Slik vil byrådet gjøre Oslo til verdens første karbonnegative storby

Innen 2030 skal det være slutt på all privat kjøring med fossilbiler i Oslo. Det er en del av byrådets plan for å gjøre hovedstaden «karbonnegativ» i løpet av elleve år. Hva det vil koste, er foreløpig uklart.

Byrådet vil har mer sykkel og mindre privatbilisme i Oslo. Det er blant tiltakene for å gjøre hovedstaden karbonnegativ innen 2030.

Dette er én av mange ambisjoner i byrådets klimastrategi for Oslo frem mot 2030, som byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) presenterer på en trikk i Oslo fredag formiddag.

– Dette er den mest ambisiøse klimastrategien for noen storby i verden. Sammen med Oslos innbyggere og næringsliv vil vi i de neste 11 årene jobbe for å fjerne de gjenværende kildene til klimagassutslipp i byen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Politikere og journalister presset seg sammen i en av Oslo sporveiers SL79-trikker, der den ambisiøse klimastrategien ble presentert fredag formiddag.

Vil ha utslippsfrie personbiler på veiene

For å få til dette har byrådet foreslått fem overordnede mål og 16 delmål. I det 57 sider lange strategidokumentet, som ble offentliggjort fredag formiddag, kommer det blant annet frem at byrådet vil:

  • Redusere klimagassutslippene i 2030 med 95 prosent relativt til 2009-nivå. For å få CO2-regnestykket til å bli negativt, vil byrådet sørge for at byens natur forvaltes på en måte som gjør at opptaket av klimagass i skog og vegetasjon blir høyere. Det er også avgjørende for målet at et anlegg for fullskala karbonfangst ved avfallsanlegget på Klemetsrud kommer på plass.
  • At alle personbiler som kjører på hovedstadens veier skal være utslippsfrie innen 2030, og at kollektivtrafikken skal være utslippsfri innen 2028.
  • At biltrafikken skal reduseres med en tredjedel i 2030 sammenlignet med 2015.

– Faktum at det gjøres altfor lite for å bekjempe klimaendringene. Jeg forstår bekymringen hos unge mennesker, og kjenner på den selv, sa Johansen under presentasjonen på trikken fredag.

Uklar kostnad, men trenger milliardanlegg for å nå målet

Det er uklart hvor mye byrådets ambisiøse klimasatsing vil koste. I dokumentet heter det at de samlede kostnadene vil «avhenge av de samlede virkemidlene fra stat og kommune» og «avhenge av hvilke tiltak som faktisk iverksettes».

På spørsmål fra Aftenposten svarer byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg at de foreløpig ikke kan gi noen anslag for hva klimasatsingen vil koste.

– Vi vet heller ikke hva det vil koste å ikke gjøre noe. Bare at det vil koste mer, sier Berg.

– Hvorfor har ikke byrådet gitt et overslag for hva omleggingen vil koste?

– Det vil være useriøst å gi et anslag på dette tidspunktet. Det er en strategi, ikke et kostnadsanslag. Vi viser hvordan vi skal komme dit, men vi vet ikke på dette tidspunktet hva prisen for dette vil være når vi kommer til 2030.

– Har dere noen tanker om hva dere eventuelt vil prioritere ned for å kunne få til en så stor omlegging?

– Det å ta vare på livsgrunnlaget er grunnlaget for all annen politikk. Byrådet har både stått for en økt klimasatsing, samtidig som vi også gjennomfører politiske satsninger på andre områder.

I mai 2018 kom det frem at bare karbonfangstanlegget på Klemetsrud, som altså er avgjørende for å nå målet, vil kunne koste opp mot 15 milliarder kroner. Senere har det kommet nye kostnadsanslag som indikerer at det kan være mulig å gjennomføre prosjektet for 11,8 milliarder kroner.

Les også

Miljøprisen Oslo skal bruke 118 mill. på å feire, trekker frem klimaproblemet «økt turisme» som en effekt

Mange tiltak mot privatbilisme

Kampen mot privatbilisme står også sentralt, men ifølge strategien er det ikke aktuelt å innføre et eksplisitt byomfattende, lokalt forbud mot fossile personbiler i 2030.

Byrådet vil fortsette å bruke virkemidler som:

  • Redusert veikapasitet for biler.
  • Mer bompenger eller veiprising.
  • Mer kompakt byutvikling og fortetting ved knutepunkter og viktige kollektivtraseer
  • Høyere parkeringsavgifter og færre parkeringsplasser, spesielt ved arbeidsplasser.
  • Bedre kollektivtilbud med tog, buss og/eller bane.
  • Storsatsing på gang og sykkel.
14 år gamle Penelope Lea fra Miljøagentene deltok under presentasjonen av byrådets klimastrategi.

Byrådet ber om at fordelene for elbilister fortsetter frem mot 2030. De lover satsing på ladestasjoner, men skriver at hjemmelading med all sannsynlighet fortsatt vil være den viktigste formen for lading i Oslo fremover.

Hvordan dette skal gjennomføres for alle som bor i høyhus, og hvordan de ulike utgiftene til gjennomføring av planen skal finansieres, har fått mindre plass enn ambisjonene i planen.

– Nullutslipp gir konkurransefortrinn

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tror byrådet vil nå ambisjonen om å utelukkende ha elbiler i Oslo innen 2030.

– Regjeringen har allerede vedtatt at det skal være stans i alt salg av fossilbiler innen 2025. Gjennomsnittlig bytter de fleste bil hvert femte eller sjette år, og det er allerede stor oppmerksomhet rundt dette, sier Johansen.

Johansen forstår frustrasjonen over at tiltaket griper direkte inn i folks hverdag. Han forteller at de vil forsøke å gjøre overgangen så smidig som mulig.

– Vil disse fordelene vedvare når fossilbilene er faset ut?

– Det må vi se på da. Vi ser allerede at det har vært en større økning i elbilinnkjøp enn vi hadde ventet.

Skogforvaltning sentralt

I rapporten heter det at Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegatasjon øker mot 2030. Slik vil byrådet sørge for at utslippene ikke bare går i null, men at opptaket av CO₂ blir større enn utslippene.

Det heter også at «Oslo skal bevare og restaurere vassdrag, fjord, parker og friområder».

Byrådet vil si nei til oppdyrking og annen ødeleggelse av myr i Oslo, og vil holde et tett dialog med skogeiere.

Den første selvkjørende bussen har allerede inntatt Oslo, og går mellom Rådhusplassen og Vippetangen.

Høyre: – Virkemidlene er ikke ambisiøse nok

Høyres ordførerkandidat Saida Begum er enig i byrådets ambisjoner, men mener virkemidlene er for lite konkrete. Hun savner blant annet planer om å bygge ut t-banen til nye områder i indre Oslo, og en større satsing på bygging av ladestasjoner.

– Tiltakene er ikke ambisiøse nok. Vi må legge til rette for at den positive utviklingen i elbilsalget fortsetter ved å bygge ut flere lademuligheter. Dette byrådet har ikke prioritert utbygging av lademuligheter til elbiler i Oslo, sier hun.

De har også fjernet noen ladepunkter når de har fjernet parkeringsplasser. Det gjør det vanskeligere å lade og bruke el-biler i sentrum, sier hun.