Oslo

Oslo synes E18 er for dyr

Ny E18 mellom Lysaker og Asker vil koste opp mot 40 milliarder. Nå ber byrådet Veivesenet om å finne måter å redusere kostnadene på.

Sandvika i Bærum skal forandres med ny E18. Her ses byen etter at E18 er gravd ned. Bussfelt er vist med blå linje og hovedsykkelrute med rød linje,
  • Bjørn Egil Halvorsen
    Bjørn Egil Halvorsen
    Journalist

Fordobling av antall felt fra seks til 12, med 14 kjørefelt ved siden av hverandre på det bredeste.

Slik ble planene for ny E18 mellom Lysaker og Asker representert i fjor. Prosjektet har fått kritikkfor å være for omfattende, bilvennlig og ikke minst — dyrt.

I vinter la Statens vegvesen frem en prinsipplan for finansiering av ny motorvei. Der ble det estimert at ny E18 i vest vil koste minst 31 milliarder, i verste fall opp mot 40. Og 25 av dem skal bilistene betale.

Nå mer enn antyder Oslo kommune at regningen blir i overkant.

Opp mot 118 kroner i bomringen

— E18 vestkorridoren er et stort og kostbart prosjekt. Det har blitt mer kostbart enn noen så for seg. Vi er i det videre arbeider opptatt av at man snur alle steiner for å få ned kostnadene, for å redusere behovet for bompengefinansiering, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) ber Statens vegvesen om å kutte kostander.

Ny E18 skal finansieres delvis av staten, dels av midler fra transportpakken Oslopakke 3 og dels av bompenger. Og det er ikke småtteri som venter bilistene i fremtiden. Totalt skal det settes opp 20 betalingspunkter. Veivesenet har lagt opp til at man må betale begge veier på 17 av dem.

I ett av scenariene Veivesenet har tegnet opp, vil det koste 118 kroner å kjøre tur-retur Asker-Oslo når alle bompasseringene er aktive.

Frykter press på småveier

Byrådslederen presiserer at de gir sin tilslutning til Veivesenets prinsipplan, men at de altså mener at prislappen bør ned.

I en uttalelse, som skal vedtas i bystyret før sommeren, uttrykker de også en bekymring for at presset på Oslos lokalveinett skal bli for stort.

«Trafikkberegningene viser betydelig overføring av trafikk til lokalveiene dersom det ikke gjennomføres avbøtende tiltak», heter det.

— Avbøtende tiltak kan være restriksjoner på når man kan kjøre, skilting, former for betaling og lignende, sier Røsland.

Forsvarer prosjektet

- Ny E18 kan koste opp mot 40 milliarder. Er det egentlig forsvarlig?

- Ut fra forutsetningene i Oslopakke 3, er det dette prosjektet som er løftet frem. For Oslos del vil den viktigste gevinsten være at kollektivtrafikken kommer raskere frem. Det mener jeg prosjektet legger opp til.

Han håper flere busser i separate felt, ekspressveier for sykkel og bedre fremkommelighet på veinettet skal få flere til å reise kollektivt.

Færre tunneler?

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) mener Fornebubane og ny T-banetunnel er viktigere for Oslo enn ny E18. Derfor er hun svært opptatt av at E18 ikke går utover statlige bevilgninger til disse prosjektene.

— Vi ønsker å sende tydeligere signaler til Statens vegvesen om at dersom vi skal støtte fullt og helt oppunder E18, så må det gjøres en jobb med å få redusert kostnadene, sier Melby.

Fagbyråden understreker at det ikke ligger et ultimatum i Oslos uttalelse, men mener Veivesenet må se om de for eksempel kan lage færre eller kortere tunneler.

— Alt som kun handler om å få bilistene lettere frem må prioriteres ned, sier Venstre-byråden.

Partiet liker å profilere seg som miljøgarantist og er oftere på banen når det er snakk om kollektivtrafikk og sykkel enn når det handler om å bruke milliarder på vei.

- Er dette et prosjekt du egentlig er imot?

— Jeg mener det er viktig å få gjennomført mange deler av E18. Det å ikke gjøre noe er nesten like ille som å gjøre det i full skala, men jeg tror vi må se på det som flere delprosjekter, ikke ett stort prosjekt. Derfor peker vi for eksempel på Sandvika-utbyggingen som noe som bør prioriteres tidligere.

Frykter for miljøet

Naturvernforbundet mener nye E18 vil skape mer biltrafikk, og forverre miljøet.

— Det gjelder å finne løsninger som ikke skaper mer biltrafikk, som bedrer lokalmiljøet, og som ikke koster så mye at andre gode samferdselsløsninger blir skadelidende. De foreliggende planene løser ikke utfordringene. Jeg tror at mange nå forstår at planene fra Statens vegvesen må endres, sier leder Lars Haltbrekken.

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet frykter mer biltrafikk med gigantprosjektet ny E18.

– Dagens planer innebærer en ny seksfelts motorvei som kommer til å gå i tunnel bare på deler av strekningen. I tillegg kommer det til å bli en seksfelts lokalvei som fortsatt skal gå i dagen over hele strekningen. — Det er neppe dette lokalbefolkningen ønsker, og en vei med slike dimensjoner skaper mer trafikk og dermed nye utfordringer flere steder i regionen. I tillegg øker klimagassutslippene, sier Haltbrekken, som heller vil vri pengebruken over på kollektivtransport.

Han trekker frem en ytterligere forlenging av Kolsåsbanen og ny T-banetunnel.

— Det gjelder å finne løsninger der de midlene som er satt av til E 18 i Oslopakke 3, brukes målbevisst for å bedre lokalmiljøet og legge til rette for effektiv kollektivtransport og bedre kår for syklistene. Da må pengene brukes på nettopp det og ikke til et veisystem med 12–14 kjørefelt.

Mariann Borgen (SV) håper flertallet i bystyret nå ser «hvor feil dette blir».

— Hovedproblemet er at dette er et helt galt grep. Vi bør bruke penger på tog, T-bane og buss fremfor en 14 felts motorvei over Ramstadsletta. Hvis byrådet nå får kalde føtter på grunn av økonomi, så er det bra.