Ni av ti innsatte viser tegn på psykiske lidelser

92 prosent viser tegn på psykiske lidelser, og 18 prosent har ADHD. Det er betydelig høyere enn i befolkningen forøvrig.

afp000810765-2.jpg

Tallene er hentet fra en undersøkelse gjort av Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels— og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst (Sifer) og Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Rapporten ble publisert i november.

— Det har i lang tid vært behov for og et ønske om å kartlegge forekomsten av psykiske lidelser, fordi tidligere undersøkelser viser stor variasjon, forteller prosjektleder Victoria Cramer.

Seks av ti har flere lidelser

Deltagerne har gjennomgått et personlig intervju gjennomført av helsepersonell med erfaring fra fengselspsykiatrien. Undersøkelsen viser at så mange som 60 prosent hadde to eller flere lidelser samtidig, kalt samsykdom.

— Dette er et viktig funn fordi resultatet fra denne analysen gir et mer nyansert bilde av fordelingen av lidelsene hos de innsatte og sannsynliggjør det lidelsesaspektet denne gruppen har, forteller Cramer.

Mest omfattende undersøkelse

ADHD ble kartlagt med tre selvutfyllingsskjemaer. Innsatte som rapporterte symptomer på ADHD ble også kartlagt retrospektivt fordi man må ha hatt symptomer som barn for å ha ADHD som voksen, forklarer hun.

Cramer understreker at resultatene gir et kvalifisert anslag på forekomst av psykiske lidelser i utvalget, men at de ikke er kliniske sykdomsdiagnoser. Rapporten omfatter derfor ikke behandlingsbehovet for denne gruppen.

Undersøkelsen er den mest omfattende som er gjort i Norge på dette feltet. Mens tidligere undersøkelser for eksempel har konsentrert seg om noen diagnosegrupper og er blitt gjennomført i enkelte fengsler, er de intervjuede i denne kartleggingen dømt innen alle lovbruddskategorier og soner i fengsler i hele landet. 857 kvinner og menn deltok fra 47 fengsler i alt.

afp000810765-2.jpg