Promillegrense, 12-årsgrense og hjelmpåbud: Nå strammes reglene for elsparkesykler kraftig inn

Gangfart på fortau og bot for flere enn én på sparkesykkelen er andre mulige tiltak. Staten vil rydde opp i elektrisk kaos.

Trafikkreglene strammes inn for elsparkesyklister.

Villkjøring, parkeringskaos og til dels amper stemning på gateplan. Elsparkesyklenes massive inntog de siste par årene har satt fyr i debatt og sinn i kok.

Mange har etterlyst strengere regulering, og nå kommer samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) dem i møte. I dag sendes et forslag om endret regelverk for små elektriske kjøretøyer ut på høring.

– Elsparkesyklene er et positivt tilskudd i bymiljøet og bidrar til økt mobilitet. Samtidig ser vi store utfordringer med dem, særlig fordi de er blitt så mange, sier Hareide.

Samlet sett er det aktuelt å gjøre en rekke endringer i veitrafikklovgivningen for å håndtere de utfordringene vi ser, legger han til.

Dette kan gi bot til våren hvis nye regler blir vedtatt.

Bot og bedring?

Det er Statens vegvesen som har hatt oppdraget med å utrede forslag til nytt regelverk. Her er noen av de viktigste forslagene:

  • Promillegrense for kjøring med elsparkesykkel på 0,2. Det er på linje med reglene for andre motorkjøretøyer.
  • En nedre aldersgrense på 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for alle under 15 år.
  • Det er også aktuelt med fartsgrense på 6 km/t («gangfart») ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.
  • Mulighet for å ilegge bot om det er flere enn én person på elsparkesykkelen.

Veivesenet vil også gi kommunene tydeligere hjemmel for å regulere parkering og bruk på offentlig gategrunn. Oslo kommune, for eksempel, skal da kunne gi bot for overtredelser.

Les også

København forbyr utleie av elsparkesykler på gaten i store deler av byen

Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet vil rydde opp i kaoset og lanserer en serie nye trafikkregler.

Innfører ny kategori kjøretøy

Til nå har elsparkesykler falt mellom to stoler i kjøretøyforskriften. Selv om de bruker motor, har de vært regulert som sykkel.

Som en del av opprydningen foreslår Veivesenet å opprette en ny kategori: «liten elektrisk motorvogn.» Her faller elsparkesykler inn sammen med for eksempel Segways.

Dette er bakgrunnen for at etaten forslår aldersgrense, hjelmpåbud og fartsgrense som en del av tiltakene.

– Det gjelder å finne en balanse. Vi ønsker ikke å strupe en ny bransje. Men vi ønsker ordnede forhold for alle trafikanter, sier seniorrådgiver Annette Hauge i Statens vegvesen i en uttalelse.

Dermed åpnes det opp for en ny serie skilt. Dette gir igjen kommuner mulighet til å innføre særskilte soner med P-forbud, fartsgrense eller bruksforbud.

I høringsnotatet fra Statens vegvesen legges det stor vekt på trafikksikkerheten.

Skadeflom på legevakten

Legevakten i Oslo har registrert et stort antall ulykker med elsparkesykkel involvert.

Ifølge Statens vegvesens rapport ble det registrert 1607 skader som måtte behandles ved legevakten, i perioden mars 2019–august 2020.

I fire av ti ulykker ble det registrert bruk av alkohol og/eller andre rusmidler, ifølge rapporten.

I sommer gikk overlege Henrik Siverts på Oslo skadelegevakt ut med en bønn om å sperre for bruk om natten.

Veivesenet ønsker imidlertid ikke et generelt nattforbud. Et argument er at elsparkesykkel vurderes som et godt transportmiddel i bynatten når busser, trikker og T-baner slutter å gå.

I stedet argumenterer de altså for en promillegrense, slik enkelte aktører allerede har foreslått.

Les også

Sparkesykkelselskap vil stanse fyllekjøring med promillegrense og politi

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) slår et slag for hjelm, også når man bruker elsparkesykkel. Det kan bli påbudt for brukere under 15 år.

Bred høring

Konkret hvilke regler som vil bli vedtatt, er ikke klart. Forslagene til nytt regelverk skal nå ut på høring.

Tiltakene Statens vegvesen har skissert, er mer å betrakte som en slags meny.

– Høringsinstansenes syn vil være et viktig grunnlag når jeg etter høringen skal ta stilling til hvilke forslag jeg skal gå videre med, sier Hareide.

Uansett ligger det an til en kraftig opprydning og innstramming neste år.

– Det er et klart mål at nødvendige regelverksendringer skal være på plass til våren 2021, sier Hareide.