Oslo

Disse fem kartene viser hvordan Oslo kan bli pakket full av boliger

Det skal bygges høyt og tett i Oslo fremover. Sjekk hvordan den kan bli fortettet nær der du bor.

 • Lorns Bjerkan
 • Olav Eggesvik
  Journalist

1. Pakking rundt kollektivknutepunkt

Om du bor 700 meter, 500 meter eller 200 meter fra et kollektivknutepunkt eller en stasjon på Oslos banenett, kan ha mye å si for hva som vil skje rundt deg fremover.

I områder 500 meter fra stasjoner og 700 meter fra kollektivknutepunkt i ytre by vil Plan- og bygningsetaten se på muligheten til fortetting, også i områder omfattet av Småhusplanen. Dette dreier seg om i alt 124 stasjonsområder i byggesonen i ytre by.

I kartet er de mørkeblå sirklene knutepunkt, mens de lyseblå er holdeplasser eller stasjoner.

I tillegg kan det skje regelendringer for hvor stor grad det er lov til å fortette rundt knutepunkt. Utbyggerne i Boligvekstutvalget, som også besto av personer fra akademia og representanter fra kommunen, har foreslått å endre utearealsnormen. Forslaget de kom med innebærer at man endrer krav til uteareal og sollys utfra hvor nærme man er kollektivknutepunkt og stasjonsnære områder. Dagens hovedprinsipp er at det er mindre krav jo nærmere sentrum man er.

Dette er forslaget til utbyggerne:

 • 200 meter fra kollektivknutepunkt i indre by: Her ønsker de å tillate at man bygger like tett som i Kvadraturen.
 • 500 meter fra kollektivknutepunkt i indre by og 200 meter i ytre by: Her ønsker de å tillate at det kan bygges like tett som det i dag er lov i randsonen til sentrum.
 • 500 meter fra kollektivknutepunkt i ytre by: Har ønsker de at det kan bygges like tett som det er i områder med tett kvartalsbebyggelse, f.eks. Grünerløkka.

2. Fem år hvor det kan bygges flere små leiligheter?

I bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Sagene er det i dag begrensninger på hvor mange mindre leiligheter det er lov til å bygge. Dette omtales som leilighetsnormen.

Den sier at maks 35 prosent av leilighetene som bygges i et prosjekt i disse bydelene kan være mellom 35 og 50 kvadratmeter.

Et flertall av Boligvekstutvalget har foreslått å endre denne normen i en periode på fem år.

De foreslår å øke andelen små leiligheter til maks 50 prosent. De foreslår også at minimum 40 prosent av boligene må være over 75 kvadratmeter.

Dagens krav er at minimum 40 prosent av leilighetene må være over 80 kvadratmeter.


3. Kan bygge i støyområder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig åpnet for at man kan avvike fra nasjonale støyregler for byggeprosjekter i sentrale deler av Oslo og noen steder i utkanten av Oslo.

Dette gjør at det nå er mulig å regulere boliger nesten overalt i Oslo - særlig tett opp mot store ferdselsårer.

Oslo kommune vedtok allerede i september 2015 at de ville bygge i mange av disse støyområdene, da de behandlet kommuneplanen som sier hvordan Oslo skal utvikles mot 2030.

Da beregnet de at det er mulig å bygge 120.000 boliger i disse områdene.


4. Villaområdene vernes med egen plan

Kartet over viser områdene omfattet av småhusplanen, slik den er i dag. I kommunplanen fra 2015, som nå skal revideres, er det imidlertid noen områder i småhusplanen som åpnes for utvikling.

Småhusplanen omfatter rundt 29.000 eiendommer fordelt over hele ytre by og rundt 16 prosent av byggesonen. I kommuneplanen er det identifisert at dette området kan fortettes med 4000 boliger.

Dette må imidlertid skje i tråd med en rekke bestemmelser som sier noe om hvilken bebyggelse som blir tillatt oppført.

Utbyggingsprosjekter skal ta tilstrekkelig hensyn til småhusområdenes spesielle arkitektoniske og miljømessige kvaliteter.

Blant annet ivaretar planen hensynet til utearealer, terreng og større trær.

Hensikten med den siste småhusplanen, som ble revidert i 2013, var å bremse fortettingen i småhusområder. Høyre har nylig foreslått å gjøre dette enda strengere gjennom en ny revisjon. Det er ikke aktuelt, har byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) uttalt.


5. Hele landet: Foreslår å åpne for familieboliger under 50 kvadrat

Fra juli skal nye regler til utbygging, som gjelder for hele landet, etter planen tre i kraft.

Forslaget til ny byggteknisk forskrift, som omtales med navnet Tek17, har vært ute til høring. I forslaget foreslås det blant annet følgende:

 • Det åpnes for at det kan bygges treroms under 50 kvadratmeter. I dag må treroms være større enn 50 kvadratmeter. Altså: Familieboliger kan bli under 50 kvadratmeter.
 • Krav til innvending bod fjernes.
 • Ikke krav til utsyn fra soverommet.
 • Fjerning av krav til parkeringsplass.
 • Krav til sportsbod for leiligheter under 50 kvadratmeter reduseres.
 • Ikke krav til bod for studentboliger og lemping av støykrav for studentboliger.

Det har vært mange reaksjoner på flere av disse forslagene, og Direktoratet for byggkvalitet har mottatt nærmere 200 høringssvar som de nå ser på.

Les mer om

 1. Byutvikling