Oslo

Oslo-politikere i strupen på Statens vegvesen. – Uholdbart for Oslo

Byrådspartiene i Oslo mener Statens vegvesen hindrer en god utvikling av Oslo. Veidirektøren er uenig og ber politikerne løfte blikket.

Boligområdene langs Trondheimsveien er blant de mest støyutsatte i Norge.
Over 20.000 personer bor med støy over de anbefalte grensene. Mange plages også av svevestøv
Det er så ille at det ikke hadde vært tillatt å bygge boliger i flere av disse områdene i dag.
Bystyret i Oslo vil gjøre om veien til bygate, men Statens vegvesen mener dette blir vanskelig så lenge ikke trafikken sluses over til andre motorveier.
Veistrekket fra Sinsenkrysset til Grorud er det tydeligste eksempelet på at Statens vegvesen er blitt en bremsekoloss for grønn byutvikling, mener gruppelederne i MDG, SV og Ap i Oslo.
 • Birgitte Iversen
  Journalist

Det er sjelden man hører politikere lange ut mot en statlig etat. Men nå har frustrasjonen blant byrådspartiene i Oslo bygget seg opp mot Statens vegvesen. De har ansvar for riks- og europaveiene i hele Norge.

Dagens rødgrønne byråd kom til makten i 2015 med store ambisjoner om å få ned biltrafikken og klimagassutslippene i hovedstaden.

Det de ikke var forberedt på, var hvor sterke motkrefter de ville møte i Statens vegvesen. Det forteller gruppelederne i Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og SV i Oslo.

På vegne av staten og Samferdselsdepartementet er det Veivesenet som deltar i samarbeidet om vei- og byutvikling i Oslo.

Byrådspartiene mener etaten motarbeider Oslos ønsker om grønn byutvikling og nasjonale mål om klimagasskutt og null vekst i biltrafikken inn mot de store byene. Dette er noen av prosjektene de krangler om:

E6 ved Manglerud og Ryen er blant landets mest trafikkerte streninger. Beboerne langs veien plages av støy og forurensning.
Veivesenet foreslår å utvide veien med flere felt og bygge en 5 km lang tunnel. Et flertall i bystyret har sagt nei. De mener det vil gi enda mer trafikk inn til Oslo. De ønsker tiltak for å redusere støy og forurensning uten å bygge tunnel og utvide veien.
På E18 på Skøyen ønsker byrådet å lage en bygate som vil bedre tilgangen til sjøen. Veivesenet mener det vil hindre tilfredsstillende trafikkavvikling på Skøyen.
Nylandsbrua er en firefelts vei på søyler fra sjøsiden av Oslo S og helt inn til Grønland. Et flertall i bystyret ønsker å rive den. Veivesenet vil beholde den av hensyn til næringslivet.
Byrådet i Oslo og fylkestinget i Viken vedtok for to og et halvt år siden å gi fritak i bomringen for lastebiler på biogass. I Stortinget er det et flertallsvedtak på det samme. Det er ennå ikke innført fordi Statens veivesen mener det blir vanskelig å kontrollere. Byrådet mener bekymringen er overdreven.
Byrådet har bedt om å få sette opp fotobokser (ATK) mot fartssyndere i utsatte bygater i mange år, uten at det har skjedd. Det er Veivesenet og politiet som fastsetter retningslinjene for ATK.

Mener Veivesenet vil løse alt med ny vei

Andreas Halse, gruppeleder i Ap, mener Statens vegvesen vil løse alle trafikkproblemer med å bygge ny tunnel eller vei. Ifølge Halse anbefales dette uten tanke på hvor realistisk det er å få penger til dette. Fordi bedre veier gir mer trafikk, må politikerne skru opp bompengene for å holde trafikken nede, sier han.

– Vi må tenke på om det er noe vi kan gjøre med de veiene som er der i dag, uten å bygge nye veier og ha enda flere bommer for å begrense trafikken. Der oppfatter jeg ikke at Statens vegvesen bidrar i noen særlig grad.

Oslo-politikerne mener Trondheimsveien er et kroneksempel. Bystyret vil gjøre veien om til en gate med lavere fart og trikkespor til Tonsenhagen. I budsjettforliket fikk SV på Stortinget regjeringen med på å be Veivesenet gjennomføre tiltak mot støy og forurensning her.

Det ble møtt med et leserinnlegg fra Veivesenet der de skriver at Trondheimsveien ikke kan bli bygate før man får ned trafikken. Det vil de gjøre ved å bygge en ny vei, den såkalte Fossumdiagonalen. Uten et slikt grep frykter Veivesenet at trafikken vil havne på lokale veier.

Politikerne sier Veivesenet vet godt at det ikke finnes penger til Fossumdiagonalen. Det må være mulig å gjøre tiltak mot støy og forurensning uten å vente på en vei som er helt i det blå, mener de.

Sjef for Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland sier at riksvei 4 er en prioritert strekning for Veivesenet og kommenterer utspillet slik:

«Vi er i gang med en helhetlig utvikling av hele strekningen fra Oslo til Gjøvik. Det er gjort vedtak i bystyret og i Stortinget som kan gi grunnlag for et godt samarbeid mellom Oslo og Statens vegvesen fremover ».

Les hele hennes svar lenger ned i saken.

Byrådspartiene ber Statens vegvesen gi Oslo mer drahjelp for å kutte i trafikk og klimautslipp. Fra venstre MDGs gruppeleder Eivind Trædal, SVs gruppeleder Ola Wolff Elvevold og Aps gruppeleder Andreas Halse.

De tre bystyrepolitikerne ber Statens vegvesen tenke nytt.

– Det store bildet er at Oslo vokser, og byen utvider seg utover. Da kan du ikke holde fast ved en tilnærming til veibygging som behandler Groruddalen og ytre deler av Oslo som det er en gjennomfartsåre, sier Elvevold.

– Er det ikke slik at Veivesenet må tenke på helheten i trafikkflyten, mens dere Oslo-politikere er opptatt av lokale forhold?

– Hvis argumentet er at det må være rask tilførsel for lastebiler for næringslivet på Hadeland, og så må bare titusenvis av mennesker leve med det, så mener jeg at det ikke er helhetstenkning, sier Halse.

Prisgitt byråkratene

Eivind Trædal har også reagert på hvordan Statens vegvesen møtte byrådets ønske om en nullutslippssoner med forbud mot fossilbiler i deler av sentrum. Her fikk Oslo klarsignal fra den forrige regjeringen til å innføre dette som en prøveordning.

Med begrunnelse i personvern, har Veivesenet uttalt at det trolig vil kreve en lovendring. De anbefalte heller en lavutslippssone mot betaling.

Denne vurderingen synes SV og MDG er problematisk.

– De kan jo ha sine meninger, men det blir jo litt pussig at man vedtar ting og legger mye politisk prestisje i det, og så kommer forvaltningen og sier, «nei, det går ikke an», sier Trædal.

Den forrige regjeringen sa ja til Oslo-byrådets ønske om å prøve ut forbud mot fossilbiler i deler av Oslo sentrum. Dette for å stimulere salg av flere klimavennlige varebiler. Statens vegvesen anbefalte heller lavutslippssoner mot betaling.

– Men er det riktig å kritisere Veivesenet i disse sakene. Etaten må forholde seg til lover og beslutninger tatt av regjering og Stortinget. Bør ikke kritikken heller rettes dit?

– Det er ingen tvil om at det er de folkevalgte som har det øverste ansvaret. Samtidig er alle politikere prisgitt de samvittighetsfulle og dyktige byråkratene våre. Nettopp derfor er det viktig å rette kritikk hvis man ser at deler av forvaltningen mangler et perspektiv som er ganske avgjørende for å nå de målene vi har, sier Trædal.

SVs gruppeleder Ola Wolff Elvevold karakteriserer etaten som «trassig» i møte med mange politiske ønsker.

– Det er uholdbart både i et demokratisk perspektiv og for utviklingen av Oslo, sier han.

Bekrefter gnisninger

Ingrid Dahl Hovland er sjef for Statens vegvesen (SVV). Hun mener politikerne bommer.

– Vi støtter restriktive tiltak i byen. Vi jobber for å få til mer miljøvennlig transport. Vi har vært en samarbeidspartner med Oslo og tidligere Akershus om å redusere belastningen av biltrafikk i mer enn 30 år, sier Hovland.

Hun lister opp noe av det Veivesenet har bidratt til:

 • Det var de som i 2011 formulerte nullvekstmålet, der biltrafikk, kø og utslipp skulle reduseres og all vekst i persontransport skulle tas med kollektiv, sykkel og gange.
 • Bomringen ble innført på slutten av 1980-tallet. Det var kontroversielt.
 • Veivesenet har sørget for teknologien som gjør at Oslo og andre har kunnet premiere nullutslippsbiler.

Hovland bekrefter at det har vært gnisninger, men hevder at resultatene av samarbeidet mellom Oslo, kommunene rundt, fylket og statsforvalter alt i alt har vært gode.

– Det er ikke uten grunn at Oslo er den byen i Norge der flest går, sykler og bruker kollektivtrafikk, sier Hovland.

Hun ønsker ikke å kommentere bruken av ord som «trassig» og «uvillig», men ber politikerne realitetsorientere seg.

Samferdsel er et område med mye politikk og mye kontrovers. Det er et område der stat og kommune er tett vevet sammen. Vi er avhengige av hverandre, og vi er opptatt av å finne løsninger sammen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Ber om realisme

– Tenker dere likevel gammeldags, slik at dere fungerer som en bremsekloss?

– Jeg synes vi har demonstrert at vi har en utstrakt hånd. Vi har tatt grep for syklende, gående og kollektiv. Det kan godt hende at vi i ulike sammenhenger oppleves som en bremsekloss, men det er også mulig å se det stikk motsatt.

Hovland trekker frem E6 Oslo Øst som et godt byutviklingsprosjekt, som kan bedre bomiljø, men konstaterer at det politiske flertallet i Oslo ikke ønsker å prioritere det.

– Kritikken knyttes til riksveier i Oslo. Hva er Veivesenets rolle her?

– Å sørge for god fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikanter. Samtidig skal vi legge til rette for de reisende, for buss, annen kollektiv og for privatbiler, men også næringstrafikk, som varetransport. Vi skal ivareta byens logistikk, sier Hovland.

Hun ber politikerne ta et helikopterperspektiv på Oslo og være realistiske.

– Du må ha logistikk ut av byen og videre ut av landet. Jeg er klar over at deler av byen har store støy- og støvutfordringer og ønske om å legge mer i tunnel. Men man må realitetsorientere seg i forhold til den trafikkmengden som faktisk er der, og som vil være der.

Hun mener Oslo har lykkes med en hovedveiutbygging som tar tatt unna trafikkveksten og skjermet bomiljøene. Men hun sier det mange steder er bygget boliger tett på veier med stor trafikkvekst. Dette er vanskelig å løse i etterkant.

– Du sier at man er nødt til å ha den kapasiteten vi har i dag?

– Ja. Og at vekst i reiser må tas på kollektiv, gående og syklende.

– To verdener som kolliderer

Gro Sandkjær Hanssen er forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Oslo Met.

Hun mener det er et paradigmeskifte på gang, der Statens vegvesens syn på hva som er viktigst med veiene våre, blir utfordret av politikerne og fagfolkene i byene.

Hun viser blant annet til Oslos nye gatenorm. Her skriver Oslo at Statens vegvesens fokus på biltrafikk og langtransport ikke passer for Oslo.

– Det er to ulike verdener som kolliderer, med helt ulike holdninger til hva veiens funksjon i en by skal være, mener hun.

Les mer om

 1. Trafikk
 2. Byutvikling
 3. Statens vegvesen
 4. Groruddalen
 5. Oslo-samferdsel