Oslo

Kraftig økning i trusler mot lærere i Oslo-skolen

– Vi ser en økning både i lite alvorlige, alvorlige og svært alvorlige hendelser med vold og trusler, sier Kari Andreassen, fungerende direktør i Utdanningsetaten.

– Det er et systemansvar og et lederansvar å sikre at ingen ansatte står alene hvis de opplever trusler og vold, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap.
 • Frøydis Braathen
  Frøydis Braathen
  Journalist

En ny rapport fra Utdanningsetaten viser at det er en økning i antall hendelser mot ansatte i Oslo-skolen.

I 2018 var det totalt 1383 registrerte hendelser (8,8 prosent av de ansatte), mot 1164 i 2017 (7,6 prosent).

– Vi ser en økning både i lite alvorlige, alvorlige og svært alvorlige hendelser. Dette har vært en trend over tid. Noe skyldes bedre registreringspraksis, men noe skyldes også en reell økning. Dette må vi ta på det største alvor. Ansatte i Oslo-skolen skal ha det trygt på jobben, sier fungerende direktør Kari Andreassen i Utdanningsetaten.

 • Oslo-byråd reagerer på at politiet kaller barn «gjerningsperson»

Flest alvorlige hendelser blant de minste

I 2018 ble 340 av hendelsene mot ansatte registrert som svært alvorlige.

To hendelser ble meldt til Arbeidstilsynet, og 26 hendelser ble politianmeldt. Det er flest hendelser pr. ansatt i spesialskoler, spesialgrupper og tilrettelagt opplæring.

I ordinære skoler er det vanligvis én til tre elever i alderen 6–12 år som står for de fleste hendelsene.

– Støttesystemene skal gjennomgås

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, sier at ingen ansatte skal stå alene dersom de blir utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen sin.

– Det er et systemansvar og et lederansvar å sikre det. Jeg er glad for de gode initiativene som nå er i gang for å skape tryggere og mer inkluderende læringsmiljøer på skolene våre, sier Thorkildsen.

Vold og trusler mot elever

I 2018 ble det også registrert 1620 hendelser med vold eller trusler mot elever. Det er en økning fra 2017, da det ble registrert 1174 hendelser mot elever.

Halvparten av disse hendelsene mot elever forekommer på spesialskoler og grunnskoler med byomfattende spesialgrupper.

78 prosent av elevene som blir utsatt for vold eller trusler, er gutter. 59 prosent av alle hendelser mot elever er spark og slag.

– Vi trenger et løft for motivasjon, mestring og inkludering. Barn som har det bra, går ikke løs på andre, sier Inga Marte Thorkildsen.

– Må prioritere forebyggende arbeid

Kari Andreassen mener det forebyggende arbeidet må prioriteres høyere enn i dag.

– Det er også viktig å bygge en kultur for åpenhet og tillit, slik at vi får tatt tak i problemene så tidlig som mulig. Både skolen, foresatte, elevene selv og bydelene er viktige for å få stoppet denne utviklingen, sier hun.

Flere tiltak for en tryggere skole

De siste årene er det blitt iverksatt flere politiske initiativer som Utdanningsetaten er godt i gang med:

 • Åtte videregående skoler arbeider systematisk gjennom såkalte utviklingsløyper for at elever med relativt lave grunnskolepoeng skal oppleve tilhørighet og mestring i trygge, inkluderende og varme skolemiljøer.
 • Satsingen «Trygge og varme ungdomsskoler» er satt i gang for å videreutvikle læringsmiljø, øke motivasjon og redusere mobbing og fravær. 15 ungdomsskoler fra syv bydeler deltar nå i satsningen.
 • I tillegg er det satninger som «Barnehjernevernet» for alle skoleledere og skoler, «Oslohjelpa» og «Mitt Liv»-skoler.

Les mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Utdanningsetaten
 3. Inga Marte Thorkildsen