Oslo

Nye tall: Kraftig nedgang i anmeldte narkotikalovbrudd i Norge

Politiet forklarer nedgangen med svekket innsats mot brukere av narkotika.

Antall registrerte narkotikalovbrudd er gått kraftig ned nasjonalt. På Grønland i Oslo skaper narkotikarelatert aktivitet fortvilelse.
  • Daniel Røed-Johansen
    Daniel Røed-Johansen
    Journalist

Onsdag presenterer Politidirektoratet overordnede tall for kriminalitetsbildet i året som gikk.

Et av funnene som peker seg ut, er nedgangen i antall anmeldte narkotikalovbrudd. Fra 2018 til 2019 var det en nedgang på 11,3 prosentpoeng. Siden 2015 har nedgangen vært på 29,9 prosentpoeng:

Politiet opplyser at antallet «i stor grad styres av politiets innsats og prioriteringer», og at «nedgangen de senere årene gjenspeiler at politiet har hatt mindre oppmerksomhet mot å avdekke og straffeforfølge saker som alene gjelder ulovlig bruk av narkotika».

Samtidig sier politiet at det har vært en liten økning i registrerte saker om grove narkotikaovertredelser.

Les også

Rett utenfor barnehagen henger gjengene: – Vi blir møtt med hånflir og trusler

Grønland-aktør pekte på narkobrukere

De siste dagene har Aftenposten skrevet om gårdeieres og bedrifters bekymring for utviklingen på Grønland.

De forteller om kriminelle grupperinger som selger narkotika, og unge lovbrytere som begår vold og ran. Politiet bekrefter at situasjonen på Grønland har forverret seg, «særlig det siste året».

Flere har etterlyst en langt større polititilstedeværele. Kaisar Ali, som har jobbet med sikkerhet på Grønland siden 2005, rettet også en pekefinger mot brukerne.

– Selgerne er ofte unge og kan ikke straffes. Mens jeg har sett folk med barnevogn og i gode jobber som handler av dem. Det er de som bør tas, for det er de som har noe å tape, sa han til Aftenposten tirsdag.

Ali mener at politiet må gå målrettet etter de som kjøper.

Samtidig har det gjennom årene vært en rekke debatter om at politiet har brukt for mye ressurser på å gå etter rusmisbrukere.

– Tallene må ikke forstås dithen at politiet nå aksepterer narkotikabruk. Politiet ser stadig hvordan omsetning av narkotika, selv i små mengder, bidrar til å finansiere organisert nasjonal – og internasjonal kriminalitet, sier Benedicte Bjørnland i en uttalelse.

Politidirektøren understreker at politiet «skal fortsette å jobbe aktivt mot disse kriminelle miljøene».

Les også

Drømmen var at dette skulle bli en av Oslos fineste gater. Så kom gjengene.

Nedgang i seksuallovbrudd

Et annet hovedfunn fra de nasjonale tallene er en nedgang i antall anmeldte seksuallovbrudd. En av forklaringene som trekkes frem, er at man i 2019 har brukt mye ressurser på å følge opp omfattende saker fra tidligere år. Flere av disse er overgrepssaker på nett med mange ofre.

Politiet poengterer at det trolig er store mørketall innenfor dette området.

Saksbehandlingen for disse sakene har økt. For å forklare dette, peker politiet spesielt på økningen i nettovergrepssaker. Bjørnland mener politiet må bli bedre til å håndtere dette feltet.

Det var i fjor en liten økning i antall anmeldte voldslovbrudd. Totalt var det en nedgang i anmeldte straffesaker på 2,4 prosentpoeng fra 2018 til 2019.


Rettelse:

I en tidligere versjon av denne artikkelen, sto det: «Det var i fjor en liten økning i antall anmeldte voldslovbrudd, men sammenlignet med 2015 er økningen på hele 16,4 prosentpoeng».

Tallene var hentet fra Politidirektoratets statistikk. I en artikkel publisert 11.2 dokumenterer faktisk.no at tallene fra POD ikke gir et riktig bilde: I Politidirektoratets egne rapporter står det at hovedårsaken til økningen er at definisjonen av voldsforbrytelser ble endret i oktober 2015 etter at den nye straffeloven trådte i kraft. Tallene før og etter dette tidspunktet beskriver altså forskjellige størrelser, og kan ikke sammenlignes med hverandre. Hvis vi ser på tall som er basert på samme definisjon av voldsanmeldelser, har antall voldsanmeldelser ifølge Politidirektoratet økt med om lag 6 prosent, ikke 16,4 prosent.

Aftenpostens artikkel er derfor rettet.

Les mer om

  1. Narkotika
  2. Politiet