Foreslår oppsiktsvekkende kompromiss: Riksantikvaren vil kappe venstrearmen av Y-blokken

Se nøye på dette bildet. Her har Riksantikvaren fjernet den nordre fløyen på Y-blokken. Slik mener de både sikkerheten og Picassos kunst kan ivaretas.
  • Arve Henriksen

Førstkommende mandag går høringsfristen ut for Statsbyggs forslag til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal.

Tirsdag sendte Riksantikvaren sine merknader til Statsbygg.

Riksantikvaren har lenge vært imot Regjeringens forslag om å rive Y-blokken. I høringsnotatet kommer Riksantikvaren nå med et alternativ til riving, nemlig en løsning der nordre fløy rives og fasaden langs nåværende Ring 1 bygges om. Ved å fjerne den ene «armen» mot Deichman, kan Y-blokken omdannes fra en Y til et C-formet bygningsvolum.

Det vil ivareta både kunsten til Picasso og sikkerhetskravet.

– Riksantikvaren er opptatt av at Y-blokken kan og bør gjenbrukes slik den er. Likevel ser vi at det er et alternativ å bygge den om. Dermed kan Arne Garborgs Plass og Deichman tilbakeføres i bybildet, og man kan ta vare på det fine arkitektoniske samspillet mellom Høyblokken og Y-blokken.

– Samtidig tar man vare på Picassos kunst mot Akersgata, som er av høy, internasjonal kunstnerisk verdi, sier Hanna Kosonen Geiran, avdelingsdirektør i kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren.

  • Flytt markøren i bildet for å se Y-blokken før/etter i forslaget fra Riksantikvaren

I planarbeidets tidlige fase anså man at vern av Y-blokken var umulig sett i lys av sikkerhetskravene knyttet til Ring 1, og de utfordringene som ligger i at Y-blokken delvis er bygget over dagens tunnel. Dette argumentet er nå endret.

Åtte meter ned

– Sikkerhetsaspektet rundt Ring 1 var et viktig argument. Ved at man nå foreslår å legge Ring 1 åtte meter under bakken og med et lokk over, gjør at dette argumentet ikke er like aktuelt, sier Kosonen Geiran.

I forslaget til reguleringsplan foreslår Statsbygg at det skal bygges et nytt kontorbygg i tilnærmet samme posisjon som Y-blokkens sørvestre fløy. Riksantikvaren mener imidlertid en ny C-blokk, altså Y-blokken uten den ene «armen», vil ha samme sikkerhetsavstand til Ring 1 som dette nybygget.

Slik ser Y-blokken ut i fugleperspektiv

– Regjeringen bør i all fall vurdere alle gode ideer som kommer til denne saken, og det tror vi de også vil gjøre. De kan ikke lukke døren for gode ideer, sier avdelingsdirektøren.

Før 22. juli-terroren var Riksantikvaren i ferd med å frede Y-blokken og Høyblokken, på bakgrunn av byggenes arkitektoniske historie. Dette ble imidlertid stilt i bero etter tragedien. Riksantikvaren mener imidlertid at den faglige begrunnelsen for vern av regjeringsbyggene ikke svekket, selv om en fredning nå ikke vil kunne stanse en eventuell riving av bygget.

– Det er Regjeringen som til slutt bestemmer, men vi har hele tiden vært tydelig på verneverdiene av dette bygget. Å rive ett bygg, for deretter å bygge et nytt omtrent i samme område, er dessuten ikke god klimapolitikk.

Politisk D-dag

Riksantikvaren er ikke alene om å være imot riving. Denne uken skjer det mye med tanke på det nye Regjeringskvartalets fremtid. Onsdag kveld skal Oslo bystyre behandle den statlige reguleringsplanen. Tidligere på dagen er det også ekstraordinært møte i byutviklingskomiteen med samme dagsorden. Miljøpartiet de Grønne har signalisert at de varsler omkamp om Y-blokkens skjebne.

-Vi er veldig glad for at riksantikvaren nå legger frem dette kompromissforslaget som bevarer store deler av bygningen. Forslaget viser at siste ord ikke er sagt i denne saken, sier Harald Nissen i MDG.

Han mener forslaget er et eksempel på hvorfor det nå bør utlyses en arkitektkonkurranse som åpner for studier av gjenbruk og transformasjon av Y-blokken.

– Nå bør statsråd Jan Tore Sanner og Statsbygg ta dette forslaget på alvor, sier Nissen.

Byantikvaren i Oslo, Kulturetaten i Oslo og Oslo Arkitektforening (OAF) er også alle imot riving.

– Riving av Y-blokken kan ikke sies å tilføre kvartalet vesentlig bedre arkitektoniske uterom, økte arealer eller andre kvaliteter. Tvert imot forringes viktige, eksisterende kvaliteter, skriver OAF i sin høringsuttalelse til Statsbygg. De ber like godt om at hele reguleringsarbeidet utsettes inntil et mer omforent, helhetlig løsningsforslag foreligger.

Lars Lillo Stenberg serverte musikalske bidrag under støtteaksjonen tirsdag ettermiddag utenfor Y-blokken.

Tirsdag ettermiddag, på Picassos 135-årsdag, samlet rivingsmotstanderne seg utenfor Y-blokken for å markere sin store misnøye med Regjeringens vedtak om å rive Erling Viksjøs ikoniske bygg.

– Målet med aksjonen er å opprettholde oppmerksomheten rundt saken i forkant av høringsfristen, og ikke minst behandlingen i Oslo bystyre. Den er utrolig viktig. Hvis bystyret kommer med en klar uttalelse om at de ønsker bevaring, så må statsråden lytte til dette, sier Linn Borgen fra Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokken.

Hun mener det er mange alternativer til riving, som Regjeringen må ta til vurdering.

– Plan- og bygningsetaten i Oslo har skissert at det kan være mulig å flytte litt på veiløpet under Y-blokken. Et annet alternativ er å la den nordre armen bli brukt til andre ting som ikke er sårbart, eller at man lar denne armen stå tom. Eller man kan rive bare denne ene armen. Det meste er bedre enn å rive hele bygget, sier Borgen.