Oslo

«Nå er det på tide at Veivesenet får dratt hodet ut av gammel asfalt og inn i virkeligheten»

Bjerke SV rister på hodet. Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) vil ta saken opp med samferdselsministeren.

Statens vegvesen har fremmet innsigelse til planene om trikk til Tonsenhagen. Det trekkes blant annet frem at deler av Trondheimsveien inngår i Nasjonal verneplan for veier, broer og veirelaterte kulturminner. Veivesenet skal i møte med Vegdirektoratet for å avklare om vernet av Rv4 mellom Sinsen og Bjerke skal hindre den nye trikketraseen.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist
Planen om trikk til Tonsenhagen skal snart sendes til politisk behandling, men Statens vegvesens innsigelse skaper problemer.

Trikken kommer neppe til Tonsenhagen med det aller første. Ett av flere hindre er en innsigelse fra Statens vegvesen. Vern av Trondheimsveien fra Sinsen til Bjerke er blant det som kan komme i veien for den nye trikketraseen.

Krever oppvask i veibyråkratiet

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) mener dette er et «grovt eksempel» på hvordan veibyråkratiet selv er med på å forsinke og legge hindringer i veien for infrastrukturutbygging i Norge.

Roy Steffensen (Frp).

— Jeg mener hele infrastrukturpolitikken i Norge blir snudd på hodet når veibyråkratiets egne verneplaner skal gå foran utbygging av nye veiprosjekter. Dersom Statens vegvesen ikke oppfatter at det nå er en annen holdning til omfattende byråkratiske innsigelsesprosesser, og at det fremover må ble en mer effektiv veiutbygging, er det behov for en oppvask i veibyråkratiet.

Han vil ta saken opp med sin partikollega, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Byråden mener vern må vike

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) er tilhenger av trikk til Tonsenhagen og håper uenigheten med Statens vegvesen blir ryddet av veien før hun får saken på sitt bord.

— Det jeg mener man må diskutere, er hva som er verneverdig med et sånt veianlegg. Er det utformingen eller at det er en viktig transportåre? Venstre er generelt sett opptatt av vernehensyn, men vi må ikke strekke vernet så langt at vi ikke får oppdatert våre transportsystemer og gjort dem miljøvennlige.

Byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V).

Byråden stiller seg spørrende til at verdien ligger i at strekningen er «et meget tidlig eksempel på firefelts vei med midtrabatt i norsk sammenheng» og derfor gir « ... et godt inntrykk av hvilken standard og utførelse som var mulig mot slutten av 1950-årene i Oslo».

— Det blir et merkelig prinsipp. La oss si at vi om 30 år ikke kjører bil, skal vi da fortsatt ha mange motorveier?

Også fra lokalpolitisk hold reageres det på at vernehensyn trekkes frem. Bjerke SV mener de har ventet lenge nok på trikk.

— Nå er det på tide at Veivesenet får dratt hodet ut av gammel asfalt og inn i virkeligheten. Man kan ikke stoppe god utvikling fordi noen har fått en idé i hodet sitt om å verne asfaltstumper. Vi som bor i Bjerke bydel trenger sterkere kollektivtilbud og mindre eksos og lokal bilforurensing, uttaler leder Bjarne Kristoffersen.

Vil ikke kommentere saken

Statens vegvesen ønsker ikke å svare på konkrete spørsmål som om vern av vei er viktigere enn trikk i denne saken.

— Vi jobber med problemstillingene og er i ferd med å skrive et brev til Oslo kommune og Ruter. Dette er ett av flere tema i den henvendelsen, og det blir feil å forskuttere utfallet før henvendelsen er sendt, sier senior kommunikasjonsrådgiver Håvard Vikheim.

Aftenposten fikk ikke Samferdselsdepartementet i tale onsdag.

Les også

  1. Trondheimsveien er verneverdig - kan hindre ny trikketrasé

  2. Trikken på vei til Tonsenhagen