Frykter barnehager må stenges grunnet vikarmangel

Et nytt bevis på at alt henger sammen med alt: Flyktningstrømmen til Øst-Finnmark kan føre til at barnehager må stenge eller redusere åpningstiden på Grünerløkka.

Siden 1. desember har det vært krav om at alle – også vikarer, studenter og midlertidig ansatte – må legge frem politiattestførde begynner å jobbe i barnehage. Tidligere har det bare vært gjeldende for dem som jobber i perioder på minst 14 dager.

  • Her kan du lese mer om den skjerpede kontrollen med barnehageansatte.
    I Bydel Grünerløkka frykter de at barnehager må stenges som en konsekvens av den nye forskriften. I et skriv som gikk fra seksjon barnehage i Grünerløkka bydelsutvalg til barnehagebarnas foresatte forrige uke, står det at behandlingstid for politiattest er fra seks til åtte uker.

Fordi barnehagene ofte er avhengige av vikarer gjennom vikarbyråer, skaper den nye forskriften om politiattest utfordringer:

«Barnehagene er forberedt på situasjonen og vil arbeide for å løse dette på best mulig måte, men vi håper på forståelse hvis det oppstår problemer med å få tak i nok bemanning til å kunne holde barnehagene i forsvarlig drift. Konsekvensen vil eventuelt bli kortere dager eller stenging av barnehagen» skriver bydelen.

– Ved å sende brevet nå, vil vi være i forkant på å informere om hva som i verste fall kan bli utfallet, sierAnja Taule, seksjonssjef barnehager i Bydel Grünerløkka til TV 2. Hun forteller til kanalen at vintermånedene er særlig preget av sykefravær og vikarbehov.

Økt sykefravær og flyktningstrøm

Østfinnmark politidistrikt, som utsteder politiattester for hele landet, har hatt travle dager i høst, særlig fordi mange som jobber med migrantstrømmen også trenger attest. De som skal jobbe med mindreårige asylsøkere prioriteres.

34.000 søknader ligger på vent, og behandlingstiden er minst seks uker.

  • Barnehagene har forskjellige problemer. Her sliter de med klimaet som har tatt snøen deres.
    Bydelene Aftenposten har vært i kontakt med oppfatter problematikken noe ulikt. Flere bruker bemanningsbyråer.

— Det er de samme utfordringen for alle barnehagene. Det er utrolig at man ikke kan utnytte teknologien på dette feltet, for registrene finnes jo, mener bydelsdirektør Jan Olsen Nytveit i Bydel Vestre Aker.

I Nordre Aker benytter de kommunale barnehagene også bemanningsbyrå når de har behov for vikarer.

— I tillegg har barnehagene i varierende grad avtaler med tilkallingsvikarer som allerede har levert politiattest, forteller avdelingsdirektør oppvekst, Trine Køhncke Urholt i Bydel Nordre Aker.

Bydelens eget ansvar

Forskrift om politiattest gjelder alle barnehager i landet. Hver barnehage/bydel må finne en løsning tilpasset hver enkelt situasjon dersom det er vanskelig å få politiattest raskt.

Å stenge en barnehage på grunn av vikarmangel er en nødløsning.

Urholt forteller at dersom bemanningsbyråene, på bakgrunn av innføringen av ny forskrift om politiattest, ikke kan «levere» godkjente vikarer, vil dette kunne skape praktiske problemer for barnehagene også i deres bydel i perioder med mye sykdom.

— Bydel Nordre Aker er opptatt av at det skal stilles strenge krav til ansatte som skal jobbe i barnehage. Vi har fått signaler fra både kommunale og private barnehager om at det er lang behandlingstid på utstedelse av politiattest, og at behandlingstiden har økt.

Den lange ventetiden får ikke bare følger for vikarer, men også forsinkelser for nyansatte som venter på å starte i nye stillinger.

— Vi håper at man kan se på muligheter for å løse dette ved å øke kapasiteten hos politiet, sier Urholt.

- Det er ikke bare å trykke på utskrift

Leif Sætrum, leder for Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø, forteller at det jobbes med å få fortgang i saksbehandlingen:

— Vi setter inn to personer ekstra på politiattestkontoret og vurderer andre løsninger, sier Sætrum.

Han oppfordrer alle søkere til å søke digitalt og skaffe seg digipostkasse.

— Det er flere grunner til at saksbehandlingstiden er lang, og vi er opptatt av kvalitet foran kvantitet. Det er ikke bare å trykke på utskrift. I noen tilfeller kan det komme frem opplysninger som gjør at lokalt politi må kontaktes for å vurdere ulike forhold. Vi tar de eldste sakene først og jobber seg fremover, sier Sætrum.

Problemfritt for mange

Det finnes cirka 750 barnehager i Oslos 15 bydeler. 35.000 Oslo-barn i alderen 0–6 år går i barnehage, og tilbudet administreres av bydelene.

Mens Grünerløkka og Nordre Aker er bekymret, er utfordringene færre i andre deler av byen. I Gamle Oslo vil de digitalisere sitt vikarbibliotek:

— Vi ser ikke dette som et stort problem, da vi stort sett bruker faste vikarer. Vi vil etablere et system for registrering av mottatte attester. Ved mangel på vikarer kan vi benytte vikarbyrå som allerede har innhentet politiattest, sier bydelsdirektør Lasse Østmark i Bydel Gamle Oslo.

— Heller ikke Bydel Bjerke vil ha problemer i forbindelse med det nye vedtaket, sier bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen.

— Bydel Grorud har foreløpig ikke indikasjoner på at den nye forskriften vil gi utfordringer slik som på Grünerløkka, sier bydelsdirektør Morten Sanden.

I Søndre Nordstrand håper de å slippe problemer med manglende attester: - Ved sykdom bruker bydelen i stor grad vikarer fra vikarbyråer som innhenter politiattest ved ansettelse. Dersom andre vikarer skal benyttes, ser vi samme utfordring som Bydel Grünerløkka, fordi det kan ta seks uker å få utstedt en politiattest, sier bydelsdirektør Hans Reidar Ness.

I Østensjø mener de ordningen med vikarbyrå fungerer godt.

— Vi benytter vikarbyråer, og de sørger for at deres vikarer har politiattest. De har for enkeltdager hatt noe problemer med å skaffe vikarer til alle forespørsler de siste par månedene, men vi har klart å ha tilfredsstillende bemanning, sier avdelingsdirektør barn og kultur Tommy Grotterød i Bydel Østensjø.