Borettslag gjør opprør mot Hafslund Varme

12 borettslag på Holmlia har slått seg sammen og gått til kamp mot Hafslund Varme, som de opplever som en arrogant monopolist med høye priser og dårlig beredskap.

Oddbjørn Andestad føler at han og tusenvis av beboere i Søndre Nordstrand er fanget i Hafslunds fjernvarmenett. Nå ser de på muligheter for å endre energikilde.

— Her lekker det overalt. Vi er veldig plaget av lekkasjer i fjernvarmeanlegget. Det gikk vel rett og slett for fort under byggeboomen på 80-tallet, sier vaktmester Snorre Rennan i det han låser oss inn i en varmesentral under en terrasseblokk på Holmlia.

— Men det skal Hafslund ha, de kommer og ordner opp hver gang.

Står samlet

Men ellers er ikke entusiasmen for Hafslund Varme stor i området. 12 borettslag med 2500 leiligheter, som har gått sammen i en stiftelsen Min Varme for å stå samlet og sterkere, har valgt å ikke undertegne en ny avtale med Hafslund.

— Det er flere grunner til det, sier leder Oddbjørn Andestad i stiftelsen

— Vi er misfornøyd med prisen, som Hafslund har skrudd opp to ganger bare de siste tre månedene.

Andestad hevder prisen på fjernvarme nå er vesentlig høyere enn strømprisen.

Måleren tikker og går, og måler energien inn i borettslaget. Men hver enkelt brukers forbruk blir ikke målt.

— Ett poeng her er at Hafslund nekter å gå inn på et system, som strømbrukerne har, hvor forbruket måles i hver leilighet. VI må samlet betale for det som registreres inn i borettslaget. Det motiverer ikke folk til å spare energi.I tillegg har borettslaget et gjennomsnittlig energitap på 12 prosent i det interne anlegget, som Hafslund Varme drifter.

- Energitapet må vi brukere betale. Det medfører at vi betaler minst ti prosent mer enn vi ville gjort med elektrisk energi. I ekstreme tilfeller er forskjellen 40 prosent, sier Andestad.

— Målerne er så upresise at vi for noen år siden fikk tilbake to millioner som vi hadde betalt for mye, etter selv å ha sendt målerne til Sverige for en kontroll som Hafslund nektet å gjøre.

Lekkasjer og vannskader

Borettslaget opplever stadige lekkasjer og små og litt større brudd i ledningsnettet.

— Det kan både skyldes dårlig sveising, varierende rørkvalitet og - ikke minst - at anlegget nå er 30 år gammelt. Brudden fører til at trykket faller, og at leveringen av varmt vann og varme kan falle helt ut i de øverste leilighetene, forteller Andestad

Varslingsprosedyrene ved uhell er blitt marginalt bedre, men er langt fra gode, mener stiftelsen. Lekkasjene skaper skader og følgeskader som borettslagene må ta på sin forsikring, noe som gjør at de får høyere premie, selv om vannskadene skyldes feil i et anlegg Hafslund Varme eier.

Andestad mener Hafslund Varme ikke innfrir kravet om å føre systematisk vedlikehold på «sekundærnettet » som de overtok i 1994:

— Vi mener de kun utbedrer skader, og at skadeomfanget er økende.

Får ikke bruke strøm

Problemet til Andestad, og veldig mange andre i Oslo, er at de ikke har noe valg. Boligene er basert på fjernvarme, og det er Hafslund som leverer.

— Og det gjenspeiles i forhandlinger. Vi handler alene energi for 30 millioner i året, likevel opplever vi ingen velvilje fra Hafslunds side. Snarer tvert imot. De utnytter sitt monopol til for eksempel å nekte folk å legge gulvvarme basert på strøm.

Et forslag fra brukerne om kun å bruke fjernvarmen som varmt vann, og bruke strøm til oppvarming, ble avvist av Hafslund med at de måtte ta alt eller ingenting.

— Vi – jeg har også fått mange henvendelser fra misfornøyde kunder andre steder i Oslo – er så lei og oppgitt over monopolistens fremferd, at vi ser på alternative energikilder. Men det blir dyrt å bygge om anleggene.

- Dessuten er det politisk ukorrekt, fjernvarme er ressurs- og miljøvennlig og fremtidsrettet?

— Kanskje, vi er ikke så sikre på det, men vi mener uansett det er urimelig at vi skal betale for politikernes visjoner.

MinVarme har gjort et forsøk på å få kjøpe varmen selv, direkte fra Gjenvinningsetatens anlegg på Klemetsrud. Men det er ikke mulig:

— Nei, sier Andestad, – vi fikk beskjed om at den var solgt til Hafslund Varme i 30 år fremover.

Hafslund: - Generelt fornøyde kunder

— Vi opplever generelt at våre kunder er fornøyde og synes det er beklagelig hvis MinVarme har et annet inntrykk. Vi har opplevd dialogen med dem som konstruktiv, sier informasjonssjef Morten Schau i Hafslund.

Schau avviser at fjernvarme er blitt dyrere enn strøm:

— Prisene varierer, akkurat som i kraftmarkedet. Men energiloven sier at prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. Det forholder vi oss til. 1. april gikk mange av våre abonnenter på Søndre Nordstrand over fra en spesialavtale til den avtalen som alle andre brukere i Oslo har. Fra 1. juli ble rabatten i forhold til strøm redusert fra fem til to prosent for alle, sier Schau.

— Vi mener det ikke var urimelig, og de er fortsatt beskyttet av Energiloven.

Men at Hafslund Varme har monopol på levering av fjernvarme i Oslo, er uomtvistelig.

— Det er ikke samfunnsmessig rasjonelt å bygge dobbel infrastruktur av denne typen. Hafslund har investert over fem milliarder kroner i fjernvarmenettet. I avtalene er det definert at fjernvarmen skal dekke hele oppvarmingsbehovet, og våre anlegg er dimensjonert for det. For at Hafslund Varme skal ha inntjening på leveransen, er vi avhengige av at kunden bruker fjernvarme til all oppvarming.

— Men kundene kan knytte en annen energikilde til sine vannbårne anlegg. Avtalene de har med Hafslund Varme har kun ett års oppsigelsestid, så de har stor frihet til å bruke andre energikilder, sier Schau.

Han ser ikke bort fra at enkelte borettslag kan ha dårlig driftssikkerhet på sine interne nett, men viser til at det skyldes forhold fra før Hafslund kom inn i bildet:

— Etter ønske fra Oslo kommune, inngikk det som da het Oslo Energi «Sekundærnettavtalen for Søndre Nordstrand» i 1995. I utgangspunktet ønsket vi ikke avtalen som innebar at vi overtok eierskap, drift- og vedlikeholdsansvar også for nettet på andre siden av «gruppesentralen» som fra opprinnelsen av var ansvarsskillet mellom oss og det enkelte borettslag/sameie. Avtalen definerte også målepunktene for leveransen.

— Nettet var bygd av utbyggerne på Søndre Nordstrand på 80-tallet, og hadde en annen standard enn den som da ble benyttet i våre naboland. Lekkasjer oppsto allerede etter ti år. Men brukerne har opplevd en vesentlig forbedring av både leveransekvalitet, vedlikehold og oppfølging av lekkasjer etter at Hafslund Varme overtok det som tidligere var brukernes ansvar, sier Schau, som understreker at de mener beredskapen deres er god.

— Men vi jobber selvfølgelig kontinuerlig for å forbedre den.