Oslo

Antallet alvorlige skadede syklister i Oslo økte med 340 prosent fra 2001-14

Alle medaljer har en bakside. Også veksten i antall syklister. Den går på helsa løs. På 14 år økte antall alvorlig skadede syklister i Oslo med 340 prosent.

Det har vært en voldsom vekst i sykkelulykker med alvorlige skader i Oslo siden 2001.
  • Stein Erik Kirkebøen

Det sittende byrådet fortsetter, og forsterker, Oslo kommunes knallharde satsing på å få flere til å sykle. Og det lykkes. Fra 2015 til 2016 økte antall syklister som passerte tellepunktene med 18 prosent. Og det er fint for trafikken, for byluften og for den enkeltes velvære.

Flere og flere skader seg

Men medaljen har altså en bakside. Stadig flere syklister skader seg i trafikken. Full oversikt finnes ikke, veldig mange småskader blir ikke registrert i det hele tatt, men de alvorligste skadene har Traumeregisteret ved Oslo universitetssykehus oversikt over. I hovedsak får de pasienter fra Oslo, men også i noen grad fra resten av østlandsområdet. I 2001 registrerte de 41 syklister «med potensielt livstruende skade». I 2014 hadde tallet vokst til 159, og det fortsetter å øke.

  • Alf Skjeseth ble et tall i statistikken da han så en bil bak en busk, og bråbremset ...

– Vi er på etterskudd og har ikke tallene for 2015 helt klare, men vi ender på over 180. For 2016 kan vi foreløpig ikke si noe, sier registrar Morten Hestnes ved Traumeregisteret.

Det betyr at antall registrerte, alvorlige sykkelskader har økt med minst 350 prosent fra 2001 til 2015.

Når bare pasienter fra ulykker som har skjedd i Oslo er med, blir tallene lavere, men økningen den samme. I 2001 fikk Ullevål sykehus inn 22 syklister «med potensielt livstruende skader» fra Oslo, i 2014 var tallet økt til 97. Det er en økning på 340 prosent. Tall for 2015 foreligger ikke.

- Vi er opptatt av sikkerhet

– Først vil jeg understreke at én sykkelskade er én for mye. Men samtidig er det viktig å ta befolkningsveksten og veksten i sykkeltrafikken med i beregningen. Selv om antall sykkelulykker øker, ser det ut til at den relative risikoen for å havne i en sykkelulykke går ned, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) antyder at antall personkilometer på sykkel i hele landet ble doblet, økte med rundt hundre prosent, fra 2001 til −15.

I rapporten Risiko i veitrafikken 2013/14 skriver forskerne: Risikoene er redusert for alle trafikantgrupper og aldersgrupper over tid, men det er små endringer for syklister og fotgjengere de senere år.

– Lan Marie Nguyen Berg: Har dere vært for ensidig opptatt av å få flest mulig til å sykle og neglisjert hensynet til sikkerhet?

–Nei, byrådet tar trafikksikkerheten svært alvorlig. Den største utfordringen er at mens stadig flere har ønsket å sykle, har politikerne somlet med å følge opp. Vi har hatt planer for sykkelutbyggingen i flere tiår, men bare bygget 1,5 km i året. I fjor bygget vi 9 kilometer med sykkelvei. Hvis man hadde sørget for trygge sykkelveier tidligere, hadde vi hatt færre skader, det er jeg overbevist om.

– Hva må til for å få bedret sikkerheten for Oslo-syklistene?

– Det viktigste er å sørge for å bygge ut god og trygg sykkelinfrastruktur. Syklisten må få en dedikert plass i trafikkbildet. Bare slik blir det enkelt og trygt for enda flere å velge sykkelen. Det er ikke mulig å bygge om alle gatene, men vi gjør alt vi kan for å få til en bedring på kort sikt. Samtidig må vi sørge for godt vedlikehold av disse sykkelveiene, vi må fjerne småstein om sommeren, snø om vinteren, og sørge for god skilting og oppmerking, sier Berg.

Trygg Trafikk er bekymret

– Det er veldig fint at folk sykler, men det er dramatisk og det bekymrer oss at antallet som skader seg øker så sterkt, sier rådgiver Hélène A. Formo i Trygg Trafikk.

– Antall omkomne og skadede går ned i alle trafikantgrupper, bortsett fra hos myke trafikanter. Det er spesielt syklistene som ser ut til å være utsatt. Når vi vet at vi nasjonalt har svært ambisiøse mål om at enda flere skal gå og sykle, er det ekstra grunn til å være på vakt. Totalt omkom 12 syklister og flere hundre ble skadet i 2016.

Høyt spenningsnivå

Hun mener tallene helt tydelig viser at sikkerhetsarbeidet må trappes opp. – Det er både behov for fysisk tilrettelegging og – ikke minst – en holdningsendring, sier Formo.

Hun viser til en undersøkelse TNS Gallup gjorde for Trygg Trafikk i 2016. Den viste at det er stort spenningsnivå mellom trafikanter på to og fire hjul. 86 prosent av bilistene sier at de irriterer seg over syklister av og til eller oftere, mens 78 prosent av syklistene sier det samme om bilistene.

– Det høye konfliktnivået, kombinert med et stadig mer komplisert trafikkbilde i de store byene, og en økning i antall omkomne og skadde myke trafikanter (nasjonalt), viser at det er grunn til bekymring.

Holdninger kan endres

– Hva kan gjøres?

– I tillegg til fysisk tilrettelegging er det viktig med holdningsendring.

– Når holdningskampanjer frem hos veltrente syklister på jakt etter ny bestetid på vei til jobben?

– Vi vet ikke hvordan vi når frem i denne målgruppen, men erfaring viser at holdningskampanjer hjelper: det er knapt noen som kjører bil uten å bruke belte – men fire av ti som omkommer i bilulykker bruker ikke belte – og folk er blitt bedre til å overholde fartsgrenser. Alle har vi et ansvar for hvordan vi opptrer i trafikken og veibanen skal ikke brukes som racerbane, hverken av syklister eller bilister, sier Formo.

Les mer om

  1. Sykkel
  2. Trygg Trafikk
  3. Oslo
  4. Trafikksikkerhet