Oslo

Fire verkebyller forsinker sykkelveinettet i Oslo

Et svensk konsulentfirma er nå hyret inn for å utforme en ny plan for bygging av sykkelveier i Oslo.

Hvordan man skal få plass til en sykkeltrasé gjennom Grensen er blitt en hodepine for Bymiljøetaten, som har lagt strekningen helt bakerst i bunken. Et konsulentfirma som har vært med på å bygge opp en annen sykkelhovedstad i Europa er hyret inn for å ta knekken på hodepinen. Foto: Rolf Øhman

 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Hovedsykkelveinettet skulle stått ferdig i 2001, så i 2008. Men det har gått fryktelig tregt. I løpet av en femårsperiode bygget Oslo kommune kun ut 930 meter i snitt hvert år. Kommunerevisjonen syntes det var så lite at det ble satt i gang en granskning for å få klarhet i hvorfor det gikk så sakte.

For å få fortgang i utbyggingen opprettet byrådsleder Stian Berger Røsland (H) "Sykkelveiprosjektet" i 2010. Røsland lovet da at hovedsykkelveinettet skulle være ferdig innen utgangen av 2012. Men i 2011 innså han at tiden ble for knapp. I stedet lovet han at alle strekninger skal være påbegynt i 2012.

Les også

Brukte 20 måneder på 900 m. sykkelvei

Men også det rant ut i sanden. Hovedsykkelveinettet bygges ut både av Oslo kommune og Statens vegvesen, som har ansvar for å bygge ut halvparten av nettet som skal bli 180 km langt når det er helt ferdig. Kommunen har 33 kilometer å bygge før de er i mål. Statens vegvesen mangler også mange kilometere. Kommunerevisjonen skrev nå i august at: " Slik det nå ser ut, blir hovedsykkelveinettet tidligst fullført i 2018" .

I juni 2013 sendte direktøren for Bymiljøetaten et brev til byrådsavdeling for miljø og samferdsel der han redegjør for fire store problemstrekninger som har ligget inne i planen for hovedsykkelveinettet i en årrekke.

" Disse fire prosjektene er strekninger hvor kommunen per i dag ikke ser muligheter for løsning ", skriver direktøren, før han lister opp hvorfor det er vrient:

 • Ring 2 Majorstukrysset. "Majorstukrysset er blant byens viktigste kollektivknutepunkt og har ingen kapasitet til overs."
 • Grensen: Bymiljøetaten ser det ikke som mulig å tilrettelegge for sykkeltrafikk slik trafikkbildet er i dag. Det er pr. i dag ingen planer om å legge om kollektivtrafikken i Grensen som kunne frigjøre gata til en god sykkeltrasé. Det er derfor valgt å ikke lage en fremdriftsplan for denne delen av hovedsykkelveinettet.
 • Enebakkveien: "Bymiljøetaten er av den mening at denne parsellen av hovedsykkelveinettet kan nedprioritere i forhold til mange andre parseller da det slik området er i dag ikke vil bidra vesentlig til en økning av sykkelandelen å bygge ut denne lenken. "
 • Ljabruveien: "Bymiljøetaten ser det ikke som mulig å tilrettelegge med egne areal for sykkeltrafikk langs veien. Kan vurderes som sykkeltrafikk blandet med biltrafikk. Det er derfor ikke satt opp noen fremdriftsplan for denne delen av nettet."
  Bymiljøetaten har laget en fremdriftsplan for de strekningene i hovedsykkelveinettet som gjenstår, men med unntak av de fire strekningene som er nevnt over.

— Hva betyr det at kommunen ikke ser mulighet for løsning for Grensen og de tre andre strekningene?

Les også

Terrorstengte gater kan bli sykkeltraseer

— De er ikke tatt ut av planen, men akkurat nå ligger de bakerst i bunken. Vi skal jobbe med å finne løsning for disse strekningene også, eventuelt finne nærliggende traseer som er like gode, men vi kan ikke jobbe med alle strekningene samtidig, sier Lisbeth Aalberg, koordinator for sykkelveiprosjektet.Hun understreker at dette er blant de mest komplekse strekningene i hele hovedsykkelveinettet.

— På strekningen fra Akersgata til Stortorvet i Grensen er det veldig trangt. Et sykkelfelt skal helst være halvannen meter bredt. Med sykkelfelt på hver side av veien går det med tre meter. Her er kollektivtrafikken prioritert. Og utover det er det ikke mer plass i bredden, forklarer hun.

Sykkelbro?

Også Majorstukrysset er en hard nøtt å knekke.

— Skal man presse inn en sykkelvei gjennom krysset, eller skal man bygge en bro over til syklistene? Vi trenger rett og slett innspill på storbyløsninger som kan tilpasses byer med begrenset areal, sier hun.

Men nå skal de få hjelp. Det svenske firmaet Spacescape AB, som var sentrale i utarebidelsen av Stockholms sykkelstrategi, er hyret inn for å bistå med sykkeltilrettelegging i Oslo fra 2015–2025. Konsulentselskapet skal utforme en fornyet plan for bygging av sykkelveier og utrede tiltak som stimulerer flere til å sykle.

- Når vil hovedsykkelveinettet i Oslo være komplett?

— Jeg håper hovedsykkelveinettet vil stå ferdig 2018, men jeg vet ikke. Det fordrer at vi ikke møter på uforutsette problemer og at ingen protesterer på de traséforslagene vi utarbeider, sier Aalberg.

- Rydd plass

Hulda Tronstad Nydal, informasjonssjef i Syklistenes Landsforening, mener Oslo kommune må være mer på hugget.

— Utsettelser har jo vært et tilbakevendende problem. Vi håper at kommunen setter inn mer offensive grep i den nye planen. Oslo kommune må rett og slett sette seg høyere mål. Det er ikke nok å sette seg mål om en høyere sykkelandel. Man må tenke god infrastruktur for å få flere til å sykle. Og da må infrastrukturen nedfelles i planen, sier Nydal.

Hun mener Oslo kommune burde hyret inn eksperthjelp flere år tidligere.

— Oslo kommune har vært på hæla og utsatt de vanskelige strekningene altfor lenge. De er nettopp et sammenhengende nett som er viktig. Det krever at man også må løse de vanskelige strekningene også. Grensen er kjempeviktig, fordi den binder øst og vest sammen, så den må på plass, sier hun.

— Forslag til hva som kan gjøres for å få på plass Grensen og andre vanskelige strekningene?

— Alt kan løses. Ander byer har klart det. Prioriter ned bilen, rydd unna parkeringsplasser og gi syklistene plass i veien, sier Nydal.

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Her er den nye sykkelveiplanen for Oslo

 2. OSLO
  Publisert:

  Tre sykkelveier gir Oslo hodebry. Byrådet og fagfolkene klarer ikke å bestemme seg for løsninger.

 3. OSLO
  Publisert:

  Se hvor det skal tilrettelegges for sykling i Oslo i år

 4. OSLO
  Publisert:

  Naboer på Bygdøy ser rødt, mener utbygging av sykkelvei ødelegger Kongsgårdalléen

 5. OSLO
  Publisert:

  Disse sentrumsgatene får sykkelfelt i 2019

 6. OSLO
  Publisert:

  Byrådet lovet 60 nye kilometer for syklister i Oslo. Nå er fasiten her.