Oslo

Åpner for færre bilfelt på E18

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og leder i transportkomiteen Nikolai Astrup (H) åpner for å foretas justeringer i den planlagte E18-utbyggingen, men avviser kategorisk å skrinlegge prosjektet.

tacadd91_doc6nxrhz9oid0wl3x16k9-fpRMf2luij.jpg
 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist

I Aftenposten søndag advarte flere trafikkforskere mot planene for en ny E18 mellom Lysaker og Asker, et gigantisk veiprosjekt med en kostnadsramme på 40 milliarder. De mener Klimaforliket og målsetningene i Nasjonal transportplan (om at all trafikkvekst i storbyene skal tas med kollektiv, sykkel og gange vanskelig) kan oppfylles hvis en ny E 18 realiseres etter dagens planer.

Det nye Oslo-byrådet, bestående av MDG, Ap og SV, har forlangt at det ikke blir noen utvidelse av E18 som fører til økt biltrafikk inn til Oslo.

Solvik-Olsen mener forskerne rett og slett vet for lite om hva E 18-prosjektet handler om.

Ketil Solvik-Olsen

— Dette er et kollektivprosjekt med egne bussveier. Det er ikke et rent motorveiprosjekt. Og det stopper på Fornebu. Det skal ikke bygges én meter vei i Oslo.

- Men en ny E18 fra Lysaker til Asker vil ha 8 gjennomgående felt (inkl. 2 bussfelt), og flere nye lokalveier, slik at det i enkelte strekk blir 10-12 felt. Er du uenig med forskerne i at det vil blir mer vei, som vil gi mer biltrafikk enn i dag, og at trafikken inn til Oslo vil øke?

- Utdaterte forskere

-Det blir mer veikapasitet som vil ta unna noe av den køen som er i dag. Men dette skjer samtidig som vi satser massivt på å bygge ut en kollektivtransport som vil bli attraktiv for folk, sier Solvik-Olsen.

Les også:

Les også

«Tidenes største trafikkeksperiment» reduserte køtiden

Han mener forskernes modeller er utdaterte og at deres spådommer om fremtiden derfor ikke holder.

— Den digitale utviklingen endrer folks atferd dramatisk, og vil i seg selv gjøre tog, buss og bane mer attraktivt. Folks opptatthet av smarttelefoner og databrett vil føre til at attraktiviteten til buss og bane stiger på bekostning av bilen. Bilen er ikke lenger like attraktiv som forskernes modeller legger til grunn.

Ikke vitenskapsfornekter

- Men tre forskningsmiljøer sier det samme: Dagens planer for ny E18 vestover fra Lysaker vil føre til mer biltrafikk, og gjøre det vanskelig å oppfylle Klimaforliket og lokale utslippsmål. Er du en vitenskapsfornekter?

— Nei, for all del. Men jeg synes premissene er ufullstendige. Mener f. eks. forskerne at vi ikke skulle ha bygget ut Operatunnelen og Vålerenga-tunnelen? Jeg tror ikke det er noen som vil fjerne Oslo-tunnelene og få trafikken opp i dagen. Det er ikke slik at mer vei alltid fører til mer trafikk. Og forskerne «glemmer» alt det andre som gjøres, som InterCity-utbyggingen, eksklusive bussfelt, gode sykkelløsninger, samtidig som vi også bygger mer vei, sier Solvik-Olsen.

Les også:

Les også

Har vi råd til kø?

— Mener du forskerne er tendensiøse?

- Nei, men når forskerne ikke greier å forklare hva som egentlig skjedde med biltrafikken i Smestad-krysset - hvordan kan de da være sikre på hva som vil skje i fremtiden med E 18-utbyggingen?

Hva med erfaringene med Vækerøveien?

— Og jeg synes det er rart at forskerne mener at halvert veikapasitet ikke gjør noe med fremkommeligheten. Hva da med Vækerøveien i Oslo, der kollektivtrafikken fikk eget felt. Det ga store problemer. Det er ingen grunn til å tro at du bare kan bare stenge felt og samtidig opprettholde trafikken.

— Forskerne glemmer også at mange uansett må kjøre bil. Varetransport, tjenesteyting og omsorgstjenester vil også i fremtiden skje med bil. Det er ingen løsning å straffe dem som må kjøre bil. Vi snakker her om en fornuftig utbygging som vil gjøre det levelig langs veien og skape bedre boforhold.

Ikke hugget i stein

Samtidig sier Solvik-Olsen at planene for ny E18 vestover fra Oslo, som er del av Oslopakke 3, ikke er «hugget i stein».

— Vi er åpne for å justere og forbedre prosjektet. Hvis alle parter er enige om å gjøre endringer, så kan det gjøres. Men hvis premisset er å skrinlegge prosjektet, er det uaktuelt.

Les også:

Les også

Sykkelrekord i Oslo

Solvik-Olsen peker dessuten på at trafikkbildet vil kan være et helt annet om 20-30 år, når den planlagte veien er ferdig. Og at «klimaproblematikken vedrørende utslippene fra bil kan være løst».

Sammenligner med Bjørvika-utbyggingen

Leder i transportkomiteen i Stortinget, Nikolai Astrup (H), sier det er aktuelt å snevre inn på antall felt på enkelte lokalveier i Asker og Bærum.

Nikolai Astrup

— E18-prosjektet er ikke perfekt, blant annet er det aktuelt å snevre inn på antall felt på enkelte lokalveier i Asker og Bærum. Både Asker kommune og Bærum kommune har sagt seg villig til det, sier Astrup.

— Men de bærende elementene i E18-prosjektet er ikke bare i tråd med klimaforliket, men en forutsetning for å oppfylle det, sier Astrup.

Les også:

Les også

Dette er Oslos beste og dårligste sykkelparti

Han sier E18-utbyggingen handler om tre ting: Egne bussveier, ekspress-sykkelfelt mellom Oslo og Asker og byutviklingsprosjekter i Asker, Sandvika og Høvik. Og sammenligner prosjektet med Bjørvika-utbyggingen.

— En ny E18 vil gjøre det mulig å bygge boliger og arbeidsplasser ved kollektivknutepunkt i Sandvika, Asker og Bærum. I Bjørvika har vi fått tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser ved Norges største kollektivknutepunkt fordi veien ble lagt under bakken.

- Et kollektivprosjekt

Han synes forskerne analyse bygger på sviktende forutsetninger.

— Dette handler ikke om betydelig økt veikapasitet inn til Oslo. Dette et kollektivprosjekt, først og fremst. Det vil bli nye busstraséer som vil være svært positivt for kollektivtrafikken. Så er det et behov for å utbedre lokalveinettet i Akershus, og det er det fornuftig å gjøre samtidig. Men dette er ikke gjennomgangstrafikk. Spørsmålet til forskerne er om de er mot egne bussfelt, ny sykkelvei og miljøvennlig byutvikling i Asker og Bærum? Det er jo dette som er kjernen i prosjektet de kritiserer.

Les også:

Les også

Slik vil MDG skvise bilene ut av Oslo

Astrup viser til at Statens vegvesen har regnet ut at den nye E18 kun vil gi en marginal trafikkvekst i 2030, samtidig som det er en betydelig befolkningsvekst. Uten det nye prosjektet vil trafikkveksten bli langt høyere, fordi det ikke vil komme nye bomstasjoner.

— Forskerne i Aftenposten tar ikke høyde for effekten av bompenger. Veivesenets analyse viser at bomavgiftene vil dempe trafikkveksten betydelig.

- Men forskerne har ingen tro på at det er politisk mulig å ha så høye bomavgifter - når den nye veien ligger der med økt kapasitet? Hva tenker du om det?

- Bompenger er en forutsetning for at prosjektet blir realisert, så det er åpenbart ikke riktig.

Statens vegvesen: Høy bompengesats en forutsetning

Prosjektleder i Statens vegvesen for E18 Vestkorridoren, Knut Gløersen, bekrefter at Veivesenet legger til grunn i sine analyser at høye bomavgifter vil avvise mye av biltrafikken, slik at trafikkveksten blir marginal.

Knut Gløersen

— Det er ikke slik som forskerne sier - at ny vei nødvendigvis vil bli fylt opp med nye biler. Det kan avbøtes med regulerende tiltak, som høy trafikantbetaling, sier Gløersen.

- Forskerne er i prinsippet enig i det, men mener det er sannsynlig at politikerne ikke vil sette bomavgiften så høyt? Hva tenker du om det?

-Ja, det er klart at dette tilligger det politikerne å bestemme. Så det er en viss usikkerhet her.

En viss usikkerhet ved analysene

Gløersen sier for øvrig at det ikke er så stor uenighet mellom fagmiljøene i Statens vegvesen og trafikkforskerne

— Vi er enige i at ny vei kan gi trafikkøkning. Det er ingen prinsipiell uenighet her mellom oss.

- Men beregningene til Statens vegvesen viser at det bare blir en liten trafikkøkning i Oslo som følge av E18-utbyggingen, mens forskerne sier den blir mye større?

— Ja, det er riktig. Vi mener det blir noe økt trafikk i Asker og Bærum, men at den blir mindre i Oslo. Og så legger vi til grunn at høy trafikantbetaling, sammen med andre tiltak, vil kunne dempe trafikken. Men så vil det alltid herske en viss usikkerhet i slike beregninger. Trafikkberegning er vanskelig. Her er det ingen fasitsvar, sier Gløersen.

 • Interessert i politikk? Hør politisk redaktør Trine Eilertsen om norsk omstilling - og flyktningpolitikk - i ukens politiske podkast, Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Les også

 1. Oslo Ap vil ha pilotskole for små syklister

 2. Nytt kollektivfelt gjør bussen mer forsinket

 3. Onsdag kveld stenger Granfosstunnelen

 4. Snart stenges enda en tunnel

 5. Første tunnelløp er ferdig oppusset i Smestadtunnelen