Oslo

- E18-prosjektet hviler på et skjørt fundament

Byrådet i Oslo vil akseptere en ny E18 hvis det kan garanteres at den ikke gir økt biltrafikk inn til Oslo. Tilhengerne av ny E18 sier høye bompengesatser vil sikre dette. Men er det mulig å garantere det?

Slik ser den nye E18 ut, slik planene foreligger nå: 6-felts motorvei, med brede skuldre. 2-felts separat busstrasé, samt en egen sykkelekspressvei.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Ass. dir. på Transportøkonomisk institutt (TØI), Kjell Werner Johansen, sier det ikke er noen plan eller vedtak i E18-prosjektet som kan hindre trafikkvekst på den planlagte E18 Vestkorridoren.

— Slik planene fremstår nå, så skal veien først betales ned med bompenger over 15-20 år, og så skal man åpne slusene. Det virker ikke veldig lurt.

— Det er litt merkelig å øke veikapasiteten på hovedveien inn mot Oslo, uten samtidig å legge inn varige restriksjoner, sier Johansen.

Les også:

Les også

Oslo-byrådet går inn for færre bilfelt på E18

Han mener det ikke er noen tvil om at det vil bli mer biltrafikk inn til Oslo hvis bomsnittene — som er planlagt på den nye veien for å betale ned veien - forsvinner når veien er nedbetalt. Norsk og internasjonal forskning er her helt entydig, ifølge Johansen.

- Politikernes forutsetning om at det ikke skal bli økt biltrafikk inn til Oslo hviler derfor på et skjørt fundament.

Kjelll Werner Johansen

Johansen sier det er vanskelig ikke å se på planene for nye E18, slik de nå foreligger, som et kapasitetsutvidende tiltak, slik også det nye byrådet mener det er.

— Mye av køproblemene på E18 ville ha vært løst hvis man allerede nå startet med de høye bomavgiftene som er planlagt innført når veien er ferdig bygget. Det er et kjempeparadoks. I stedet velger man heller å bygge ny vei med økt kapasitet, og så bomfinansiere. Dette henger ikke på greip.

Ingen avtale

Det foreligger ingen avtale, eller plan, om en vedvarende høy trafikantbetaling for en ny E18 utover perioden som går med til å nedbetale veien. Men i en planbeskrivelse fra Staten vegvesen er etaten tydelig på at en videreføring av høye bompengesatser. også etter at veien er nedbetalt, vil være avgjørende for å unngå trafikkøkning.

Les hva Rasmus Hansson mener:

Les også

- Stadig flere vil redusere biltrafikken

I den samme rapporten slår også Statens vegvesen fast at det, med dagens lovverk, ikke er mulig å innføre en permanent vegprising. Man er avhengig av at fremtidens politikere vil stå oppreist og fortsette med en høy veiprising, selv etter at veien er nedbetalt.

Les hva samferdselsministeren og lederen av transportkomiteen mener:

Les også

Åpner for færre bilfelt på E18

Gruppeleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, sier han ikke ønsker en økning av trafikken på E18 inn til Oslo.

Eirik Lae Solberg

— Det gjelder også om 20 år eller mer når veien er nedbetalt. Men hvilke virkemidler som må tas i bruk for å sikre dette er det for tidlig å konkludere med nå.

Solberg peker på at det er planlagt tre nye bomsnitt mellom Asker og Lysaker som han mener i praksis vil bidra til at trafikken ikke øker.

- Men mer vei vil gi mer trafikk, sier forskerne?

— Da har de ikke tatt høyde for økt trafikantbetaling. Vi vet at biltrafikken reduseres når avgiftene økes.

Solberg peker på at det er bred politisk enighet om vedvarende høy trafikantbetaling. Han tror derfor at risikoen for at enigheten brytes er liten.

- Kjell Werner Johansen sier det hele hviler på et skjørt fundament?

— Det er mye som er usikkert, så langt frem i tid. Den teknologiske utviklingen vil forhåpentlig ha gitt oss en tilnærmet utslippsfri bilpark

Vil ha trafikantbetaling for all fremtid

Leder for samferdselsutvalget i Akershus, Solveig Schytz (V) er også trygg på at E18-utbyggingen ikke skal føre til økt trafikk inn til Oslo, også etter at veien er nedbetalt.

— Hva slags bompengeløsning vi skal ha for årene som kommer blir del av reforhandlingen av Oslopakke 3. Men vi må fortsette med trafikantbetaling eller andre tiltak for å begrense trafikken også etter at veien er nedbetalt. Det er en forutsetning for å unngå trafikkvekst, sier Schytz.

Solveig Schytz

— Men dette vil vel til slutt være en beslutning som politikerne fatter om 20-30 år. Er det ikke usikkert om det da vil være politisk flertall for fortsatt høy veiprising for å avvise trafikk på en ny og bredere vei?

Tror på kloke politikere

— Jeg har tiltro til at politikere også fremover vil forvalte dette klokt, sier Schytz.

- Men i alle fall Frp vil kjempe imot. Det kan vel ikke utelukkes at et annet politisk flertall om noen tiår kan si nei?

— Jo, det er klart at dette hviler på at også politikere i fremtiden er ansvarlige, men det må vi kunne stole på at de er.

Les hva forskerne mener om ny E18:

Les også

Kaoset uteble på Smestad - ekspertene vil droppe E18-utbyggingen

— Forskningsleder på TØI, Aud Tennøy, mener det er lite sannsynlig at politikere i fremtiden vil være i stand til å sørge for at den til enhver tid gjeldende veikapasitet ikke utnyttes fullt ut? Hva tenker du om det?

- Trist at forskere ikke har tiltro til politikere

— En fornyelse av E18 handler om mye mer enn antall kvadratmeter vei. Vi må ta grep for å gjøre noe med støv-og støyproblemer i Asker og Bærum, gi muligheter for byutvikling uten E18 som barriære og sikre god framkommelighet for buss og sykkel. At forskere ikke har tro på at politikere nå og i fremtiden har vilje og evne til å ta grep og sette inn tiltak for å nå både klimamål og de andre målene som er viktig i dette prosjektet er trist. Oslopakke 3-samarbeidet har jo nettop vist at vi klarer det, sier Schytz.

Les også:

Les også

Hva skjer med E18 under det nye byrådet? 

Kjell Werner Johansen sier han har forståelse for at det er behov for, gjennom en ny E18, å legge til rette for byutviklingsprosjekter i Sandvika og Asker som skjermer mot forurensing og at det samtidig blir egne buss— og sykkelfelt.

— Men når man samtidig øker veikapasiteten så er det vanskelig å se for seg at det ikke også blir mer biltrafikk, også inn til Oslo, sier han.

Haltbrekken roser byrådet

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet roser Oslo-byrådet. Han har ingen tro på at det vil være mulig å ha så høye bomtakster at trafikkvekst kan unngås på en ny E18.

Lars Haltbrekken

— Du skal ha tøffe politikere som vil vedta så høye bomtakster at en slik trafikkvekst unngås, sier Haltbrekken og viser til motstanden i bl.a. Akershus Høyre i dag mot å øke bompengesatsene eller bruke rushtidsavgift for å redusere støy, forurensing og utslipp.

Ikke troverdig av Akershus Høyre

— Det er sterkt motstand i Akershus Høyre mot å gjør noe slikt i dag, selv om behovet er der. Da er det ikke troverdig når Akershus Høyre samtidig sier de vil ha en skyhøy bompengebetaling på E18 for all fremtid , for å unngå trafikkøkning.

Vil du vite hva partiene sa før valget?

Les også

Dette er veiene og T-banene partiene vil prioritere

— Og hvorfor bygge en vei som ikke skal brukes fullt ut? Er det ikke da mer fornuftig å la være å øke veikapasiteten?

— Et annet problem er at E18 utbyggingen vil kreve en stor andel av bompengeinntektene fra regionen. Dette vil gå utover satsingen på kollektivtrafikken.

Les også

  1. «Oslobyrådet setter Oslopakke 3 i spill»

  2. Abid Raja (V): - Staten må bidra med minst 50 prosent til Fornebubanen

  3. Bygg ut tog og T-baner, skrinlegg veiutbygging og fortett Oslo vest | Petter Næss og Inger-Lise Saglie

  4. Byrådet råder Stortinget til å bevilge 200 millioner til veien byrådet ikke vil ha

  5. Ap på Stortinget: Vi fortsetter med ny E18

  6. Barnefamilier på østkanten er vinnere med nytt byråd