Vil bruke åtte milliarder på superveier for syklister

Transportetatene foreslår å bygge ti nye sykkelveier som tåler hastigheter på 40 kilometer i timen i de ni største byene i landet.

Statens vegvesen brøyter, koster og salter sine sykkelveianlegg slik at syklistene kan sykle på bar asfalt. Ifølge TØI-forsker Tineke de Jong var andelen syklister opptil 30 prosent høyere på statlige veier enn på kommunale veier.

Utbygging av sykkelekspressveier, der det skal være mulig å holde 30-40 kilometer i timen, blir framhevet som en av hovedsatsingene i etatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP), som ble presentert mandag formiddag. Oslo får to slike sykkelsuperveier hvis forslaget blir tatt til følge, mens åtte andre områder får hver sin.

« Erfaringer fra typiske sykkelbyer i andre land viser at det er nødvendig med sammenhengende sykkelvegnett langs hovedinnfartsårene, men også et mer finmasket nett i sentrums— og boligområdene. Trygge og attraktive sykkelparkeringsanlegg ved kollektivknutepunkter og større målpunkter er viktige for å legge til rette for sykling ,» heter det i rapporten (ekstern lenke).

I Oslo-området foreslås det å etablere slike sykkelveier langs E6 fra Bryn mot Lillestrøm og langs Riksvei 163 fra Økern til grensen mot Akershus.

 • Oslo kommune delte ut fem millioner kroner i støtte til oslofolk som ville ha elsykkel. Hit gikk pengene.

Satser på elsykler

En betydelig satsing på sykling og gåing - transportmetoder uten utslipp - er vesentlige virkemidler for å nå målet om en halvering av utslippene fra transportsektoren generelt og privatbilismen i byene spesielt, ifølge veidirektør Terje Moe Gustavsen.

— De strekningene vi vil bygge ut med sykkelekspressveier er strekninger som virkelig har en transportmessig betydning, sier Gustavsen og viser til målet om at omfanget av privatbilisme i byer og byområder ikke skal øke.

 • Flere visjoner for fremtidens sykkel-Oslo: 64 kilometer med sykkelvei oppe i luften
  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) setter sin lit til at energiteknologi skal hjelpe folk opp på sykkelsetet.

— Hvem orker å sykle fire mil for å komme seg på jobb? Elsykler vil endre folks vilje til å sykle langt, og gjøre noe med bakkeutfordringene i Oslo og distanseutfordringen på Jæren, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

For byene er målet å få en sykkelandel på mellom 10 og 20 prosent av de daglige reisene. I dag leder Kristiansand, men selv her er andelen bare 8 prosent.

 • For to år siden lanserte en sykkelentusiast en lignende «ekspress-vei» for syklister i vest - tre meter over E18

Her foreslås det å bygge sykkel-ekspressveier:

Disse strekningene foreslås bygd ut med sykkelekspressveier:

 • Oslo-regionen: E6 Bryn-Lillestrøm og Rv163 grense Akershus-Økern
 • Bergen: E39 Rådal-Bergen sentrum
 • Trondheim: E6 Tiller og Heimdal-Rotvoll
 • Nord-Jæren: E39 Stavanger-Sandnes
 • Nedre Glomma: Grålum-Kalnes
 • Buskerudbyen: E134 Gulskogen-Mjøndalen
 • Grenland: Rv36 Vabakken-Gråtenmoen
 • Kristiansand: E18 Vollevann-Oddemarka-Tordenskjolds gate
 • Tromsø: E8 Solligården-Tromsgården-Tomasjord