Ny rapport: Billigere, mer fleksibelt og lavere risiko å bygge nytt sykehus på Ullevål

Hvor skal Oslos nye sykehus ligge? En uavhengig arbeidsgruppe vil skrote statens plan om sykehus-høyblokker på Gaustad.

Illustrasjonen til venstre viser de planlagte sykehus-bygningene på Gaustad. Illustrasjonen til høyre viser en mulig utbygging av hele Ullevål-området i fremtiden, hvor også dagens Rikshospital har fått plass – alt sammen i blokker på under åtte etasjer.
  • Christian Sørgjerd

Oslo trenger et nytt sykehus, eller egentlig flere. Det er alle enige om.

Men enigheten stanser der.

Helse Sør-Øst, det statlige foretaket som driver sykehusene på Østlandet, bestemte seg for flere år siden. De ønsker å bygge et nytt storsykehus i høyden på Gaustad, samlokalisert med Rikshospitalet. Parallelt vil de bygge et nytt sykehus på Aker. Alt skal gjøres i én jafs.

Denne vinteren og våren har planen møtt kraftig motbør: Fra ansattes organisasjoner og representanter, fra ulike fagpersoner og fra deler av opposisjonen på Stortinget.

Nå har en uavhengig arbeidsgruppe, bestående av sykehusarkitekter, planleggere og andre fagpersoner, skrevet en motmelding. De har bred erfaring med sykehusutvikling, men sitter ikke selv på innsiden av prosessene.

Deres anbefaling er klar: Dropp Gaustad-planen, sats på Ullevål i stedet.

Les også

KOMMENTAR: Nå øker protestene i styrke mot storsykehuset på Gaustad. Men bryr folk seg, egentlig, spør Andreas Slettholm

Presenterer alternativ løsning

Arbeidsgruppen setter frem et konkret alternativ: Bygg først nytt lokalsykehus på Aker, bygg deretter ut mer trinnvis på Ullevål. Slik kan man fullt utnytte den resterende levetiden av dagens bygningsmasse der, mener de.

Ullevål-tomten har plass nok, og det er allerede regulert til sykehusdrift med bygninger inntil åtte etasjer. Det gjør byggeprosesser her mindre kompliserte, og man trenger ikke spikre planen på forhånd, men får større rom til å gjøre tilpasninger underveis. Det gjør prosjektet mindre risikabelt, mener de.

Det har lagt samme konstansberegninger til grunn som Helse Sør-Øst gjør. De mener at en løsning slik den de skisserer, vil bli vesentlig rimeligere, blant annet fordi det ikke på samme måte trengs ett stort låneopptak, men i stedet kan finansieringen gjøres gradvis.

«Man unngår å ta en beslutning som binder en til et betydelig forutbestemt investeringsløft uten mulighet til å kunne justere kursen underveis», konkluderer rapporten.

– Vi ønsker å vise at det finnes et alternativ som ikke er utredet skikkelig, sier Eiliff Holte.

Holte er en av medforfatterne. Han har mangeårig erfaring med kvalitetssikring av store, offentlige prosjekter.

Les også

DEBATT: Alternative løsninger må utredes, ikke bare «belyses», skriver 16 overleger og professorer

Hva skjer når Riksen må rehabiliteres?

Arbeidsgruppen mener den største gevinsten vil være på lang sikt.

Hvis det bygges nytt sykehus på Gaustad, vil dette stå klart tidlig på 2030-tallet. Da vil det være få år til bygningsmassen til dagens Rikshospital må rehabiliteres. Hva skjer da, spør de.

Tomten på Gaustad er for liten til å bygge nytt, i stedet står man overfor en komplisert byggeprosess, samtidig som sykehuset må være i drift.

Deres alternativ er å da ta i bruk de ledige delene av Ullevål-tomten. Da kan man bygge nytt og deretter flytte virksomheten over, uten å forstyrre sykehusdriften.

– Hvis de bygger ut slik de nå planlegger, har de et kjempeproblem den dagen Rikshospitalet må bygges om og rehabiliteres. Dette er en uløst side med Helse Sør-Østs plan, sier Holte.

Det har vært flere demonstrasjoner til forsvar for Ullevål sykehus det siste året, uten at de har trukket de helt store folkemengdende sammenliknet med sykehusdemonstrasjoner ellers i landet. Aina Stenersen (Frp) er blant dem som ønsker en Ullevål-løsning skikkelig utredet.

Aftenposten har stilt Helse Sør-Øst spørsmål om hvordan foretakets plan for Rikshospitalet ser ut. De har valgt å gi en generell kommentar.

– Helse Sør-Øst vil med interesse lese rapporten når den blir lagt frem. Det er bra det er en offentlig debatt om så store og viktige prosjekter, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande.

Les også

DEBATT: Målet har vært at alle skal bli hørt. Men alle kan ikke få viljen sin, skriver sykehusdirektør

Ullevål skal «belyses»

I styremøtet i Helse Sør-Øst i slutten av januar besluttet flertallet å gå videre med Gaustad-planen. De ansattes representanter stemte imot. Men et stykke på vei kom styret kritikerne i møte, de vedtok at «Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad».

Dette arbeidet skal legges frem offentlig før sommeren. Da vil det bli redegjort for hva som tidligere er utredet om en Ullevål-løsning, altså hvorfor en slik løsning ble lagt til side.

– Vårt styre vedtok 31. januar at vi i samarbeid med Oslo universitetssykehus skal se nærmere på muligheten til å utvikle tomten på Ullevål som alternativ til Gaustad. Dette arbeidet pågår nå, og planen er at styret får dette til behandling på sitt møte i juni, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande.

Eilif Holte mener en «belysning» ikke er godt nok. Hans oppfordring til helseministeren er klar:

– Vi ønsker en fullverdig utredning. Vår rapport er på ingen måte det, men den viser et veldig interessant potensial, som må vurderes.

– Ville det ikke vært bedre å vente til Helse Sør-Østs belysning er klar?

– Vi er ikke sikre på at de ser de samme mulighetene som vi har sett. Da er det bedre at vi kommer med dette i forkant, så kan de eventuelt ta det med i sine vurderinger.