte fra ett eller flere andre partier for å få sin politikk gjennom. I

– Vi har hatt sonderingssamtaler med Venstre og Rødt, og jeg har ikke behov for å kommentere det utover det, sa Johansen.

Dette er konkret politikk de tre partiene varsler for de fire neste årene:

Barnehage:

 • Det skal gjennomføres forsøk med gratis kjernetid (20 timer) i barnehagen
  for alle ettåringer i Vestre Aker, Stovner, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Bjerke og Gamle Oslo. Videre opptrapping skal vurderes etter at ordningen er evaluert.

Aktivitetsskole (AKS)

 • Alle elever på 1., 2. og 3. trinn i. skal få gratis aktivitetsskole.
 • Kvaliteten på aktivitetsskolen skal heves, blant annet gjennom samarbeid med idrett, kultur og frivillighet.

Skolemat/kantinemat:

 • Byrådet vil starte innføringen av et gratis, kjøttfritt skolemåltid. Ordningen med gratis frukt/grønt til alle ungdomsskoleelever videreføres
 • Vegetarmat skal innføres som standardvalg på kommunale arrangementer. Det skal alltid tilbys et fullverdig vegansk alternativ.
 • Kjøttforbruket i kommunens kantiner og institusjoner skal halveres innen utgangen av 2023.
 • Byrådet lover ikke egne kjøkken på sykehjem, men ønsker å prøve ut måltidsverter og menyvalg. De vil også prøve ut en ordning med såkalt spisevenn på sykehjem og for hjemmeboende.

Ungdomsgaranti:

 • Byrådet sier de vil sikre alle unge under 24 år enten « jobb, utdanning eller
  opplæring», blant annet gjennom nye jobbprogrammer, sommerjobber og tilrettelagte arbeidsplasser for ungdom.

Kollektivtransport:

 • Prisen på enkeltbilletter skal kuttes med 20 prosent.
 • Familierabatten skal utvides til hele uken utenom rushtid, og den planlagte prisøkningen for Ruter-billetter i 2020 avlyses.
 • Byrådet lover « flere tusen nye ukentlige avganger med buss, trikk og
  T-bane, særlig i ytre by» og «fem- og timinutters frekvens på de viktigste» rutene i rushtiden.

Vei/bompenger/bilisme:

 • I løpet av bystyreperioden skal summen av bompenger,
  parkeringsrestriksjoner og innstramminger i kjøremulighetene opp på et «nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken». Samtidig sier byrådspartiene at de vil «sikre finansiering av viktige kollektiv- og sykkelprosjekter.»
 • Byrådet sier det vil videreføre det gode samarbeidet med staten og Akershus/Viken om Oslopakke 3, og gir uttrykk for at «bompengesamarbeidet skal bidra til å redusere biltrafikken i Oslo med en tredjedel og gjøre transporten i regionen utslippsfri innen 2030».
 • Byrådet mener prosjektene i Oslopakke 3 må bidra til å redusere klimagassutslipp og biltrafikk. Store veiprosjekter som ikke bidrar til dette, slik som E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst, skal ikke gjennomføres.
 • De tre partiene vil jobbe for 30-sone som ny standard fartsgrense i byen og 60 km/t hele året på hovedveiene. Kommunen vil be staten om lov til å innføre 20-sone rundt barneskoler.
 • Byrådet vil prøve ut en støtteordning der innbyggere kan bytte bilen med for eksempel kollektivreiser, bildeling eller elvaresykkel.
 • Byrådets mål er at biltrafikken skal reduseres med en tredjedel fra 2015 til 2030 og med 20 prosent innen utgangen av 2023.

Klima:

 • 300 millioner kroner settes av til kommunens klimafond for å støtte folk
  som vil reise klimavennlig til jobb, bytte ut bilen, eller bedrifter som kjøper elvaresykkel.
 • Byen skal styres etter et klimabudsjett med konkrete og forpliktende tiltak for å nå målet om 95 prosent kutt i klimagassutslippene i 2030.
 • Byrådet skal søke staten om å etablere en pilot med miljøsone innenfor «Bilfritt by-livsområdet.» Målet er at det i løpet av 2020 kun skal være tillatt med utslippsfrie privatbiler her, og fra 2023 kun utslippsfrie, lette varebiler.

Sykkelveier:

 • Sykkelplanen skal fremskyndes: 100 kilometer ny eller oppgradert
  sykkelvei skal bygges innen 2023.
 • Det skal etableres minst 4000 ordinære sykkelparkeringsstativer de neste fire årene.

Parkeringsplasser

 • Flere parkeringsplasser skal reserveres bildeling.
 • Taxiholdeplasser og parkeringsplasser for næringskjøretøy i sentrum skal gradvis forbeholdes utslippsfrie kjøretøy.
 • Prisen på gate- og beboerparkering skal gradvis økes.
 • Elbiler skal etterhvert betale for parkering, men det skal alltid koste mindre for elbil å parkere enn for fossilbil.
 • Parkeringsplasser som kommer i konflikt med sykkelveiutbygging, skal fjernes. Videre skal gateparkering på innsiden av sykkelfelt gradvis fjernes.

Cruisetrafikk

 • Byrådet vil fjerne tilrettelegging for cruisetrafikk ved Søndre Akershuskai og Vippetangen, og ikke legge til rette for slik trafikk på nye Filipstad.

Offentlig/privat velferd:

 • Alle Oslos sykehjem skal være drevet av kommunen eller ideelle aktører
  innen 2023.
 • Bruken av kommersielle selskaper i barnevernet skal fases ut.
 • Det skal bygges ut flere barnehager i offentlig og ideell regi, altså ikke av private selskaper.

Bolig:

 • Byrådet vil utrede nytt kommunalt boligselskap som skal bygge
  rimeligere boliger, slik at det blir lettere å komme seg inn på boligmarkedet.
 • Byrådet vil gjennomføre forsøk som lar beboere i kommunal boliger få kjøpe boligen gjennom leie-til-eie eller lignende.
 • Byrådet vil gjennomgå de ulike personrettede støtteordningene med mål om å avvikle dagens ordning (gjengs leie) for kommunale boliger.
 • Det skal bygges og kjøpes opp flere små og mellomstore bygårder. Her skal det legges til rette for en variert beboersammensetning. Kommunale boliger skal spres over hele byen.
 • byrådet vil åpne for langsiktige leiekontrakter for barnefamilier og jobbe for at barn får mulighet til å fortsette på nærskolen sin.

Rasisme/diskriminering:

 • Omfanget av rasisme og diskriminering i Oslo kommune skal kartlegges.
 • Byrådet vil evaluere og utvikle nye verktøy for å forebygge og håndtere rasisme, herunder vurdere å opprette et ombud.
 • Byrådet vil gjøre det lettere å inndra skjenkeløyve på serveringssteder som diskriminerer.

Eiendomsskatt

 • Byrådet vil videreføre det de kaller en moderat eiendomsskatt, og jobbe opp mot staten for å få lov til å innføre en egen eiendomsskatt på sekundærboliger.

Grøntområder

 • Byrådet vil jobbe for nye grøntområder. Det skal bl.a. skje her: Filipstad, Skøyen, Ensjø, Veterinærhøyskolen, Nydalen, Hovinbyen og Ensjø. Det planlagte fotografiets hus på Sukkerbiten droppes.
 • Byrådet vil utrede å muligheten for å gjøre hele området til friområde.

Kultur:

 • Det skal settes i gang forsøk med lavere pris på kulturskolen i enkelte bydeler der en lav andel i dag bruker tilbudet. Tilbudet med gratis kulturskole i AKS skal utvides til flere skoler.

Les mer om

 1. Oslo
 2. Økonomi
 3. Byrådet (Oslo)
 4. Oslopolitikken
 5. Bystyret