Oslo

Byrådet i Oslo kommer trolig ikke til å nå klimamålet i 2020

Ekspertene tror det vil være umulig å gjøre Klemetsrudanlegget utslippsfritt innen 2020.

Camilla Svendsen Skriung, politisk rådgiver i Zero, står i prøveanlegget som i dag fanger opp rundt én prosent av utslippene. I fremtiden kan hundre prosent av utslippene fanges og lagres. Dermed vil man ta CO2 ut av kretsløpet. Men det kommer neppe på plass før etter 2020.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Byrådet har lagt frem svært ambisiøse mål om å kutte klimagassutslippene fra dagens nivå med 60 prosent innen 2020.

  • Har du fått med deg hva som skal skje i Oslo fremover? Byrådet vil fjerne én av fem biler fra Oslos veier og kutte 60 prosent av klimagassutslippene innen 2020
    En forutsetning for at byrådet skal nå målet, er fangst og lagring av CO2 fra søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

Anlegget er den største enkeltkilden til CO2-utslipp i Oslo og står for rundt 15 prosent av de totale klimagassutslippene i hovedstaden.

Staten skal velge mellom tre pilotprosjekter for CO-fangst (se faktaboks). Til tross for at Stortinget i klimaforliket har vedtatt å ha et anlegg på plass innen 2020, ligger det nå an til å bli forsinket.

I en kronikk i Dagsavisen, publisert flere dager før byrådet presenterte sin klimastrategi i Aftenposten, skriver olje— og energiminister Tord Lien (Frp) at det vil bli «svært krevende» å få på plass et fullskala renseanlegg for CO2 innen 2020.

- Ikke mulig på to år

Departementet legger opp til at Stortinget skal ta en investeringsbeslutning høsten 2018. Sirin Engen i Bellona mener det ikke bare blir krevende, men helt umulig å få på plass et anlegg på to år.

Sirin Engen i Bellona roser både det borgerlige og det rødgrønne byrådet for arbeidet med klima- og energistrategien. Men hun mener det er umulig å få på plass CO2-rensing på Klemetsrud innen 2020.

— Det er sannsynligvis ikke teknisk mulig. Dette bekrefter også teknologileverandørene. Det tar tid å prosjektere og bygge, en investeringsbeslutning må gjennom en del byråkratiske prosesser, og det må sannsynligvis godkjennes av ESA i Brussel. Det er helt umulig å få det på plass på to år, sier Engen til Aftenposten. Hun er fagansvarlig for CCS i Bellona, som er navnet på teknologien som skal brukes til å fange og lagre CO2-utslippene. Skal det være mulig å få et anlegg på plass før 2020, må en beslutning tas i år, mener hun.

Teknologileverandører bekrefter at det ikke er mulig

Aftenposten har snakket med teknologileverandørene Aker Solutions og GE. Ifølge Aker Solutions, kan det ta minst tre og et halvt år å gjennomføre forstudie og bygge et fullskala anlegg.

Ifølge GE er det sannsynlig at det vil ta omkring tre år. Det avhenger av hvor mye som er gjort av forprosjektering før en investeringsbeslutning tas.

Camilla Svendsen Skriung, politisk rådgiver i Zero, er enig med Engen i Bellona.

— Det er nødvendig, ikke bare for Klemetsrud, men for alle prosjektene som vurderes nå, at man tar en investeringsbeslutning og setter av nok midler til at alle tre prosjektene kan utvikles og bygges, sier Skriung til Aftenposten.

— Jo lengre tid det tar, jo mindre sannsynlig er det å nå 2020-målet. Man kan si at det ikke er krise om det kommer ett år senere, men man har jo satt seg et mål, sier Skriung.

Ikke vedtatt i bystyret

Saken er ennå ikke behandlet i bystyret, men mye tyder på at de vil vedta et mål det ikke vil være mulig å nå.

Anlegget som er på Klemetsrud i dag, fanger opp rundt 1 prosent av utslippene fra Klemetsrudanlegget. CO2-gassen som fanges, slippes ut igjen.

Til høsten skal Oslo sende en søknad til staten om at Klemetsrud skal bli valgt som pilotprosjekt. Målet til Regjeringen er å ta en beslutning i løpet av sommeren 2017 og at det legges frem til behandling på Stortinget høsten 2018.Pengene til å gjennomføre prosjektet vil da først komme i 2019.

Gassnova mener det kan være mulig

Det statlige selskapet Gassnova skal gjennomføre mulighetsstudier ved de tre anleggene og være rådgiver for departementet.

Administrerende direktør Trude Sundset mener det er for tidlig å si når en beslutning kan tas på Stortinget, men at mulighetsstudiene vil gi en tidsplan for prosjektet.

— Det er ambisiøst og krevende, men vi mener pr. i dag at det fortsatt kan være mulig innen 2020. Men det er lett å se for seg at tidsplanen kan bli endret. Fokuset bør være på at vi lykkes med dette, ikke hvilket årstall det skal stå ferdig, sier Sundset til Aftenposten. Mulighetsstudien skal være klar 1. juli 2016.

Ikke bekymret for klimamålet

I byrådserklæringen fra det som nå er blitt hetende byrådet, forutsettes det at staten velger Klemetsrud som pilotprosjekt for CO2-lagring. Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er ikke bekymret for at et anlegg ser ut til å komme etter 2020.

Hun mener det viktigste er at man får det på plass.

— Vi har vært tydelige i byrådserklæringen på at målet er avhengig av at vi får et fullskalaanlegg på Klemetsrud. Det som er viktig for meg er at stortingspolitikerne og Regjeringen har fullt trykk på dette. Vi vet at vi trenger denne teknologien for å hindre at klimaendringer får alvorlige konsekvenser, sier Berg til Aftenposten.

Skal vedta mål de ikke vil nå

- Nå ser det ikke ut som om et fullskalaanlegg kommer på plass innen 2020. Skal dere be bystyret om å vedta et mål man mest sannsynlig ikke vil nå?

— Vi har vært tydelige på at målet er avhengig av at det kommer et karbonfangstanlegg på Klemetsrud. Dette er jeg ikke urolig for. Det jeg er mest opptatt av, om det så kommer i 2021, er at anlegget i Oslo kan bidra til teknologifremskritt som vil hjelpe oss med å kutte klimagassutslipp globalt.

- Er ikke det egentlige målet deres da å kutte 45 prosent, ikke 60, av klimagassutslippene fra dagens nivå innen 2020?

— Det overordnede målet er at Oslo skal bli en fossilfri by. Det å si det så tydelig og ha en plan for hvordan vi skal gjøre det, er viktig for å skape forutsigbarhet for næringsliv og privatpersoner i Oslo. Det ene målet er at alle må bidra. Det er hverdagsvalgene våre som i sum utgjør klimakrisen. Det andre målet er at Oslo skal være et eksempel, som viser andre byer hvordan de kan få det til.

- Det er opposisjonens mål som er urealistiske

- Opposisjonen har kritisert dere for at målene deres er urealistiske. Har de et poeng?

— Jeg vil heller si at opposisjonens mål var urealistiske. De var ikke villige til å prioritere å kutte utslipp i samferdselssektoren, som står for mest utslipp. Det at vi virkelig tar tak i de systemendringene vi må få til i samferdselssektoren er det viktigste grepet som gjør vår klimaplan mer realistisk. Så kan man alltids anklage oss for bare å sette seg et mål, men jeg tror de fleste har fått med seg at vi faktisk ønsker å endre byen vår. Vi vil ha en grønnere og mer levende by. Et fullskala anlegg på Klemetsrud vil i så måte være ett av en rekke små og store grep.

* Fylkesmannen skal avgjøre om Oslos byråd kan kalle seg byregjering. Inntil dette er avklart, bruker Aftenposten betegnelsen byråd.


Vil du lese mer om teknologien byrådet håper å få på plass på Klemetsrud?