Oslo

Politiet i Oslo utførte ulovlig ransaking

Politiets ransaking av lommene til en 31 år gammel mann var ulovlig, slår retten fast. Ulovlig ransaking skjer ofte i Oslo, mener flere forsvarsadvokater.

  • Forf>

Frikjent.En politibetjent i Oslo forsøkte å ransake 31-åringen, men han nektet, rev seg løs og løp. Dette førte til at han ble tiltalt for å ha hindret en offentlig tjenestemann i den lovlige utførelsen av tjenesten. Men i og med at retten mente ransakingen var ulovlig, ble 31-åringen frikjent.— Vi lever ikke i en politistat, og det er retten tydeligvis enig i, sier 31-åringens forsvarer, advokat John Christian Elden.Høyesterett slo i 1993 fast at det må stilles strenge krav til grunnlaget for ransakingen, dersom polititjenestemenn ute på gaten selv skal ta avgjørelsen. Mistanken må være sterk og knyttet til et konkret, straffbart forhold. Det er ikke nok at den mistenkte er "en gammel kjenning".- Praksis i Oslo er at det svært ofte foretas ulovlige ransakinger. Rettssikkerheten skal gjelde like mye for gamle kjenninger som for nye bekjentskaper, sier Elden.Det er straffeprosessloven som regulerer adgangen til å ransake personer eller steder. Hovedregelen er at det er retten som skal beslutte ransaking, men selv forsvarsadvokater innrømmer at det er upraktisk. Unntaksbestemmelser gjør at påtalemyndigheten, det vil si en politijurist, kan ta beslutning om ransaking når det er "skjellig grunn til mistanke" om at en person har begått en forbrytelse som kan medføre fengselsstraff i minst seks måneder.Hvis vanlige politifolk selv avgjør at de skal ransake noen, må spesielle vilkår være oppfylt og mistanken må være "sterk".

Integritet

— Poenget er at det skal ikke være en tilfeldighet som avgjør om politiet angriper enkeltmenneskets integritet, og bryter kravet på privatliv, ved å ransake noen. Hvis tjenestemannen mener det er grunnlag for å foreta ransaking, kan han eller hun bare ringe jourhavende jurist. Reglene er satt opp nettopp for å motvirke at tjenestemenn gjør dette på egen hånd, sier Elden.Fagdommeren og den ene meddommeren i Trondheim tingrett, som behandlet saken fordi 31-åringen var tiltalt for andre forhold der, slo fast at ransakingen av 31-åringen var ulovlig: "Politibetjentens mistanke overfor tiltalte var av generell art, og refererte seg ikke til et konkret straffbart forhold, slik bestemmelsen krever, og som også ble understreket i Høyesteretts avgjørelse i 1993", heter det i dommen.Vi har forelagt dommen for kriminalsjefen i Oslo, visepolitimester Hans Halvorsen, som ikke finner grunnlag for å skjerpe praksis i politikorpset.- Jeg kan ikke kommentere denne hendelsen, men legger til grunn at de ansatte hos oss forholder seg til loven. Kompetansen er høy blant tjenestemennene i Oslo, og det er sjelden vi blir gjort kjent med konkrete forhold hvor reglene for ransaking skal være brutt, sier Halvorsen.- Hvis politiet fastholder at tjenestemennene kjenner reglene, betyr det at de bevisst bryter dem. Slikt sett er det mer alvorlig enn om det bare hadde vært dårlig instruksjon som var årsaken til regelbrudd. Jeg minner om at vernet mot tilfeldig ransaking er beskyttet av Grunnloven og menneskerettskonvensjonen, sier Elden.