Oslo

Ruter vil ha flere ut av bussen og over på sykkel

Ruter samarbeider med sykkelprosjektet i Oslo kommune for å få folk over på sykkel.

Fullt på busslinje 46 i rushtiden. Foto: Rolf Øhman

  • Kjersti Flugstad Eriksen

Aftenposten og Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedre! Gå inn på vårt digitale kart og fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel .


Oslo vil vokse enormt i årene fremover. Innen 2030 kan Oslo ha økt med 300.000 innbyggere. Regjeringens mål er at når alle skal ut og reise, skal det ikke skje med privatbil, men med kollektivtransport, sykkel og ved å bruke beina. Nå har Ruter og Sykkelprosjektet i Oslo kommune startet et prosjekt der de ser på hvordan kollektivpassasjerer kan bli syklister, og et best mulig samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk.

— Kapasiteten er nesten sprengt på enkelte linjer på enkelte tidspunkter. Vi står overfor en enorm befolkningsøkning i Oslo, en av de største i Europa. Målsetningen er at veksten skal tas på andre måter enn med privatbilisme, sier Frode Hvattum, strategisjef i Ruter.

Det lønner seg at flere sykler

Der det kan sykles, vil Ruter støtte en økt sykkelandel. Det er særlig på korte reiser, i sentrum, og i sommerhalvåret.

— At flere sykler vil lønne seg for Ruters eiere Oslo og Akershus, og for oss som skattebetalere. Jo mer reise som tas på sykkel og ved gange, jo bedre kan vi utnytte transportkapasiteten totalt. Det vil også gi en verdifull helseeffekt, sier Hvattum.

Han understreker at Ruter må investere i økt kapasitet på kollektivtrafikken i tillegg til at det skal være enkelt å sykle og å gå.

Ruter jobber nå for å finne ut hvor stor andel av trafikkveksten de kan vente blir tatt av kollektivtrafikk, sykkel og gange.

— Der det kan sykles, og der sykkelandelen dermed kan økes, kan det også bidra til at den samlede transportkapasiteten og fremkommeligheten forbedres, sier Hvattum.

Sykkelparkering og gratis sykkel på banen

Som en prøveordning ble det gratis å ta sykkelen på T-banen utenom rushtiden. Fra 1. februar blir ordningen permanent. I rushtiden må sykkelen betale barnebillett.

— Med sykkelen på T-banen kan du kombinere sykkel og bane i en felles reise, sier Hvattum.

Rune Gjøs i sykkelveiprosjektet sier samarbeidet er godt. Sykkelveiprosjektet jobber for å få sammenhengende sykkelveier i Oslo. Gjøs tror også reiser som er en kombinasjon av sykkel og kollektivtransport er en del av løsningen.

— Nøkkelen er å få til et bedre og mer sammenhengende tilbud for reiser med både kollektiv og sykkel. Der er det et kjempepotensial, sier Gjøs.

Noe av løsningen tror Gjøs ligger i sykkelparkering på utvalgte T-baneholdeplasser. Men ikke bare sykkelstativer.

— Det holder ikke bare å klaske opp noen sykkelstativer.

Les mer om

  1. Sykkelpatruljen