Planlegger å rive deler av Rikshospitalet for å få plass til nytt storsykehus. De ansatte ber på ny om en «timeout».

Arbeidet kan begynne allerede neste høst. Tillitsvalgte mener planene er presset frem.

Kristin Hovland, leder for Oslo legeforening, var én av de fremmøtte som holdt appell utenfor Rikshospitalet mandag.

Tirsdag kommer styremøtet i Oslo universitetssykehus (OUS) mest sannsynlig til å si ja til å starte forprosjektet for å bygge nytt storsykehus i Oslo.

Hittil er spørsmålet bare utredet, men det har tatt flere år. Dette er startskuddet for et milliardprosjekt som vil vare i mer enn et tiår.

De ansattes fagforeninger går imot. De advarer mot å gå videre med prosessen nå. Mandag viste de det gjennom en markering på Gaustad-området. Der skal det nye sykehuset bygges vegg i vegg og integreres med Rikshospitalet.

For å få plass til det, må deler av Rikshospitalet rives og flere viktige avdelinger flyttes om på. OUS ønsker å starte arbeidet med dette allerede neste høst.

Mandag var det tett av tillitsvalgte og politikere på plenen foran sykehuset. Med appeller og flagg markerte de starten på aksjon «Redd Rikshospitalet».

Mangler oversikt?

– Planene her er presset frem. Konsekvensene er ikke tilstrekkelig utredet og belyst. Allerede neste høst vil dette få inngripende konsekvenser for pasientbehandlingen og de ansatte her oppe, sier Bård Eirik Ruud.

Han er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Oslo, og får støtte av Kristin Hovland. Hun er leder i Oslo legeforening.

– Reguleringsplanen er ennå ikke lagt ut. Det betyr en enorm forsinkelse. Et av argumentene fra OUS og Helse Sør Øst sin side for å ikke se på andre alternativer, har jo vært at det vil forsinke prosessen. Nå er prosessen forsinket. Da kan man bruke den anledningen til å se på hvor vi står nå, sier hun.

Det hun viser til, er at arbeidet med en reguleringsplan hos Plan- og bygningsetaten i Oslo er kommet relativt kort. Prosessene frem til bystyrevedtak tar ofte flere år i så store saker.

Bård Eirik Ruud og Kristin Hovland mener konsekvensene av en utbygging på Gaustad ikke er godt nok belyst.

Ruud sier ansatte på sykehusene har jobbet i grupper for å klargjøre behovene ved bygging av nytt sykehus. Både han og Hovland er skeptiske til at det ikke foreligger noen helhetlig gjennomgang av dette arbeidet.

– Det er viktig at vi får en oversikt over hva som er behovene fremover. Slik kan vi bygge robuste nok sykehus som kan holde de neste 50–100 årene, sier Hovland.

Les også

«Spikeren er langt ned i kisten på Ullevål sykehus», skrev kommentator Andreas Slettholm allerede for ett år siden

Et gigantprosjekt

OUS har jobbet med planene for en ny sykehusstruktur i Oslo i mange år allerede. I tillegg til nytt stort regionsykehus, skal det bygges et stort lokalsykehus på Aker.

Dagens sykehusområde på Ullevål skal selges, for å delfinansiere byggingen.

Bystyreflertallet i Oslo har protestert mot planene. Det samme har blant andre Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner fra Oslo, selv om hans egen regjering støtter dem.

I fjor sa først det statlige helseforetaket Helse sør-øst ja, og deretter Stortinget. Samlet kostnad ble i statsbudsjettet for 2020 anslått til 37 milliarder kroner.

Men det vil komme en rekke tilleggskostnader.

Det finnes en rekke ulike tegninger for hvordan det nye sykehuset er tenkt, men alle er varianter over samme tema: Et høyt, stort kompleks plassert ved siden av Rikshospitalet (t.v.).

Alternativet, å bygge nytt sykehus på dagens sykehusområde på Ullevål, er aldri blitt fullt utredet. Men OUS gjennomførte i fjor en såkalt belysning av alternativet, som konkluderte med at løsningen var dårligere.

En uavhengig faggruppe stilte en rekke spørsmål ved den, og de la frem en motrapport.

Les også

Var kritisk til sykehusplanene for Oslo. Nå er han ny toppsjef for Oslos sykehus.

Vil ikke kaste bort tiden

Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør i OUS, mener det beste for OUS er å starte forprosjektet nå.

– I denne fasen skal vi lande mange av avklaringene som de tillitsvalgte etterlyser, sier han.

– Det pågår nå et arbeid for sikre at planene på Rikshospitalet ikke skal få konsekvenser for pasientbehandlingen. Her er det lagt opp til involvering av ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste, sier han også.

Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS), forsvarer den raske fremdriften med prosjektet.

Bjørnbeth sier prosjektet er stort og omfatter de fleste enhetene på sykehuset.

– Det er derfor forståelig at det kan oppfattes krevende å se de innbyrdes sammenhengene og hvordan de ulike rapportene hver for seg påvirker hverandre, sier han.

Direktøren viser til at det ligger et stortingsvedtak til grunn for å bygge nye sykehusbygg på Aker og Rikshospitalet.

– Dette, sammen med et lånetilsagn på rundt 30 milliarder, er et oppdrag til oss på lik linje med at vi skal drive god pasientbehandling, utdanning og forskning.

Rammen på prosjektet er ifølge direktøren nå på 32,02 milliarder kroner (i 2018-priser). I tillegg kommer kostnader knyttet til tomtekjøp på Aker.

– Hvorfor er det riktig å starte forprosjektet på et tidspunkt hvor det ennå ikke er sikkert at Oslo kommune vil si ja?

– Reguleringsplanen er til slutt en politisk beslutning. Den beslutningen skal Oslos politikere ta om ett og et halvt år. Den tiden mener jeg vi bør bruke på forprosjektet, sier Bjørnbeth.