Ny rapport om helsehusene i Oslo: Ullern helsehus hadde færrest sykepleiere og flest ufaglærte

I 2022 hadde Ullern helsehus en vikarbruk på 45 prosent. Og på Lilleborg helsehus hadde én sykepleier alene sykepleieransvar for opptil 25 pasienter i helgene. Det er blant funnene i kommunerevisjonens rapport.

Ullern helsehus har vært mye omtalt de siste månedene.

De siste månedene har det stormet rundt eldreomsorgen i Oslo. Flere medier har skrevet om kritikkverdige forhold og grov omsorgssvikt ved helsehusene, spesielt Ullern helsehus.

Historiene som gikk igjen, handler om manglende omsorg, lite bemanning og ansatte som ikke kommer når pasientene ringer.

Byrådet i Oslo har fått sterk kritikk for forholdene i eldreomsorgen. Sakene førte blant annet til tilsyn fra statsforvalteren, ekstern granskning og høring av daværende helsebyråd Robert Steen (Ap).

Han gikk av som helsebyråd i februar.

Siden desember har kommunerevisjonenkommunerevisjonenKommunerevisjonen i Oslo er kommunens valgte revisor. Kommunerevisjonen er organisert som en etat i kommunen, og har 45 heltidsansatte. undersøkt forholdene ved helsehusene på oppdrag fra kontrollutvalgetkontrollutvalgetKontrollutvalget fører tilsyn med kommunens virksomheter på vegne av Oslo bystyre. Bystyret velger kontrollutvalgets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer for den kommunale valgperioden på fire år.. Nå er rapporten klar.

Den avdekker at Ullern helsehus hadde en langt lavere andel sykepleiere og større andel ufaglærte i bemanningen enn de andre helsehusene.

25 pasienter på én sykepleier

Oslo kommune har i dag fire helsehus: Ullern, Solvang, Rysen og Solfjellshøgda. Bemanningen og kompetansen varierer blant de fire, ifølge rapporten.

Funnene er basert på tall fra 2022:

  • Solfjellshøgda helsehus planla med omtrent like mange personer på dagvakt og kveldsvakt på hverdagene som i helger.
  • Ved de andre tre helsehusene ble planlagt med lavere bemanning på kvelder og i helger.
  • Ullern helsehus hadde en langt lavere andel sykepleiere i den faktiske bemanningen enn de andre helsehusene.
  • Ullern helsehus hadde også en større andel ufaglærte i den faktiske bemanningen enn de andre.

Felles for alle de fire helsehusene er at det ble planlagt med langt færre sykepleiere på kveldsvakter og i helger enn på dagvakt.

Ved Ullern helsehus ble det på enkelte vakter både på hverdager og i helger planlagt med kun én sykepleier på hver avdeling.

På Lilleborg helsehus gjaldt det samme på enkelte vakter i helger. Det vil si at én sykepleier alene kunne ha sykepleieransvar for opptil 25 pasienter.

45 prosent vikarer ved Ullern helsehus

Undersøkelsen avdekker også store sprik i bruken av vikarer:

  • Vikarbruken i 2022 varierte fra 26 prosent ved Solvang helsehus til 45 prosent ved Ullern helsehus.
  • Ved alle helsehusene var det benyttet færre sykepleiere enn planlagt i den faktiske bemanningen.

«Det indikerer at sykepleiere i et visst omfang ble erstattet av personell med lavere kompetanse», skriver kommunerevisjonen.

Ved alle helsehusene var det også flere ufaglærte i den faktiske bemanningen enn det som var planlagt.

«Det største negative avviket mellom planlagt og faktisk bemanning var blant fysioterapeuter, ergoterapeuter og leger, hvor det var færre i den faktiske bemanningen enn det som var planlagt», skriver kommunerevisjonen også.

Det største avviket blant disse var ved Solvang helsehus, der faktisk bemanning av leger kun utgjorde 75 prosent av den planlagte bemanningen.

Færre pleiere enn det er budsjettert for

Funnene får kontrollutvalget til å reagere.

«Kontrollutvalget ser med bekymring på funnene i Kommunerevisjonens kartleggende undersøkelse av bemanning og kompetanse ved helsehusene. Utvalget mener funnene bør være nyttige i de videre undersøkelsene rettet mot helsehusene i Oslo, og i kommunens pågående forbedringsarbeid», heter det i forslag til vedtak i utvalget.

Kommunerevisjonen konkluderer også med at ingen av helsehusene hadde, totalt sett, oppnådd den såkalte pleiefaktoren.

Pleiefaktor beskriver bemanningsforholdet mellom antall sengeplasser og antall pleiere rundt sengeplassen.

Det er dette tallet Sykehjemsetaten bruker for å budsjettere antall plasser. De fleste avdelingene hadde lavere oppnådd pleiefaktor enn normen tilsa.

Verst var det ved Solvang helsehus, som hadde 9,8 prosent lavere pleiefaktor enn normen tilsier.