Tillitsvalgte: Kuttene på Oslo universitetssykehus kan føre til tap av nyfødte liv

Torsdag skal styret ved OUS behandle nytt forslag til budsjett for 2023. De tillitsvalgte advarer om konsekvenser for pasientene.

Tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus går hardt ut mot budsjettforslaget som skal behandles denne uken.

Flere klinikkledere ved Oslo universitetssykehus advarer sykehusledelsen: Hvis de må kutte så mye som de er pålagt, er det høy risiko for konsekvenser for pasientbehandlingen.

Det kommer frem i dokumentene som er lagt frem foran styremøtet på OUS torsdag denne uken.

Sykehusledelsen på sin side har sagt at kuttene ikke vil føre til uforsvarlig pasientbehandling.

– Vi kommer aldri til å gjøre noe som er medisinskfaglig uforsvarlig. Men vi kommer til å måtte fortsette med omstilling, sa administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth i et intervju med Aftenposten i forrige uke.

Går ut mot kuttene

De tillitsvalgte er svært bekymret. De mener at kuttene på kort tid vil medføre svekket behandling, økte ventelister og svekket kvalitet. Dette presiserer de i en protokolltilførsel protokolltilførselTilførsel til en protokoll som uttrykker avvikende mening, protest eller tilsvarende fra en part eller deltaker i et møte. som ligger ved styrepapirene.

De tillitsvalgte skriver til ledelsen og ber om å få protokollført:

– En reduksjon av antall senger på Nyfødtintensiv vil medføre redusert kvalitet på behandlingen av nyfødte med potensielt tap av liv.

Aftenposten har tidligere intervjuet tillitsvalgt for overlegene på Barne- og ungdomsklinikken. Hun advarte om at det pålagte kuttet vil føre til at alvorlig syke nyfødte blir skrevet ut til lokalsykehus før de er klare.

I styrepapirene beskriver ledelsen ved klinikken tiltakene som inngripende for de berørte avdelingene.

– Spesielt nyfødtintensiven melder om høy risiko for at tiltakene får alvorlige konsekvenser for pasientbehandling, pasientenes prognose og arbeidsmiljøet, skriver klinikkledelsen.

Klinikktillitsvalgt Silje Ganberg-Ødegaard arbeider selv på Nyfødtintensiv på Rikshospitalet.

– Vil bli usedvanlig krevende

Torsdag skal styret ved Oslo universitetssykehus bestemme hvordan de ulike klinikkene ved sykehuset skal spare penger.

I de oppdaterte budsjettdokumentene kommer det frem at klinikkene skal spare inn 462 årsverk. 357 årsverk i de somatiske somatiske Somatikk er den delen av medisinen som omhandler behandling av fysiske sykdommer, til forskjell fra psykiatri som dekker psykiske sykdommer.klinikkene og 54 i klinikken for psykisk helse og avhengighet.

Tidligere har sykehuset pekt på innsparing av rundt 500 årsverk.

Det budsjetteres med at sykehuset har 18.655 brutto årsverk innenfor ordinær drift. Budsjettet tar sikte på at hele OUS skal gå i pluss med 50 millioner kroner.

De siste månedene har klinikkene gått gjennom kuttforslagene på nytt og kommet med sine risikovurderinger.

Administrerende direktør skriver at klinikkene har fulgt opp tiltaksarbeidet på en god måte.

«Gjennomføringen av budsjettet for 2023 slik det nå foreligger, vil likevel bli usedvanlig krevende for de enkelte klinikkene, » skriver han. Han mener det kan bli nødvendig med ytterligere tiltak og tilpasninger i hver enkelt klinikk gjennom året.

Fødsel, hjerte og psykiatri

Dette trekker de tillitsvalgte frem foran styremøtet:

ABC-enheten på Fødeklinikken: Den ble besluttet nedlagt på svært kort tid uten tilstrekkelig risiko- og sikkerhetsanalyser. Klinikken stenger 4. mars.

Hjertekirurgi: Den planlagte sommerstengingen av torakskirurgisk avdeling på Ullevål bekymrer de tillitsvalgte. Hittil har 14 intensivsykepleiere sagt opp.

– Personellflukt som dette er alvorlig. Spesielt sett i lys av en allerede prekær og vanskelig bemannings- og rekrutteringssituasjon for jordmødre og intensivsykepleiere. Dette gir igjen gir risiko for redusert pasientbehandling, skriver de.

Psykiatri: Ved avvikling av spesialpoliklinikker innen spiseforstyrrelser, tidlig psykoser og personlighetsforstyrrelser innen psykiatri vil pasientene få svekket tilbud og behandlingskvalitet, ifølge de tillitsvalgte.

De tillitsvalgte mener at den økonomiske situasjonen OUS står overfor i 2023, ikke lar seg løse av foreslåtte tiltak. De mener de pålagte innsparingene krever tiltak av mer overordnet og langsiktig karakter.

Klinikkenes egne vurderinger

Ifølge de tillitsvalgte melder klinikkene om følgende utfordringer:

  • Betydelig risiko knyttet til å klare å nå budsjettet: 11 av 14 klinikker
  • Høy risiko for konsekvenser for pasientbehandlingen: 9 av 14 klinikker
  • Risiko for negativ påvirkning av arbeidsmiljøet: 12 av 14 klinikker

Aftenposten har lest flere av klinikkledernes vurderinger.

Mange frykter økt sykefravær og for stor belastning på de ansatte ved reduksjon i bemanningen.

Kvinneklinikken melder om høy arbeidsbelastning og slitne medarbeidere.

Hjerte-lunge og karklinikken skriver at risikoen knyttet til de nye tiltakene er krevende.

Tiltakene som beskriver et økt samarbeid mellom Ullevål og Rikshospitalets seksjoner knyttet til sommerferieavviklingen, får konsekvenser for driften. Dette medvirket til at 14 sykepleiere nylig sa opp.

Endringene påvirker arbeidsmiljøet negativt i enkelte av seksjonene.

Viser til referat

Aftenposten har spurt sykehuset om en kommentar. OUS viser til et referat fra drøftingen med de tillistvalgte.

I referatet skriver arbeidsgiver om klinikkenes vurdering av risiko- og konsekvens for pasienter, medarbeidere og arbeidsmiljø.

Men klinikkene har ikke kommet like langt i budsjettprosessen. Derfor viser ledelsen til risikovurderingen levert desember 2022.

OUS fremhever i referatet at prioritering mellom ulike helsetjenester alltid må være basert på faglige vurderinger.

De viser også til nasjonale eller regionale plikter og prinsippet om likebehandling. Pasienter som er i et forløp hvor det iverksettes kutt, vil ivaretas.