Aleris Omsorg ute av hjemmetjenesten i Oslo fra midten av desember

Drøyt 200 brukere av hjemmetjenester i Oslo, som til nå har fått hjelp av Aleris Omsorg, må bytte hjelpere like før jul. Kontrakten mellom kommunen og Aleris sies opp.

Ifølge byråd Inga Marte Thorkildsen er det «flere alvorlige forhold» som har ført til at Oslo kommune og Aleris Omsorg er enige om at Aleris ikke lenger skal tilby hjemmetjenester for kommunen.
  • Solveig Ruud

– Vi blitt enige med Oslo kommune om å avvikle vår hjemmehjelpsdrift, sier Erik Sandøy, administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge. Det betyr at i overkant av 200 hjelpetrengende i Oslo må finne seg ny hjelper enten fra kommunen eller et annet privat firma.

18. desember klokken åtte om morgenen trekker Aleris seg ut.

– Vi er enige om dette på bakgrunn av flere alvorlige forhold, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester. Hun presiserer at det er Helseetatens arbeid med saken som har ført til at Aleris ikke lenger skal levere hjemmetjenester.

En bekymringsmelding startet prosessen

Utgangspunktet for prosessen som nå ender med at kontrakten mellom den private aktøren og kommunen opphører, var en bekymringsmelding om avvik fra tidligere ansatte. Avvikene skal bl.a. ha dreid seg om bruk av ufaglærte til hjemmesykepleiertjenester.

– På den bakgrunn iverksatte etaten en ekstra og grundig kontraktsoppfølging, sies det i et notat fra Helseetaten.

I samme notat står det at kommunen og Aleris er uenige om hvor store avvik det har vært, «hvor alvorlige de er, hvor lenge de har vart og i hvilken grad de nå er rettet fullt ut».

Ifølge Thorkildsen har ikke prosessen ført til at kommunen har kunnet si at «alt er på stell», til tross for tett oppfølging fra mai til over sommeren.

– Det ville ha krevd så mye arbeid med kontroll at vi ble enige med Aleris om at avtalen opphører, sier hun og påpeker at kommune ville ha måttet bruke svært mye ressurser for å kunne føle seg trygge på at Aleris ga tilstrekkelig gode nok tjenester i samråd med det de var forpliktet til.

Aleris: Fikk pålegg, men har rettet opp

Sandøy i Aleris Omsorg bekrefter det har vært uenighet knyttet til hvor store avvik det har vært. Han mener også at Aleris Omsorg har rettet opp i alle avvik og at dette er blitt dokumentert grundig overfor kommunen.

– Det ble påstått at vi brukte feil kompetanse på feil sted, sier han og forteller at Aleris i mai fikk klare pålegg om å rette opp det.

– Vi har ryddet opp i forholdene og lukket alle avvik. Vi hadde i en kort periode for dårlig sykepleiedekning i forhold til det Oslo kommune krevde, innrømmer han, men sier at Aleris i juni hadde «hundre prosent fagdekning».

Uenige om flere forhold

Helseetaten er uenig i at det har vært avvik i bruk av ufaglærte kun en kort periode. Etaten er heller ikke enig i at Aleris fullt ut hadde ryddet opp i dette i juni.

Aleris viste derfor til en intern gjennomgang av 3500 vakter i registreringssystemet Gerica. Aleris mener de har avdekket feilkilder i Gerica.

– Når det gjelder eventuelle feilkilder i Gerica, var de korrigert. En eventuell ytterligere korrigering vil kun føre til små endringer, slik at det store bildet ikke ville endres, sier juridisk spesialkonsulent i Helseetaten, Susanne Eliassen.

Aleris og kommunen har i tillegg vært uenige om bruk av sykepleieressurser på tvers av alarmsentralen og hjemmetjenesten.

Kontrakten ble inngått i 2015

Aleris omsorg AS inngikk kontrakt med kommunen om å levere praktisk bistand og hjemmesykepleie i 2015. Pr. august fikk 126 brukere praktisk bistand fra Aleris, mens 109 fikk hjemmesykepleie.

– Vi har hatt lang og intens kommunikasjon med kommunen over en tid. Hjemmetjenesten er ikke noe enkelt område å bygge seg opp i, sier Sandøy.

Aleris: Ikke grunnlag for å fortsette

– Er dere bedt om si opp kontrakten?

– Det er nok et spørsmål om hvordan man tolker det. Ut ifra hvor vi sto, fant vi sammen at det ikke var grunnlag for å fortsette videre.

– Er dere presset ut?

– Det er et delikat spørsmål. Det ligger i sakens natur, at når det er uenighet om ting, så er ikke vårt syn det samme som kommunen har. Oslo kommune har en ensidig rett til å si opp kontraktene, sier han og legger til at «vi ble enige om å avslutte dette i en slags form for minnelighet».

– Men vi skulle ønsket å drive videre på vegne av våre brukere som har aktivt valgt oss, sier han og legger til at Aleris uansett kommer til å drive videre i privat regi.

Eliassen, vil heller ikke svare tydelig på om Aleris er presset ut eller om de har sagt opp helt frivillig.

– Vi har inngått en avtale som innebærer at kontrakten opphører 18. des. Det er en avtale, og det er frivillig å inngå avtaler.

Berører 60 ansatte

Sandøy poengterer at det nå er viktig å få til en ryddig overføring av brukerne til nye kommunens hjemmetjenester eller andre leverandører. Også Thorkildsen understreker at hun nå er opptatt av at brukerne blir godt ivaretatt og får et godt tilbud.

– Dette kan skape utrygghet for dem, sier hun.

Sandøy opplyser også at Aleris Omsorg har en dialog med de ansatte og gir uttrykk for at han tror de har gode muligheter for fortsatt jobb hos dem som overtar brukerne.

Aleris Omsorg har ca. 60 ansatte i hjemmetjenestene i Oslo.

Byråden forteller at det er mange ledige stillinger i kommunen som skal øke antall årsverk i hjemmetjenestene med 500 i perioden.