Oslo

Nordmarks-ulven er «genetisk viktig»

-Det slippes årlig to millioner sauer uten tilsyn ut på beite, og det er maksimum 2000 sauer totalt som kan være tatt av ulv. Rundt 100 000 sauer dør av andre årsaker, hevder Berit Lind,

Ulven som vandret i Nordmarka for noen uker siden, har utenlandske gener som er viktige for den norske bestanden.

  • Hilde Bjørhovde
    Journalist
  • Heidi Anne Johnsen

Ulven bærer med seg genmateriale fra finsk-russisk ulv, og kan derfor bidra til å få bukt med problemet med innavl i den norske ulvestammen. Det ble slått fast da resultatene av DNA-analysen fra hår og ekskrementer var klar. Men da var allerede ulvejakten i full gang.

Det var i begynnelsen av juni at fem lam ble funnet døde nord i Nordmarka. Statens Naturoppsyn konkluderte med at lammene var tatt av ulv, og midlertidig fellingstillatelse ble utstedt. Samtidig ble prøver fra hår og ekskrementer fra rovdyret ble sendt til analyse.

Trenger friskt blod

Fellingstillatelsen gikk ut 22. juni, men da var DNA-analysen ennå ikke klar. Nå viser den at Nordmarks-ulven er avkom av den såkalte Galven-hannen, en innvandrer fra øst. Norge har en avtale med Sverige om særskilt beskyttelse av genetisk viktige ulver, og dette forutsetter at man får analysert DNA fra ulv før fellingstillatelse gis.

Denne sauen ble tatt av ulv i Nordmarka 11. juni i år.

WWF-Norge, Foreningen våre Rovdyr og Naturvernforbundet reagerer sterkt på at det settes i gang jakt på ulv før man har fått DNA-resultater. Denne uken møtte verneorganisasjonene Lars Andreas Lunde, miljøministerens statssekretær. De overleverte også et brev til miljøvernminister Tine Sundtoft, hvor de krever at miljøvernministeren sørger for at den viktige ulven i Nordmarka må reddes.

Ulv utenfor ulvesonen er fritt vilt

Berit Lind i Foreningen Våre Rovdyr mener at ulven, som er oppført som kritisk truet på rødlisten, nå nærmest behandles som fredløs.

– Det gis fellingstillatelse med en gang ulven beveger seg utenfor den definerte forvaltningssonen, for å forebygge at ulven tar sau, sier hun.

For det er helt vanlig at særlig unge hanner på denne tiden forlater flokken for å finne en tispe og danne nytt revir. Men det er nesten ingen damer å finne, så de unge hannene må gå langt. De fleste snur til slutt og vender tilbake til ulvesonen med uforrettet sak — hvis de ikke blir skutt på veien.

– Vi vil ha ulv i Nordmarka. En undersøkelse vi har foretatt viser at 80 prosent svarer at de vil ha mer ulv i skogene våre. Det er enorm interesse for å være med på våre ulvesafarier i Østmarka. Ulven er populær og gir folk store opplevelser, sier Lind.

DNA-resultatene tar altfor lang tid

DNA-prøvene kan i teorien være klare på 3–4 dager. Nå kan det ta opp til et par uker, og i mellomtiden kan viktig ulv bli skutt

– Terskelen for å ta ut en så viktig ulv må legges mye høyere enn dagens praksis. Og resultatene av DNA-analysene må komme raskere, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.Han mener andre tiltak kan settes i verk for å verne husdyr.

– Ulv som gjør skade på lam og sau kan bedøves og flyttes tilbake til ulvesonen, sier han.

Ingen endring i praksis

Men Harald Klæbo ved Fylkesmannen i Oppland kan ikke love annen praksis i fremtiden.

— Retningslinjene er at ulver som er definert som genetisk verdifulle skal så langt mulig unntas fra skadefelling og lisensfelling. Så vi forsøker å få tatt DNA-prøver der det er mulig, sier han.

— Nå som vi vet at det er en genetisk viktig ulv i området, er det naturlig at vi konsulterer Miljødirektoratet.

Men etter noe tid er det umulig å vite hvilken ulv man har i et område, fordi de kan bevege seg over større avstander på kort tid.

— Det blir generelt vanskelig å holde igjen skademeldingstillatelse når sau blir tatt av ulv i et område, ettersom den genetiske statusen til dyret som regel vil være ukjent, sier han.