Oslo

Ta t-bane til middelalderen

I middelalderen fikk nye boplasser nord og øst for Oslo ofte rydningsnavn som endte på -rud

Hele 13 T-banestasjoner på østgående linjer har navn med –rud, og bærer derfor i seg et minne fra middelalderen.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Rundt år 1000 ble byen Oslo til som et handelsenter nederst i de rike jordbruksområdene i øst og nord. Etter hvert som stadig flere varer skulle fraktes ut, vokste handelen over den lille havnebyen Oslo.

Og med økt handel vokste også byen. Dagens Oslos trangboddhet er ikke noe nytt; Oslos byhistorie er rik på eksempler hvordan endret boligbehov har bestemt byens videre utvikling. Og den første trangboddheten kom allerede fra 1100-tallet, da økt innbyggertall hadde gjort middelalderbyen Oslo for liten.

Til å begynne med hadde bøndene flyttet inn til byen med hele sitt gårdsbruk og bygd opp gården der med alle nødvendige bygninger. (Det er forøvrig ikke helt utenkelig at begrepet “bygård” kanskje kommer av nettopp det).

I middelalderbyen Oslo lå bygårdene etter hvert så tett at nyinnflyttere måtte lage seg nye gårder utenfor byen, nyrydninger som datiden kalte “ruðer”.

Slik fikk rud-ene navn

Men når tilflytningen fortsatte, måtte folk rydde seg nye bosettinger utenfor. Datidens navn på slike nyryddede plasser var “ruð”, som ble etternavnet på de nye rydningene; de måtte jo ikke forveksles med eksisterende gårder.

Det var også viktig å få fortalt hvor den nye rydningen lå og hvem som hadde ryddet eller senere overtatt den. Derfor ble det bl.a. satt til fornavn som fortalte at “Elingsruð” var Ellings rydning, og at Manglerud kanskje kom fra rydningen til en som bar det norrøne navnet “Magni”.Men sikker kan vi ikke være, for siden “Mgna” betyr stor, kan Manglerud også bety en rydning under en stor gård.

For ettertiden endret ofte på navnene. Derfor har Ammerud ingenting med å mate et spedbarn å gjøre, det kommer fra ”Ambaruð”, dvs. fra det gamle mannsnavnet Ambi.

  • Også i 2016 er det behov for flere boliger: Her er 15810 boliger Oslo venter på.
To gamle rydning-navn møtes når T-banen til Ellingsrud ankommer Trosterud.

Oslos eldste innfartsvei

Det vi i dag kjenner som Strømsveien ble den viktigste veien ned til middelalderbyen; veiløpet er ca. 1000 år gammelt og Oslos eldste innfartsvei. Og selvsagt ble det ryddet flest nye plasser langs de største veiene nord- og østfra. Derfor har stasjonene langs østgående T-banelinjer utrolig mange navn med -rud; alle minner fra et trangbodd byliv i middelalderen. Kanskje noe å tenke på neste gang du tar T-banen den veien...?

Leif Gjerland (leif.gjerland@gmail.com) er byvandrer og historieformidler. Han skriver i Aftenposten om historiske Oslo.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Historie
  3. Bosetting