Oslo

Velkommen rusreform

En rekke stoffmisbrukere har overfor Aftenposten påpekt det urimelige i at de, i motsetning til alle andre syke mennesker, må utredes av sosialkontorene før de får hjelp mot sykdommen sin. For dem åpner det seg muligheter til en helt annen hverdag, når sosialminister Ingjerd Schou erklærer at "heretter skal ingen narkomane behøve å gjøre seg til sosialklienter for å få hjelp". Mottoet for den nye sosialministeren er "fra Plata til Rikshospitalet". Det er da også på høy tid at myndighetene engasjerer seg for å få gjort noe med de fornedrende forhold for de narkomane på Plata på sjøsiden av Oslo S.En syk narkoman blir fra nyttår av helsevesenets, ikke sosialkontorets, ansvar. For fremtiden skal de narkomane og deres familier vite hvor de skal henvende seg, og der skal hjelpen være lett tilgjengelig i erkjennelsen av at narkomane som alle andre syke har rett til nødvendig behandling.Sosialministeren tar med andre ord konsekvensen av at Aftenpostens serie om rusmiddelomsorgen har vist hvor vanskelig, bredt og sammensatt dette problemkompleks er. Norge har i dag anslagsvis 13000 tunge misbrukere. Et forsøksprosjekt i 12 kommuner har avdekket en helsetilstand hos narkomane som man hittil har trodd bare gjorde seg gjeldende i utviklingsland. Store smerter, underernæring, tannbetennelser, hepatitt, sår og byller er hverdagen.I disse kommuner er det gitt et såkalt lavterskel helsetilbud til de tyngste narkomane. Prosjektet er blitt oppsøkt av mennesker som enten har vært avvist av helsevesenet eller selv har vegret seg for å oppsøke det. Nå sier sosialministeren at hun har som ambisjon at dette skal bli et permanent tilbud.Dessuten kan metadonprosjektene gå lysere tider i møte. "Vi må få ryddet unna køen, og hvis det stemmer at kriteriene er så strenge at de hindrer at narkomane får et nødvendig tilbud, må jeg se om vi skal gjøre noe med det," sier sosialministeren.

Ekspertene er langt fra enige om hva som hjelper i narkotikaomsorgen. Hovedproblemet er imidlertid at norsk rusomsorg i dag er et villnis. Sosialministeren gjør rett i å prioritere arbeidet for å etablere et bedre og tverrfaglig samarbeid. Beslutningen om å gjøre helsevesenet til hovedansvarlig er en god begynnelse.Vi trenger den rusreform sosialministeren nå varsler.