Oslo

NALs nye fagsjef: - God arkitektur gir god helse

Hvordan vi bygger er avgjørende for folkehelsen og samfunnsutviklingen, mener fagsjefen, som gir fem gode eksempler på vellykkede boliganlegg.

- Her er det bare skiltet som viser hvor man er. På Skøyen. Utsynet mot Bygdøy og Oslofjorden er stengt av togskinner, en sammenhengende mur av bebyggelse og en vei, sier Camilla Moneta - på togperrongen.
 • Edel Bakkemoen
  Edel Bakkemoen
  Journalist
Fortetting omkring kollektivknutepunkter - som Skøyen - kan få både positive og negative konsekvenser for folkehelsen; det kan gi bedre sosial service og kollektivtilbud, men også redusere bokvalitet gjennom dårlige lysforhold og dessuten lav kvalitet på små plasser mellom bebyggelsen. En løsning kan være å gi kompakt bystruktur grønne kiler som henger sammen i et større nettverk av grønt, viser en svensk studie.
- Pilestredet park gir en følelse av at omgivelsene er formgitt med en omsorgstanke. Det er arkitektur som gir opplevd kvalitet, sier Camilla Moneta.

– God arkitektur og organisering av byens funksjoner gir form til de behov vi mennesker har, og kan ha direkte påvirkning på samfunnsutviklingen, skape nye muligheter og opplevelser. Det er viktige premisser for å skape åpne og inkluderende samfunn, sier Camilla Moneta, ny fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL). Hun har erfaring fra flere av landets største arkitektkontorer og kommer nå fra en stilling som seniorarkitekt og prosjektleder i Snøhetta.

Pilestredet park trekkes frem som eksempel på et godt boligområde. Her en skisse over planlagt situasjon, 1997.

Kvalitet når sansene blir stimulert

– Vil du si at god arkitektur rett og slett gir god helse?

– Ja, for emosjonelle, sosiale og fysiske behov kan forsterkes eller undergraves av omgivelsene. God arkitektur kan tilrettelegge for trivsel, trygghet, frihet, fellesskap og deltagelse. Når vi bygger vi med kvalitet i vid forstand, kan vi skape helsebringende boliger og nærmiljøer.

-Hvilke kvaliteter tenker du på?

Pilestredet park på det gamle Rikshospitalets tomt er et fint boligområde med god blanding av gammel og ny bebyggelse i et parkanlegg.


– De som må finnes i tillegg til teknisk kvalitet, og det er mange! For å få gode boliger og byrom, må vi skape arkitektur som også gir opplevd kvalitet – følelsen av at omgivelsene er formgitt med en omsorgstanke. Det kan være materialer som eldes på en fin måte, rom som er gode å oppholde seg i, helhet og variasjon, lys og utsyn, en benk og blomsterbed. Vi opplever det som kvalitet når sansene våre blir stimulert, og når vi har en fornemmelse av å være ivaretatt, sier Moneta.

Les også

Arkitekter: Slik kan Oslo fortettes uten å viske ut byens historie

– Fortetting skal skje mange steder i Oslo

– Det er planer om at Skøyen skal huse inntil fire ganger så mange beboere som i dag. Hvordan bør «den nye byen» på Skøyen utvikles?

– Bygg friskt! I dobbelt forstand. Riktig utforming av omgivelsene betyr mye for folkehelsen, og det bør dessuten tenkes friskt i planleggingen. Fortetting skal skje mange steder i Oslo. Vi må være innovative når det gjelder løsninger for boligtyper og uterom, både for å ivareta lokalsamfunnet og møte storsamfunnets felles utfordringer.

– Er de som bor og ferdes der, og på andre steder som fortettes, tjent med maksimal tomteutnyttelse?

Det vekker oppsikt at bystyret har godkjent Orklas høyhus på hele 16 etasjer - og dét før områdeplanen for Skøyen foreligger. Det bygges bak fredede Sofienlund i forgrunnen på bildet og foran Esso-bygningen (t.v.).

– Det er mulig å skape kvaliteter også med høyhus. Men studier viser at hensyn til maksimal utnyttelse og prosjektøkonomi kan gå på bekostning av viktige felles goder og sosial bærekraft. Dette mener jeg man skal være svært bevisst på når Skøyen utvikles til å bli et enda mer urbant og kompakt område. Et mangfoldig lokalsamfunn må tilby ulike boligtyper og størrelser. Boligene må ivareta behovet for privatliv og samtidig stimulere til sosial deltagelse. Det må planlegges med kvalitet på områdenivå, i bomiljø, bebyggelse, uterom og den enkelte bolig.

Anlegget i Torshovdalen trekkes frem som eksempel på et nytt, godt boligområde. Det er tegnet av Lund Hagem Arkitekter A/S, og vant Statens byggeskikkpris 2015.
Les også

Godt bomiljø på Torshov: Samling rundt trafoen

– Hva betyr kvalitet på områdenivå?

– Områdene må utformes slik at de er inkluderende, og ikke for ensformige. Det må være blandede funksjoner i samme strøk som vitaliserer området gjennom døgnet; menneskevennlige gater, fasader som gir liv til omgivelsene, offentlige servicetilbud som er åpne for alle, uformelle møteplasser som innbyr til sosial interaksjon, grønne rekreasjonslunger. Selvsagt må det være tilstrekkelig sol og dagslys mellom byggene, og skjerming mot støy og vind på stedene der man oppholder seg. Forsterking av stedets kvaliteter er viktig! På Skøyen er det blant annet nærheten til Bygdøy og sjøen.

Fra dette ståstedet ved Skøyen stasjon har man en grønn siktlinje mot Bygdøy mellom blokkene på Sjølyst, det gir litt stedsfølelse.

Vikig med gratis fellesaktiviteter

– Hvordan bygger man for sosial bærekraft?

– Sosial bærekraft handler om å dekke menneskenes behov og forutsetninger for å fungere og delta i samfunnet. I planleggingen er det smart å legge opp til inkluderende prosesser som samler alle gode krefter som skal til for å skape et lokalsamfunn. Det blir bedre kvalitet når brukerne selv får bidra i planleggingsprosessen. Eierskap og stolthet gjør at området blir ivaretatt av beboere. Det betyr mye for det sosiale velvære at det finnes fellesaktiviteter som er gratis, som bibliotek, frivillighetssentraler, skoler, mulighet for fysisk og kulturell utfoldelse. Det skal ikke koste penger å være i en by, mener NALs nye fagsjef.

- Her ser man den fredede stasjonsbygningen på Skøyen og har en siktlinje mot det grønne og Bygdøy før øyet møter den nye forretningsgården, sier Camilla Moneta - på togperrongen.

– Hva er ditt råd angående Skøyen og andre steder som skal byutvikles?

– Våg å være innovativ – og tenk varig kvalitet! Sørg for et godt samarbeid mellom kommunale, offentlige og private aktører og flinke arkitekter og rådgivere, slik at det kan skapes en omforent og helhetlig visjon, sier Camilla Moneta.

Les også

 1. Les også: Skøyen neste - skal det bygges bredt eller høyt?

 2. Områdeplan for Skøyen kommer til vinteren - men ja til 16 etasjers bygg kom i bystyret nå

 3. Her, på båtopplagstomten på Skøyen, kan det komme 1300 boliger

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Arkitektur
 3. Bolig
 4. Folkehelse
 5. Bærekraft