Oslo

Ikke siden 2007 har Oslo-luften vært så dårlig som nå

Konsentrasjonen av svevestøv langs Oslos mest trafikkerte veier har vært svakt synkende siden 2003, men nå har trenden snudd. I år har Oslo brutt forurensningsforskriften for første gang siden 2007.Verst er det på E18 ved Hjortnes.

Målestasjonene har registrert at den positive utviklingen har snudd, det er i år blitt mer svevestøv i Oslo-luften Foto: Rolf Øhman

  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Statens vegvesen og Oslo kommune leter etter nye tiltak som kan få ned omfanget av svevestøv i byen.

— I dag er det en halvdårlig dag. Det svir i øynene og nesen renner, sier Anne Omby, leder i Astma- og allergiforbundet i Oslo. Hun står i Bygdøy allé, hvor Forurensningsforskriftens grenseverdier for svevestøv er overskredet 34 dager i år.

Ved ni av ti målestasjoner i Oslo har antallet døgn med overskridelser økt fra i fjor til i år. (se grafikk lenger ned)

På E18 ved Hjortnes har det vært overskridelser i 41 døgn. Forurensningsforskriften tillater maksimum 35 overskridelser i løpet av et kalenderår.

Oslo kommune har dermed brutt forurensningsforskriften.

Må finne på noe nytt

— Disse grenseverdiene er i Oslo ikke overskredet siden 2007. Dette er et varsko om at tiltakene vi har benyttet så langt ikke er tilstrekkelig, sier Gry Larsen, overingeniør i Statens vegvesen.

1312svevestoev-rfNnV2mRNH.jpg

— Kanskje holder det ikke med miljøfartsgrense, salting og piggdekkavgiften, som har holdt overskridelsene nede i mange år. Hun mener været kan forklare noe av økningen i år.

— Erfaringsmessig er det vårsesongen som har gitt høyest antall overskridelser av svevestøv, men i år fikk vi mange overskridelser i november. Det har vært perioder med lite nedbør og en værtype som har tørket opp støvet, dermed hvirvles det opp fra bakken i stedet for å bli skylt vekk.

Kjører fortere

I 2004 innførte Oslo kommune miljøfartsgrensen som et prøveprosjekt. Farten ble satt ned fra 80 km/t til 60 km/t på E18 fra Operatunnelen ved Hjortnes til Lysaker, på Rv 4 Trondheimsveien fra Sinsen til Grorud (Rv 4) og på Ring 3 fra Ryen til Granfosstunnelen vinterstid.

Les også

Fartsgrense er et effektivt tiltak

I år er det 70 km/t fartsgrense i stedet for miljøfartsgrense på disse strekningene. Larsen mener det er for tidlig å si om fartsøkningen kan forklare noe av økningen i mengden svevestøv.Siri Sorteberg, seksjonsleder i Miljødirektoratet, påpeker at det er kommunenes ansvar å sikre at luftkvaliteten er tilfredsstillende.

— Oslo kommune må vurdere om det må gjøres flere tiltak, siden de nå går over tillatt grenseverdi. Og så må eier av veiene, Statens vegvesen, gjøre tiltakene.

— Vi har dokumentasjon på at svevestøv er mer helseskadelig enn man visste tidligere. Derfor er det enda viktigere at man setter inn riktige tiltak for å redusere svevestøvnivåene, påpeker Sorteberg.

Les også

Disse skiltene slipper du å se igjen

Statens vegvesen sier de på eget initiativ vil prøve ut hyppigere rengjøring av veinettet som et forebyggende tiltak mot svevestøv.— Hvis vi vasker veiene oftere, håper vi dette vil ha en positiv effekt som fjerner mye av det svevestøvet som ellers blir liggende, sier Larsen.

- Ødela luften i Bygdøy allé

Også i Bygdøy allé er man farlig nær å bryte forurensningsforskriften.

— Det er ikke spesielt trivelig for dem som bor i området, medgir Joakim Hjertum, seksjonssjef i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Ifølge Hjertum handler økningen i Bygdøy allé om konkursen i Oslo Vei.

Les også

Flere pigger av fra avgiften

— Etter konkursen ble det ikke feid i det hele tatt i Bygdøy allé, så der ligger mye av årsaken til mange høye målinger, sier Hjertum. - Men det er jo økning i antall døgnoverskridelser over hele fjøla. Hva skyldes det?

— Det kan vi ikke si sikkert. Vi har fått mindre penger til feiing av gater i år enn tidligere, så det skyldes at det er blitt feid mindre. Det kan også handle om økning i antall biler, men værforhold spiller jo også inn, sier Hjertum.

- Hva slags tiltak planlegger dere?

— Vi prøver å feie bort mest mulig støv og grus fra veien før vi spyler med en blanding av vann og saltløsning, og det gjør at svevestøvet hvirvles opp i mindre grad. Vi ligger rett under grenseverdiene, så problemet med svevestøv er ikke løst. De nasjonale kravene vil også bli strengere fremover. Vi jobber med å finne ytterligere tiltak. Så her har vi en utfordring, sier Hjertum.

Vil ha tungtrafikk bort fra sentrum

— Vi har hatt en positiv utvikling Oslo de senere år. Det er trist hvis trenden er i ferd med å snu. Oslo kommune må få utføre strakstiltak på dager med høy luftforurensning, mener Bo Gleditsch i Astma- og allergiforbundet.

Han mener overskridelsene viser at vi er svært sårbare, fordi vi ligger på grensen av det som er tillatt.

— Folkehelseinstituttet viser jo til at det er helsefare forbundet selv med lavere konsentrasjoner av luftforurensning. Selv på dager der vi ligger under den magiske streken i forurensningsforskriften, betyr ikke det at luften ikke er helseskadelig, understreker Gleditsch,

— På kort sikt bør Oslo kommune få tillatelse til å utføre strakstiltak på dager med høy luftforurensning. På lang sikt handler det om å legge opp til en infrastruktur som gjør at man får en høyere andel av lavutslippsbiler og mer kollektivtrafikk som går på helsevennlig drivstoff. Man må dessuten ha en infrastruktur som gjør det mulig for tungtrafikken å kjøre utenom områder hvor man har et luftforurensningsproblem, sier han.

Vil ha omkamp om dieselforbud

Oslos miljø og samferdselsbyråd, Guri Melby, vil lage en lavutslippssone i Oslo sentrum, men har ikke hjemmel til det.

-Svevestøv er ikke bra for små barn som skal vokse opp i byen, sier Madeleine Gulliksen fra Nannestad, her med datteren Angelica (5). Foto: Rolf Øhman

— Når vi nå ser en økning i svevestøvet etter nedgang i flere år, er vi nødt til å forsterke de tiltakene vi kan. Da må vi rengjøre våre veier, så må Statens vegvesen ta sine, sier Melby.Hun mener kommunen må få større mulighet til å sette i verk tiltak som gir effekt.

— Det eneste tiltaket vi kan gjøre i dag, er å informere om at folk må la være å kjøre bil på dager med høy luftforurensning. Oslo kommune har vedtatt å innføre forbud mot dieselbiler i privatbruk og tungtransport uten stopp i Oslo på de verste dagene. Men det får vi ikke lov til av staten, selv om dette åpenbart er tiltakene som vil gi størst kortsiktig effekt, sier hun.

Melby minner om at Oslo kommune også har en utfordring når det gjelder NOx-gassene.

— De siste månedene har vi også hatt store overskridelser på NOx. Erfaringer tilsier at NOx også vil bli et problem fremover. Vi mener lavutslippssoner vil gi best effekt på disse problemene.

Kommunen har bedt Statens vegvesen om å få innføre en lavutslippssone for dieselbiler i Oslo sentrum, men det har de ikke fått hjemmel til.

— Det er frustrerende at det er så liten samarbeidsvilje fra Statens vegvesen når det gjelder å finne løsninger som gir effekt. Stortinget må på banen og sørge for å gi kommunene lovhjemmel til å innføre lavutslippssoner, sier Melby.

Les også

  1. Feilslått praksis

  2. NAF vil ha to fartsgrenser på samme vei

1312svevestoev-rfNnV2mRNH.jpg