Sivilombudet mener barn sitter for lenge på uegnede glattceller

Sivilombudet peker på mangler ved barns rettssikkerhet i sentralarresten i Oslo.

Sentralarresten i Oslo politidistrikt.

I mai besøkte Sivilombudet arresten i Oslo politidistrikt. De siste årene er flere mindreårige blitt satt i arrest. Sivilombudet ville derfor se på hvordan barn håndteres i arresten.

Nå er en rapport klar. Ifølge Sivilombudet viser funnene blant annet at:

  • Det mangler gode alternativer til glattceller for barn.
  • Barn får lite informasjon om egne rettigheter.
  • Barn sitter unødig lenge i arresten.

– Kombinasjonen av at mindreårige blir plassert i det som i realiteten er en glattcelle, at de sitter lenge og ikke har mulighet til fast tilgang til voksne, gjør at faren for en uheldig belastning blir større, sier sivilombud Hanne Harlem til Aftenposten.

Malte glattceller og TV eneste tilpasning

«Selv om fem celler var tilpasset mindreårige ved at de var malt i en annen farge og hadde fått en TV bak et vindu, var de like fullt glattceller, og derfor lite egnet for barn», heter det i en pressemelding fra Sivilombudet.

I de to dagene Sivilombudet besøkte arresten, hadde ingen av de mindreårige kontinuerlig tilgang til voksne. Det har de rett på etter både nasjonale og internasjonale føringer, skriver Sivilombudet.

– Barn er mer sårbare enn voksne, men også ut fra et perspektiv om hva som er god behandling for å forebygge, er det viktig hvordan man håndterer barn. Selv om mindreårige har gjort noe alvorlig, er det bra for dem å få roet ned før avhør. Å skape ro skaper en annen inngang og en annen situasjon for de mindreårige, sier sivilombud Harlem.

Det påpekes at det også gis for lite informasjon om rettighetene til barn. Barna får samme informasjon som voksne. Det er imidlertid ingenting som indikerer at mindreårige arrestanter blir hindret i å kontakte forsvarer, ifølge rapporten.

Sivilombud Hanne Harlem er bekymret for at barn kan bli sittende for lenge på glattcelle.

Må ofte overnatte

Det vises videre til at det i snitt gikk 14 timer fra innsettelse til løslatelse for mindreårige som ble plassert på celle i Oslo sentralarrest. De som ble satt inn etter klokken 18.00, måtte med få unntak overnatte i arresten.

– Skulle du ønske det var flere avhør på kveldstid?

– Det hadde vært veldig bra. Da vil man kunne redusert lengden de sitter og det at de sitter på glattcelle gjennom natten. For ungdom kan det være særlig krevende å sitte i en glattcelle gjennom natten, sier Harlem.

Sivilombudet påpeker samtidig at tjenestepersoner fra påtalemyndigheten og patruljene er bevisste på at det er en høy terskel for å pågripe barn.

Oslo-politiet: Må avveie

Oslo-politiet skriver i en e-post til Aftenposten at de alltid må avveie hensynet til den mindreårige opp mot hensyn til offer/fornærmede, avhør, bevissikring og andre forhold.

«Mindreårige skal ikke sitte i arrest lenger enn absolutt nødvendig, og det vil i de fleste tilfeller være få timer med isolasjon grunnet avhør, lufting, samtaler med barnevern. At mindreårige i noen tilfeller må settes på celle, er fra politiets side siste utvei når alternativer ikke er mulig å benytte», skriver Egil Jørgen Brekke.

Han er leder av Felles kriminalenhet i Oslo politidistrikt.

«Påtalemyndigheten må i hvert enkelt tilfelle gjøre vurderinger opp mot de strenge vilkårene i straffeprosessloven. De kvalitative undersøkelsene vi har gjort av mindreårige på celle i 2020, mener vi viser at det ikke fantes reelle alternativ til bruk av celle i disse tilfellene», skriver han videre.

Han påpeker at de har egne celler for mindreårige der det er mulighet for å se på TV, og at det er rutiner for jevnlig kontakt med voksne.

– Den mindreåriges behov for hvile og ro vil også være avgjørende for graden av kontakt. Vår erfaring er at mange ønsker å se på TV, sove eller være i fred i påvente av avhør eller løslatelse, skriver Brekke.

Han opplyser at politiet nå vil se gjennom Sivilombudets rapport og undersøke nøye om det er avdekket avvik fra lov, forskrift eller instruks. De vil deretter vurdere eventuelle tiltak.