Slik vil barnehagene jobbe mot mobbing

Hver dag bør foreldre spørre barnet sitt om det får være med og leke i barnehagen. Hvis svaret er nei, snakk med de ansatte. For det er under fri lek at barn oftest opplever mobbing.

Hvis barnehagen blir mer observant og foreldre bedre rollemodeller, kan mobbeadferd stoppes raskere, påpeker en gruppe foreldre og ansatte i Badebakken barnehage. Fra venstre: Styrer Hanne Strømsem, småbarnsmor og psykiatrisk sykepleier Muna Hassan, småbarnsfar og barnehagemedarbeider Pål Kværnerud, samt trebarnsfar Steinar Sande.

Ifølge den nye rammeplanen for barnehager for barnehager, som trådte i kraft i august, må hver barnehage jobbe aktivt mot mobbing. Og som forelder til barnehagebarn kan du regne med å bli trukket inn i arbeidet.

– For å lykkes med arbeidet mot mobbing trenger vi foreldre som passer på hvordan de snakker om andre og er bevisst på å inkludere andre barn, sier seksjonssjef Hege Cecilie Eikseth ved Barnehagekontoret i Bydel Nordre Aker.

Utdanningsdirektoratet skriver at mobbing i barnehagen kan skje på mange måter. Det kan være handlinger fra voksne eller barn som gjør at de ikke føler at de hører med i fellesskapet (se faktaboks).

Byrådet i Oslo la i fjor frem en tiltaksplan som sier at alle kommunale barnehager skal lage en egen handlingsplan mot mobbing. I Badebakken barnehage i Nordre Aker bydel har de vist foreldrene denne handlingsplanen.

– Målet er å få god dialog mellom foreldre og barnehagen. Samtidig tilbys de barnehageansatte kompetansekurs i arbeidet mot mobbing, forteller styrer Hanne Strømsem i Badebakken barnehage.

Annerledes enn blant større barn

– Først de siste årene har forskere grepet fatt i mobbeadferd i barnehagen, sier dosent Pål Roland ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning på Universitetet i Stavanger.

Sammen med psykologiprofessor Ella Cosmovici Idsøe har han skrevet boken Mobbeadferd i barnehagen.

Nettopp adferden skiller det som skjer i barnehagen fra det som skjer i skolen, blant eldre barn. De minste forstår ikke rekkevidden av sine handlinger.

– Å stenge andre barn ute fra lek kan gi en negativ påvirkning av selvbildet til den som blir utsatt. Det viktigste for å bekjempe mobbing er å utvikle et voksenmiljø som følger med og håndterer slike situasjoner, sier Roland.

Han understreker at barnehagen må jobbe med å utvikle barns sosiale kompetanse og få frem inkluderende holdninger. Voksne må gripe inn i situasjoner på en respektfull måte overfor barna. Samtidig må de gi barna positive alternativer som kan erstatte mobbeadferd.

Å bli stengt ute fra lek er alvorlig for barn

Småbarnsforeldrene Pål Kværnerud, Muna Hassan og Steinar Sande snakker engasjert om mobbing da Aftenposten møter dem.

– Er barna deres blitt utsatt for mobbeadferd?

– Sønnen min fortalte at noen ikke ville leke med ham. Han sa selv til en annen «Hvis jeg ikke får låne leken din, får du ikke komme i bursdagen min». Vi sa at han ikke fikk si slikt til andre, og jeg snakket med pedagogisk leder om episoden. Hun sa at dette var noe barna ofte sa og noe barnehagen jobbet med, sier Muna Hassan.

– Å jobbe mot mobbing handler mye om å lære barna å vise respekt. Jeg tror det er viktig at barna ser at vi foreldre hilser på hverandre, sier Pål Kværnerud (i midten), sammen med Muna Hassan og Steinar Sande. De tre har barn i samme barnehage.

– Barnet mitt fortalte at noen hadde sagt at hun ikke fikk komme i fødselsdagen deres, sier Pål Kværnerud.

Han er ikke bare far, men arbeider også selv i en annen barnehage. Han tror foreldre stiller seg positive til at barnehagen ønsker en dialog om mobbing.

– Men å gi noen beskjed om at «barnet ditt er en mobber», det vil nok foreldre reagere på, sier Pål Kværnerud.

Styrer Hanne Strømsem nikker samtykkende: – I arbeidet for å fjerne mobbeadferd, er respekt for alle parter viktig, sier hun.

Trebarnsfar og skuespiller Steinar Sande poengterer at barnehagene skal jobbe med mye annet enn mobbing.

– Jeg har vært forelder i mange sammenhenger. Det er vesentlig for meg er at de ansatte kan fortelle meg hva barnet mitt har gjort i løpet av dagen. Da vet jeg at de ser barnet mitt og følger med. I Badebakken ser jeg at de får til mye for barna i praksis og ikke bare har masse teorier, slik jeg har opplevd det i andre barnehager, sier han.

Les også

LES OGSÅ: Fødselstallene faller i hele landet. Det er en hodepine for sykehusene.

Barnehagene oppdager ikke alltid mobbeadferd

I barnehagen er det ikke nødvendigvis mobbing slik man vanligvis kjenner det. I stedet handler det mye om utestenging i fri lek. Det forteller barn i intervjuer med fagfolk, og det viser seg gjennom observasjon.

Det forskes på adferd som kan se ut som mobbing ved flere av høgskolene i Norge. Eksakte tall på mobbing i barnehagen foreligger ikke ennå

Ingrid Lund, professor.

– De voksne i barnehagen har kanskje ikke sett mobbingen eller ikke gjort noe for å stoppe den. For barna handler dette om å ikke få føle seg som en del av fellesskapet, sier professor Ingrid Lund fra Pedagogisk utviklingssenter ved Universitetet i Agder.

Hun leder kompetansekursene om mobbing i bydel Nordre Aker.

– Det kan være barn som trenger å styrke sin sosiale kompetanse, som lett trekker seg tilbake fra andre og blir stille eller de som strever med å uttrykke seg verbalt, sier Lund.

Det bekreftes av Hege Cecilie Eikseth i Nordre Aker bydel.

– Det er ikke vanskelig å oppdage at barn blir holdt utenfor hvis personalet er observante og deltar i lek. Er de voksne fraværende, blir det vrient, sier hun.

Les også

LES OGSÅ: 99 av 100 private barnehager slipper tilsyn, ifølge rapport

Å møtes til en hyggelig prat nå og da gjør det lettere å ta opp temaer fra barnehagens hverdag. Fra venstre: Steinar Sande, Muna Hassan og Pål Kværnerud. Bak: styrer Hanne Strømsem i Badebakken barnehage.

Utestengning skjer ofte i frilek

– Dette handler om synet på hvordan barn er og på hvordan voksne bør bidra i praksis. Barnehageansatte som er gode til å hjelpe barn inn i leken og deltar selv, de forebygger mobbing, sier Ingrid Lund.

Professoren påpeker at voksne også må lete etter mobbing som ikke er lett å få øye på i barnehagens hektiske hverdag. Det er ofte i frilek at mobbing eller utestengning skjer. Under frileken bestemmer barna hva de vil leke og hvem de vil være sammen med.

– Det er det barn er opptatt av: Å få være med og leke. Små ting for oss voksne kan bety alt for små barn, som å aldri bli invitert med hjem eller i bursdag. Dialog mellom foreldre og ansatte er helt avgjørende i forebyggende arbeid, sier Lund.

Hege Sevatdal, som er seksjonsjef for barnehager i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo sier at hver kommunale barnehage skal lage en egen handlingsplan mot mobbing.

– Vi har laget overordnete prosedyrer for hvordan arbeidet mot mobbing i barnehagen skal gjøres. Jeg vil ikke si at mobbing i barnehagen er et stort problem. Men det at vi ikke har anerkjent at mobbing i barnehagen er et problem, det er vi nødt til å ta tak i, sier hun,

Les også

LES OGSÅ: Aurora fikk hjernehinnebetennelse da hun var baby. I to år har foreldrene passet henne hjemme.